[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ขั้นตอน การจัดฟัน และ การดูแลรักษา


รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการจัดฟันโดยคลินิกทันตกรรม

วิธีการและขั้นตอนการจัดฟัน

 • ตรวจสภาพช่องปากและการสบฟัน เพื่อประเมินความจําเป็นในการจัดฟัน
 • ถ่ายภาพรังสี เอ็กซเรย์ฟันและกราม เพื่อวางแผนการรักษา
 • พิมพ์ปากเพื่อทําแบบจําลองฟัน สําหรับออกแบบและวางแผนการจัดฟัน
 • ติดบราเกต์จัดฟันที่ตัวฟัน พร้อมสายยางเพื่อดึงฟันไปตามแผนการรักษา
 • นัดตรวจอย่างสม่ําเสมอ 4-8 สัปดาห์ครั้ง เพื่อปรับแรงดึงสายยางและบราเกต์
 • เมื่อฟันเรียงเป็นระเบียบแล้ว ถอดอุปกรณ์ออก และใส่เพื่อค้ําจุน 1-2 ปี

การดูแลรักษาระหว่างจัดฟัน

 • แปรงฟัน ใช้ไหมขัดฟัน และกรอฟันอย่างสม่ําเสมอ เพื่อป้องกันฟันผุ
 • ระวังอาหารติดบราเกต์ หลีกเลี่ยงอาหารแข็ง หรือขยับสายยางหลังทาน
 • มาตรวจตามนัดอย่างเคร่งครัด เพื่อปรับอุปกรณ์และติดตามผลการรักษา

ค่าใช้จ่ายในการจัดฟัน

 • ค่าจัดฟันชนิดธรรมดา ประมาณ 15,000-25,000 บาท
 • ค่าจัดฟันแบบใส่ขากรรไกร (เพื่อแก้ปัญหาการสบฟัน) 20,000-40,000 บาท
 • ค่าจัดฟันใส ซึ่งใช้วัสดุใส มองเห็นน้อยกว่าแบบโลหะ ราคา 30,000 บาทขึ้นไป

รูปแบบของการจัดฟัน

 • จัดฟันมาตรฐาน (Braces) ใช้โลหะ สังเกตเห็นได้ชัดเจน
 • จัดฟันใส (Invisalign, Clear Braces) ใช้วัสดุใส มองเห็นน้อยกว่า
 • จัดฟันแบบติดเฉพาะด้านใน (Lingual Braces) ติดด้านในฟัน มองไม่เห็น

โดย : จัดฟัน [ 12/08/2004, 14:36:08 ]

  ตะกร้าช็อปปิ้งพลาสติก
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved