[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


วั น แ ม่

รายละเอียดภ า พจ า ก TOT "ภาพแม่ของพวกเราชาวไทยทุกคน"

" ค รั ย รั ก แ ม่ ย ก มื อ ขึ้ น "

ร ะ ลึ ก ถึ ง พ ร ะ คุ ณ แ ม่

ไ ม่ ใ ช่ เ พี ย ง ด อ ก ไ ม้ - ไ ม่ ใ ช่ เ พี ย ง คำ ว่ า " รั ก แ ม่ "

ทำ อ ะ รั ย เ พื่ อ แ ม่ บ้ า ง
ทำ ใ ห้ แ ม่ ชื่ น ใ จ
ทำ ใ ห้ แ ม่ มี ค ว า ม สุ ข


สำ ห รั บ ค น ที่ มี แ ม่ อ ยู่ . . . รั ก แ ม่ กั น ใ ห้ ม า ก ๆ น ะ

มี ค น อี ก ห ล า ย ค น ที่ ไ ม่ มี โ อ ก า ส ไ ด้ บ อ ก รั ก แ ม่
เ พื่ อ แ ม่ ช่ ว ย กั น ทำ ค ว า ม ดี น ะ

คิ ด ถึ ง แ ม่
ค น ที่ มี แ ม่ เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง บ้ า ง สิ ว่ า แ ม่ ทำ อ ะ รั ย เ พื่ อ คุ ณ บ้ า ง

โดย : ปี ศ า จ ดิ น 3 - [ 08/08/2004, 03:32:15 ]

ความคิดเห็นที่ : 1ยกมือรักแม่เจ้าค๊าาาา

โดย : มู๋แอน    [ 08/08/2004, 11:23:27 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved