[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ข่าวดี... สำหรับผู้สนใจหมากรุกสากล


รายละเอียด

ประกาศ
๑. การแข่งขันหมากรุกสากลประเภททีม ระดับเยาวชน ครั้งที่ ๒ โดยความร่วมมือจาก
- สมาคมหมากรุกแห่งประเทศไทย
- Bangkok Chess Club
- สมาคมอัสสัมชัญ และ
- ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายละเอียดข้างล่างครับ งานนี้ได้รับงบฯประมาณ แสนกว่าบาท และทุกบาทแจกผู้เล่นอย่างเดียว
เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนหัดเล่น /สนใจเล่นหมากรุก... สนใจติดต่อด่วนที่ 01-804-9334 (จอม) 06-515-2928
(พัชรวีร์) 01-494-1422 (ปู)

การแข่งขันหมากรุกสากลประเภททีม ระดับเยาวชน ครั้งที่ ๒

วัตถุประสงค์
-เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์
-เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน นิสิต นักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ
-พัฒนาทักษะการคิด การวิเคราะห์และวางแผน การบริหาร การเรียนรู้ ตัดสินใจ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม
-เผยแพร่ ส่งเสริมการเล่นหมากรุกสากลเพื่อการสันทนาการในกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย
-นักเรียน นิสิต นักศึกษาของสถาบันการศึกษาในทุกระดับ (ประถม มัธยมศึกษา อุดมศึกษา อาชีวศึกษา ฯลฯ)
- จำกัดอายุไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์
- และ ต้องไม่เป็นผู้เล่นในระดับทีมชาติ
- ประมาณการเป้าหมายจำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันรวม ๒๑ ทีม ผู้เล่นรวม ๗๐ – ๗๕ คน
-ระดับประถมศึกษา ๗ ทีม
-ระดับมัธยมศึกษา ๗ ทีม
-ระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา ๗ ทีม
-เป้าหมายคาดหวังสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
-มหาวิทยาลัยศิลปากร
-โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
-มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ ประสานมิตร
-โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร
-มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ ปทุมวัน
-โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน
-สถาบันเทคโนฯพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ
-โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
-สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
-โรงเรียนอัสสัมชัญ
-โรงเรียน International School of Bangkok

วัน เวลา และสถานที่จัดการแข่งขัน
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๑๙ - ๒๐ มีนาคม และวันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๒๖ - ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เวลา ๐๙.๐๐ ถึง
๑๗.๐๐ น.
ณ. ห้องอาหาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนพระราม ๔

ระบบการแข่งขัน
-ผู้เล่นทีมละ ๓ คน (รวมหัวหน้าทีม) หรือผู้เล่นทีมละ ๓ คนพร้อมหัวหน้าทีมอีก ๑ คน
(หัวหน้าทีมไม่ได้เป็นผู้เล่น) และผู้เล่นสำรองอีก ๑ คน (ควรจะมี)
-แต่ละสถาบันสามารถส่งได้ไม่เกิน ๓ ทีมในแต่ละระดับการศึกษา
-ทีมที่มีผู้เล่นในต่างระดับการศึกษา
ให้ถือว่าเป็นทีมในระดับระดับการศึกษาของผู้เล่นที่อยู่ในระดับการศึกษาสูงสุด
และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลประเภททีมในระดับดังกล่าวเท่านั้น
-ผู้เล่นในทีมจะต้องเป็นนักเรียน นิสิต-นักศึกษาของสถาบันการศึกษานั้นในปีการศึกษา ๒๕๔๗
-ทีมอิสระที่มีผู้เล่นจากสถาบันอื่นไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลประเภททีมใดๆทั้งสิ้น
-แข่งขันในระบบทุกทีมพบกันหมด [Round Robin]
-๔ วันๆละ ๕ รอบ รวม ๒๐ รอบ กำหนดเวลาให้ผู้เล่นฝ่ายละ ๓๐ นาที [มาตรฐาน Active Chess]
-ไม่มีการจัดลำดับฝีมือของผู้เล่น โดยในแต่ละรอบการแข่งขัน (match)
หัวหน้าทีมของแต่ละทีมจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดวางลำดับผู้เล่นในทีมของตนตามความเหมาะสมและกลยุทธ์ของท
ีม
-ในการจัดอันดับของทีม ใช้วิธีนับคะแนนรวมของทีม (Team Scores: ชนะได้ ๑ เสมอ ๐.๕ แพ้ ๐ คะแนน)
เป็นเกณฑ์หลักและคะแนนรวมของผู้เล่นในทีม (Board Scores) เป็นเกณฑ์รอง
-ในกรณีที่ทีมสองทีมหรือมากกว่า มีคะแนนรวมของทีมและคะแนนรวมของผู้เล่นในทีมเท่ากัน
ให้ถือว่าทีมในระดับการศึกษาที่ต่ำกว่าอยู่ในอันดับที่ดีกว่าทีมในระดับการศึกษาที่สูงกว่า

การสนับสนุนจากสมาคมกีฬาหมากรุกแห่งประเทศไทย และ The Bangkok Chess Club
-ทุกสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับการฝึกสอน-อบรมจากผู้เล่นระดับมาตรฐาน
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
-ผู้เล่นทุกคนจะได้รับการประเมินระดับฝีมือ (Ratings) ตามระบบ TELO ของสมาคมกีฬาหมากรุกแห่งประเทศไทย

การสมัครและค่าสมัคร
-ทีมที่สมัครในนามสถาบันต้องมีจดหมายรับรองจากสถาบัน ลงนามโดยผู้รับผิดชอบกิจกรรมกีฬาหมากรุกของสถาบัน
-ไม่มีค่าสมัครใดๆทั้งสิ้น

รางวัล

รางวัลประเภททีม

ถ้วยรางวัล
-ชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก คุณวัลลภ เจียรวนนท์ นายกสมาคมอัสสัมชัญ
-รองชนะเลิศ และอันดับ ๓
-ระดับมัธยมศึกษา: ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และอันดับ ๓
-ระดับประถมศึกษา: ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และอันดับ ๓

เหรียญรางวัล และ ประกาศนียบัตร
-สำหรับผู้เล่นทุกคนในทีม ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และอันดับ ๓
-สำหรับผู้เล่นทุกคนในทีม ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และอันดับ ๓ ระดับมัธยมศึกษา
-สำหรับผู้เล่นทุกคนในทีม ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และอันดับ ๓ ระดับประถมศึกษา

รางวัลพิเศษ
ชุดหมากรุกพร้อมกระดานขนาดมาตรฐาน ๑ ชุด สำหรับทุกทีม

รางวัลประเภทบุคคล

โล่ห์รางวัล และ ประกาศนียบัตร
-สำหรับผู้เล่นดีเด่น อันดับ ๒ และอันดับ ๓
-ระดับมัธยมศึกษา: ดีเด่น อันดับ ๒ และอันดับ ๓
-ระดับประถมศึกษา: ดีเด่น อันดับ ๒ และอันดับ ๓
-ประกาศนียบัตร จากสมาคมกีฬาหมากรุกแห่งประเทศไทย สำหรับผู้เล่นทุกคน
-ของที่ระลึก ชุดหมากรุกขนาดพกพา ๑ ชุด สำหรับผู้เล่นทุกคน

รางวัลสมนาคุณพิเศษจาก The Bangkok Chess Club
-ฟรีค่าสมัครเข้าแข่งขัน The 5th BCC International Open สำหรับผู้เล่นทุกคนที่ได้คะแนนเกิน ๕๐%

โดย : Poompat [ 06/12/2004, 04:59:26 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

ขอขยายความเรื่องรางวัลต่อหน่อยครับ
...ใครอยากเพิ่มอะไรรีบบอกด่วน เพราะกำลังจะสรุป (ก็คือขอ) สปอนเซอร์ คือ ตลท. Loxley...ฯลฯ

รางวัลประเภททีม

ถ้วยรางวัลชนะเลิศ = ถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก คุณวัลลภ เจียรวนนท์ นายกสมาคมอัสสัมชัญ + รองชนะเลิศ +
อันดับ ๓
ถ้วยรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา + รองชนะเลิศ +อันดับ ๓
ถ้วยรางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษา + รองชนะเลิศ + อันดับ ๓
*** หมายเหตุ ทีมระดับมัธยม + ประถม มีสิทธ์ได้ทั้งรางวัลชนะเลิศรวม
และรางวัลชนะเลิศในระดับการศึกษานั้นๆ ***

เหรียญรางวัล และ ประกาศนียบัตร สำหรับผู้เล่นทุกคนในทีมชนะเลิศ + รองชนะเลิศ + อันดับ ๓ + ทีมชนะเลิศ
รองชนะเลิศ และอันดับ ๓ ระดับมัธยมศึกษา +ทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศ และอันดับ ๓ ระดับประถมศึกษา
*** หมายเหตุ ทีมระดับมัธยม + ประถม มีสิทธ์ได้ทั้งรางวัลชนะเลิศรวม
และรางวัลชนะเลิศในระดับการศึกษานั้นๆ ***

รางวัลพิเศษ ชุดหมากรุกพร้อมกระดานขนาดมาตรฐาน ๑ ชุด (มูลค่า ๕๐๐-๗๐๐ บาท) สำหรับทุกทีม


รางวัลประเภทบุคคล

โล่ห์รางวัล และ ประกาศนียบัตร สำหรับผู้เล่นดีเด่น + อันดับ ๒ +อันดับ ๓ + :ดีเด่นระดับมัธยมศึกษา
+อันดับ ๒ + อันดับ ๓ + ดีเด่นระดับประถมศึกษา + อันดับ ๒ + อันดับ ๓
*** หมายเหตุ ระดับมัธยม + ประถม มีสิทธ์ได้ทั้งรางวัลชนะเลิศรวม
และรางวัลชนะเลิศในระดับการศึกษานั้นๆ ***

ประกาศนียบัตร จากสมาคมกีฬาหมากรุกแห่งประเทศไทย สำหรับผู้เล่นทุกคน

ของที่ระลึก ชุดหมากรุกขนาดพกพา ๑ ชุด (มูลค่า ๑๐๐ - ๑๕๐ บาท) สำหรับผู้เล่นทุกคน

รางวัลสมนาคุณพิเศษจาก The Bangkok Chess Club
-ฟรีค่าสมัครเข้าแข่งขัน The 5th BCC International Open (มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท)
สำหรับผู้เล่นทุกคนที่ได้คะแนนเกิน ๕๐%

รางวัลพิเศษจาก SET
- หนังสือ/ตำรา/ชุดหมากรุกสากล (มูลค่า ๕๐๐ - ๑,๕๐๐ บาท) ๑๐-๒๐ รางวัล แจกระหว่างงานโดยการจับฉลาก /
เล่นเกม

โดย : Poompat    [ 06/12/2004, 05:57:21 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

(ยกมือขึ้น) ลงทีมมรู๋ตรี๋

โดย : ต้น    [ 06/12/2004, 08:46:46 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

-สมัครไม่ต้องในนามสถานศึกษาก็ได้หรอ?
-ขอเพิ่มรางวัลเป็นนิตยสาร chess4thai ฟรีตลอดชีพ
-งานนี้ดูแล้วอรังการดี ว่าแต่ประชาสัมพันธ์ ให้ดีๆหล่ะ ถ้าคนแข่งน้อยจะไม่มัน
ยังไงก็ขอให้คนแข่งเยอะกว่า MCC ที่ผ่านมาก็แล้วกันถ้าประชาสัมพันธ์แต่ในนี้คงพอๆกันแน่เลย
ว่าแต่งบประชาสัมพันธ์เท่าไร่อะงานนี้มีแบ่งไว้ด้วยป่าว สำคัญนะจะบอกให้
ขอเสนอให้ไปออกรายการพวกวาไลท์ตี้ต่างๆพวกนี้อาจไม่เสียตังได้ออกทีวีจะดีมากเลย
-ถ้าเชิญพวกมืออาชีพดังๆมางานดีได้รับรองดังแน่พวกนักข่าวก็จะมาทำข่าว เพราะคนไทยเห่อของนอก

โดย : อยากบอกว่ารักเธอ    [ 07/12/2004, 00:26:11 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

ไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มเป้าหมายนะครับ สถาบันใดๆ ก็สมัครได้ครับ
สมัครกี่ทีมก็ได้นะครับ

โดย : แมวอ้วน    [ 07/12/2004, 00:44:59 ]

ความคิดเห็นที่ : 5

ไม่อยากให้คนมาแข่งเพื่อหวังแต่รางวัลอะ MCC ที่คนมาแข่งน้อยเพราะขาดประชาสัมพันธ์มากกว่าขาดรางวัลนะ

อยากตั้งโจทย์ให้ซักข้อหนึ่ง อยากหน่อยนะ คือ
ประชาสัมพันธ์ยังไงให้น่าสนใจให้คนมาแข่งเยอะๆโดยไม่ได้หวังรางวัลอย่างเดียว รางวันอะอยากได้แน่นอน
แต่อยากให้ที่มาแข่งเพราะความต้องการแข่งจริงๆได้แข่งแล้วสนุกเพราะไม่ใช่แข่งน้อยๆแข่งเกมเดียวจบ
มันแข่งยาวนานเหมือนกัน ผมว่าถ้าคนมาแข่งแบบไม่ค่อยอยากแข่งเท่าไร่มันจะเบื่อได้
ถึงบอกว่าประชาสัมพันธ์สำคัญนะ ผมว่าที่ประชาสัมพันธ์ในนี้ผมอ่านแล้วก็รู้สึกว่าอยากแข่งขึ้นมาเหมือนกัน
คิดว่าดีพอสมควร แต่อยากให้กระตุ้นให้มากๆ หลายๆทางหลายๆสื่อให้ทั่วถึงมากๆ

ตัวอย่างMCCที่คนน้อยเพราะไม่ค่อยมีอะไรมากระตุ้น ผมได้ว่าอะไรนะมู๋ตี๋อย่าน้อยใจ ผมว่าคุณทำดีแล้ว
อย่างว่าในเว็บมันควบคุมการแข่งขันลำบาก ถึงบอกไงถ้ากระตุ้นคนให้อยากแข่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ยาก
แข่งเยอะก็รอได้ ถึงบอกว่าประชาสัมพันธ์สำคัญมากๆ เพื่อให้บันลุวัตถุประสงค์

โดย : อยากบอกว่ารักเธอchess    [ 07/12/2004, 03:42:07 ]

ความคิดเห็นที่ : 6

ว่าแล้วก็ MCC Open No. 6
วันอาทิตย์ที่ 12.12.2004 เวลา 17.00 น.
ขอให้แชมป์สามสมัย แมวอ้วน และอย่างละหนึ่งสมัย ต๊องแน่และเทาเก้าฟ้า ร่วมงานด้วยนะครับ

ขอบคุณครับ

โดย : มู๋ตี๋    [ 07/12/2004, 06:51:20 ]

ความคิดเห็นที่ : 7

อยากแข่งๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ แต่เล่นไม่เป็น แถมไม่มีเพื่อนชอบเล่นด้วย

โดย : ปูม้า    [ 07/12/2004, 09:56:24 ]

ความคิดเห็นที่ : 8

เงินรางวัลบาทเดียวก็ไม่ได้ เปลืองค่ารถ

โดย : ไม่ไปครับ    [ 07/12/2004, 13:10:47 ]

ความคิดเห็นที่ : 9

ค.ห.16 คมเจงๆ

บาดโดนใคร ม่ายรุ

โดย : ไร้น้ำตาล    [ 07/12/2004, 14:26:28 ]

ความคิดเห็นที่ : 10

ก่อนอื่น ผมขอยกนิ้วให้กับทีมงาน Poompat จากใจจริงครับ
มันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยจริง ๆที่จะสามารถหาข้อมูลได้มากมายขนาดนี้....
น่าทึ่งมาก ๆ เลยครับ
ในเวปหมากหมากรุกจีน ก็มีเพียงท่าน prother ........เท่านั้น
ขอเป็นกำลังใจให้ชมรมหมากรุกสากลตลอดไปครับ

โดย : ZEEZA ครับ    [ 07/12/2004, 19:33:18 ]

ความคิดเห็นที่ : 11

ค่าสมัครก็ไม่เสีย เล่นก็ฟรี จะเอาเงินรางวัลอีก เฮ้อ
มีแต่ get ไม่มี give ยอดเยี่ยมความคิดจริงๆ

โดย : มู๋ตี๋    [ 07/12/2004, 19:54:44 ]

ความคิดเห็นที่ : 12

หง่ะ

โดย : มู๋ตี๋    [ 07/12/2004, 20:55:27 ]

ความคิดเห็นที่ : 13

คห. 24
คำตอบคือเค้าทำให้งานน่าสนใจมีการประชาสัมพันธ์ที่ดี มีสาวๆสวยมาดึงดูด
ผมไม่ได้บอกให้เอาสาวๆมาในงานแข่งหมากรุกแต่ผมอยากจะบอกถึงจุด ที่ว่า จุดที่ดึงดูดความสนใจให้คนมาสนใจ
ทำยังไง

แต่ดึงดูดด้วยรางวัลก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่หรอกครับ ทำให้เด็กติดนิสัยไม่ดี อีกหน่อยโตขึ้นก็จะหวังแก่ได้
มีนิสัยเห็นแก่ตัวนะครับ
อันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้อ่านจะพิจารณานะครับ

ว่าแต่ผมอาจจะไม่ลงครับ กลัวทีมท่าน mytri ครับ อิอิ

โดย : มู๋ตี๋    [ 08/12/2004, 01:40:33 ]

ความคิดเห็นที่ : 14

จัดแข่งพิเศษโดยให้เซียนที่ดังๆเช่นเซียงป่อง(เคยไปแข่งระดับโลกแล้วได้เหรียนทองมาแล้ว) มาแข่งกับหมู
เช่นมู๋ตี๋ จิ รับรองมันแน่ ดึงความสนใจได้เยอะเลย ผมแทงข้ามู๋ง่ะอย่าล้มมวยก็แล้วกัน5555

โดย : มู๋ตู้    [ 08/12/2004, 14:33:24 ]

ความคิดเห็นที่ : 15

กลัวพี่สาวจะไปชกคนเดินแต้มเรือป่องก่อนอ่ะจิ พี่สาวยิ่งไม่ค่อยยอมคนอยู่ด้วย ถ้าโกงให้เห็นแบบชัดๆ
คงโดนเตะแหง

โดย : มู๋ตี๋    [ 08/12/2004, 18:55:10 ]

ความคิดเห็นที่ : 16

อ่ะนะ มู๋ตี๋ ก้อ

แต่ จริงๆ ผมก้ออยากเห็นนะ
ระหว่างมู๋ตี๋ VS เซียนป่องและสมาชิกทีมชาติไทยเป็นคู่พิเศษ

น่าจะเรียกคนดู ได้เยอะ วงการก้อน่าจะ คึกคักดีออก

โดย : ไร้น้ำตาล    [ 08/12/2004, 19:21:02 ]

ความคิดเห็นที่ : 17

น่าสนใจครับ แต่ขอดูคณะกรรมการก่อนครับ

โดย : มู๋ตี๋    [ 08/12/2004, 20:55:37 ]

ความคิดเห็นที่ : 18

MCC ที่ผ่านมา??? คืออะไร ที่ไหน เมื่อไร???

คุณมู๋ตี๋เข้าใจผิดแน่ๆครับ... ผมถามเพราะไม่รู้จริงๆ...
ไม่ได้เข้ามาหลายเดือน....ไม่ได้มีประเด็นใดๆทั้งสิ้น !!!...

คือเป็นเล่นกัน ทางเวบ? นัดกันยังไง? ผล?

โดย : Poo    [ 09/12/2004, 01:42:08 ]

ความคิดเห็นที่ : 19

การจัดให้มีการแข่งระหว่างเซียนด้วยกันเป็นเรื่องดี และดึงดูดความสนใจได้จริงครับ
แต่ต้องพิจารณาด้วยว่าผลในระยะยาวจะเป็นอย่างไร
เช่นถ้าเซียน ก. ชนะ เซียน ข. ประชาชนทั่วไปก็จะชื่นชม เซียน ก.มากขึ้น พร้อมกับลดความศรัทธาในเซียน ข.
ลง ทีนี้ผลลัพท์ก็ไม่ได้อะไร เพราะเป็นสถานการณ์
ที่มีได้และเสียพร้อมๆกัน...หากทั้งสองคนอยู่ในวงการเดียวกัน และเป็นวงการที่ยังแคบอยู่

แต่ถ้าเอา เซียน ก. ไปแข่งโชว์กับแชมป์โลก หรือ GM ระดับโลก เราจะมีแต่ได้กับได้ เพราะแพ้ก็ดี ชนะก็ดี
ไม่มีใครเสียหายอะไร....

สังเกตุไหมครับว่าวงการโกะ จะไม่มีการแข่งโชว์ประเภทว่า "ใครคือสุดยอดเซียนในไทย"
เหตุผลก็ดังข้างต้น.....

โดย : Poompat    [ 09/12/2004, 02:01:22 ]

ความคิดเห็นที่ : 20

เท่าที่ผมเห้นในการจัดหมากรุกครั้งสุดท้ายที่
เซียนป่องได้ฉายาเรือป่องละก็มันไม่ได้สำคัญที่ฝีมือคนหรอกนะครับ มันสำคัญที่กรรมการ
ถ้ามีกรรมการไม่ได้เรื่องหรือเข้าข้างเรือป่องตัดสิน

ถึงจะ 10 Anand ก็สู้เรือป่องไม่ได้หรอกครับ
ดังนั้นผมจึงจะรับคำท้าต่อเมื่อเห็นคณะกรรมการและรายละเอียดที่แน่นอน

เรื่องนี้ขอจบแค่นี้ก่อนครับ คุณมู๋ตู้

โดย : มู๋ตี๋    [ 09/12/2004, 03:50:37 ]

ความคิดเห็นที่ : 21

ผมว่าไม่ต้องมีการแข่งระหว่างเซียนหรอกครับ เปลืองงบเปล่าๆ
น่าจะสนับสนุนเด็กๆ ที่ยังไม่ค่อยเห็นแก่ได้
ที่สำคัญสอนเด็กว่านักหมากรุกควรมีน้ำใจเป็นนักกีฬาที่ซื่อสัตย์ แพ้คือแพ้ ชนะคือชนะ
อันนี้สำคัญมากนะครับ
นอกจากนั้นควรสอนให้เด็กทราบด้วยว่าหมากรุกเป็นแค่เกมเท่านั้นอย่าเอาอะไรจริงจังมาก
อย่าคิดที่จะเอาหมากรุกมาเป็นอาชีพ อดตายแน่ๆ ทำอะไรควรสมเหตุสมผล เวลาว่างเล่นหมากรุกฆ่าเวลาก็ดี
ไม่ใช่เอาแต่เล่นหมากรุกจนลืมเรียนหนังสือ (เหมือนผม เล่นมากจนโดนแฟนทิ้ง)

ถึงคุณปู
สำหรับหนังสือที่จะจัดทำนั้น กรุณาปรึกษาคุณพัชรวีร์ อีกครั้งนะครับ
ถ้าต้องการอะไรจากเว็ปเชิญได้เลยครับ ไม่เคยหวงวิชา ถ้าหวงก็คงไม่จัดเว็ปสาธารณะครับ
ส่วน MCC นั้นคือ การจัดแข่งของเว็ปแสงเดือน มีมานานพอควรแล้วครับ ครั้งต่อไปจัดวันอาทิตย์ที่
12.12.2004 มีไว้เพื่อรวบรวมคนเล่นออนไลน์ที่ไม่สะดวกแข่งสด และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วย
แต่ไม่มีรางวัลใดๆ ซึ่งอาจเป็นประเด็นที่ทำให้คนน้อยโดย : มู๋ตี๋    [ 09/12/2004, 04:00:10 ]

ความคิดเห็นที่ : 22

คห. 38 เอาเป็นว่าผมใช้คอมดีไหมครับ จะได้หายคาใจ ???

โดย : มู๋ตี๋    [ 09/12/2004, 04:06:30 ]

ความคิดเห็นที่ : 23

แข่งระว่างเซียนเอามาเป็นจุดดึงดูดความสนใจของคนที่ไม่รู้จักหมากรุกสากลให้มาสนใจมากขึ้น

ไม่ใช่ประเด็นหลัก แค่เป็นจุดดึงช่วงแรกเท่านั้น

หลักประชาสัมพันธ์ง่ายๆอะ

โดย : 555555    [ 09/12/2004, 04:07:34 ]

ความคิดเห็นที่ : 24

นี่ขนาดเซียนรุกสากลในประเทศไทยอย่างทางการมาเล่นในห้องหมากรุกสากลทุกวัน ยังไม่มีคนมาเล่นเลย
แล้วจะให้มาเล่นโชว์ก็คงเหมือนกันมั่ง

โดย : มู๋ตี๋    [ 09/12/2004, 04:10:04 ]

ความคิดเห็นที่ : 25

มีรางวัลก็ไม่แน่น๊า ถ้าชนะแล้วได้แบบตลาดหลักทรัพย์ 5000 บาทโดยไม่ต้องลงทุนอะไรก็ไม่แน่นะ
อาจจะมากกว่าสักสิบคนก็เป็นได้

โดย : มู๋ตี๋    [ 09/12/2004, 04:14:46 ]

ความคิดเห็นที่ : 26

ความต้องการของผู้แข่งขันไม่ใช่รางวัล ที่เป็นเงินหรือสิ่งของหรอกนะ มันอยู่ที่ความภูมิใจ
พวกสิ่งของเงินทองเป็นส่วนประกอบอะไม่ได้เล่อาชีพซักหน่อย

โดย : 5555    [ 09/12/2004, 04:16:32 ]

ความคิดเห็นที่ : 27

เซียนเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ เหมือนมอรเตอร์โชต้องมีสาวๆมาเลยถามหน่อยเกี่ยวอะไรกับรถบ้าง
มันเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ดึงดูดคนอะ

โดย : 555555555    [ 09/12/2004, 04:20:44 ]

ความคิดเห็นที่ : 28

มันก็ยังแตกต่างกับการจัดแข่งออนไลน์อยู่ดีเพราะทุกคนต่างไม่เห็นหน้ากัน
ซึ่งเอามาเปรียบเทียบกับการแข่งสดไม่ได้หรอกครับ

โดย : มู๋ตี๋    [ 09/12/2004, 04:35:25 ]

ความคิดเห็นที่ : 29

หง่า ต่อให้ถึง 100 ความเห็นจิ

โดย : มู๋ตี๋    [ 09/12/2004, 04:42:34 ]

ความคิดเห็นที่ : 30

คุณ 555555 หายไปแล้วง่ะ

โดย : มู๋ตี๋    [ 09/12/2004, 04:50:15 ]

ความคิดเห็นที่ : 31

การได้ตลท.เข้ามาร่วมเรื่องหมากรุกนั้น เป็นจุดเริ่มต้นครับ เพราะตอนนี้เค้าเห็น "ข้อดี"
ของหมากรุกแล้ว.... อยู่ที่พวกเราจะต่อยอดอย่างไร.... ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวฝากทางพัชรวีร์คุณต่อดีกว่า...
แต่คงต้องสัก สองสามเดือน ตอนนี้มี แข่งขัน และ จัดสอน(ยัดไส้ไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการแข่ง) มีทั้ง
ตลท. บริษัทลูกของตลท. Lox;ley และคงได้อีกอย่างน้อย 2-3 บริษัท.... อาจจัดแข่ง online จริงๆได้ไม่นาน
เช่น ทีมมหาลัย แข่งกัน เพราะต้องยืนยันตัวตนด้วย ไม่งั้นแจกรางวัลยากกก....

เสนอนิดดด...สำหรับนิตยสาร... เห็นแล้วเยี่ยมมากครับ... แต่ถ้าทำให้เล็กหน่อย แล้วเข้าเล่มแบบ bound
ที่เป็นแถบการ...น่าจะดูทางการมากขึ้น ค่าใช้จ่ายเพิ่มแค่ สิบบาทเอง....

โดย : Poompat    [ 09/12/2004, 05:16:04 ]

ความคิดเห็นที่ : 32

ผมว่าเอาช่วงเวลาว่างเอา เซียนมาเล่นกับพวกที่ลงแข่งดีกว่าครับ เล่นหลายกระดานพร้อมกันอ่ะ
เดินเล่นวนไปเรื่อยๆครับ จะดึงดูดความน่าสนใจเหมือนกันครับ

โดย : ssssss    [ 09/12/2004, 07:35:04 ]

ความคิดเห็นที่ : 33

ความคิดเห็นที่ : 64

ขอความเห็นหน่อย หากในวันแถลงข่าว ตลาดฯอยากจะจัดให้มีเสวนาด้วย ท่านๆอยากฟังเสวนาเรื่องอะไรกัน
จะได้ลองเสนอเขาดู
.............................................................................................
เสนอเรื่องนี้ครับ
วงการหมากรุกสากลอาชีพเป็นอย่างไรบ้าง
หรือ วิธีก้าวสู่นักหมากรุกอาชีพ
หรือ หนทางสู่GM

โดย : 5555555555    [ 09/12/2004, 14:30:07 ]

ความคิดเห็นที่ : 34

ต่อนิด....น่าแปลกใจไหมว่า "อาชีพ" ในหมากรุกไทย กลับไม่มี ทั้งที่มีคนเล่น/สนใจ
มากกกกกกก.......ไม่อยากพูดมาก เดี๋ยวมีคนเขม่น แต่ฝากถามเป็นข้อคิดแค่ว่า:-

1. ทำไมไม่มีใครเปิดหลักสูตรเผยแพร่ หมากรุกไทย ในระดับคนทั่วไป ที่เค้าอยากเล่นให้เป็น หรือ
แค่ไปเอาชนะเพื่อนๆที่ทำงาน / โรงเรียน... ต้นทุนแทบไม่มีเลยยยย...เก็บค่าสอนถูกๆ เน้นจำนวนผู้เรียน
เช่น 1000 บาท (10 ช.ม.) x 10 คน / เดือน ก็พอแล้ว....ถ้ามีสัก 3-4 กลุ่ม สบายยยย และ
เป็นรายได้ที่มั่นคง...

2. เขียนหนังสือระดับทั่วๆไป (เหมือนของคุณวินัย
หรือของเซียนต๋อที่ดีมากๆในระดับคนทั่วไปแต่หลายคนกลับมองว่าไม่ละเอียดพอ :-( .... เช่นชื่อ
"หมากรุกไทย: สุดยอดเกมประจำชาติ" "ท่องยุทธจักรหมากรุกไทย" ฯลฯ คือมีประวัติ
เรื่องอ่านเพลินๆ ฯลฯ ขายเยอะๆ เล่มละ 100-150 ก้มีคนซื้อสัก 5000-10000 เล่มแน่ๆ...ที่เห็นตอนนี้มีแต่
ประเภทตำรา อ่านแล้วบ้า หรือถ้าไม่บ้าหมากรุกก็คงไม่หาซื้อมา ราคาเป็นพัน....

โดย : Poo    [ 12/12/2004, 03:25:11 ]

ความคิดเห็นที่ : 35

กร๊ากส์ๆ แล้วนี่ มันหมายฟามว่าอะไรอ่ะ งง อธิบายหน่อย
ทีมอิสระที่มีผู้เล่นจากสถาบันอื่นไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลประเภททีมใดๆทั้งสิ้น

เหอะๆ

โดย : ต้น    [ 13/12/2004, 09:30:50 ]

ความคิดเห็นที่ : 36

เกี่ยวไรกับทีมเว็ปไซต์มู๋ตี๋ง่ะ

โดย : มู๋ตี๋    [ 13/12/2004, 18:06:00 ]

ความคิดเห็นที่ : 37

ยกตัวอย่างเฉยๆครับมู๋ตี๋ ว่าถ้ามู๋ตี๋ตั้งทีมขึ้นมาประกอบด้วยมู๋ตี๋ เจ๊อ๋อย และต้น
ทางผู้จัดเค้าอาจไม่รับให้เข้าแข่ง เพราะเป็นทีมที่ไม่ใช่สถาบันการศึกษาตามเงื่อนไขในกระทู้

โดย : mytri    [ 13/12/2004, 18:47:28 ]

ความคิดเห็นที่ : 38

ถามคุณ Funmate และคุณ Poompat

สถาบันนี่เจาะจงว่าต้องเป็นสถาบันการศึกษาอย่างเดียวหรือเปล่าครับ หรือว่าสถาบันในความหมายกว้างๆ เช่น
ชมรมหมากรุกสากลศิษย์เก่าอัสสัมชัญ (ที่คุณทวีชัยและคุณพัชรวีร์สอน) หรือ Bangkok Chess Club
หรือชมรมสมาชิกเว็บของมู๋ตี๋ เป็นต้น

โดย : mytri    [ 13/12/2004, 19:51:59 ]

ความคิดเห็นที่ : 39

ความเห็นที่ 7 บอกว่าสถาบันไหนก็ได้นะ คุณไมตรี

โดย : มู๋ตี๋    [ 13/12/2004, 22:29:51 ]

  ถังหล่อพลาสติก
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved