[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


บริการ สำรวจและจัดทำระบบแผนที่ภาษี Ltax3000 และ LtaxOnline


รายละเอียดระบบแผนที่ภาษีเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยให้ผู้เสียภาษีและผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบข้อมูลภาษีในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวก บริการที่มีให้ เช่น

  • แผนที่แสดงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในแต่ละพื้นที่
  • แผนที่แสดงข้อมูลภาษีป้ายในเขตเทศบาลแต่ละแห่ง แผนที่แสดงข้อมูลภาษีธุรกิจเฉพาะ เช่น ภาษีโรงแรม ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • การค้นหาข้อมูลภาษีที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งโดยระบุเลขที่ดิน
  • การดูประวัติการชําระภาษีของที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่ง
  • การตรวจสอบภาระภาษีของธุรกิจแต่ละประเภท

โดยรวมแล้ว ระบบแผนที่ภาษีเป็นเครื่องมือที่ช่วยอํานวยความสะดวกให้กับทั้งผู้เสียภาษีและเจ้าหน้าที่ภาษีอย่างมาก ทําให้การบริหารจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรามีบริการสํารวจ ทําแผนที่ภาษี และจัดทําทะเบียนทรัพย์สินครอบคลุมทุกพื้นที่ ด้วยทีมงานมืออาชีพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยํา และเป็นปัจจุบันมากที่สุด

บริการของเราครอบคลุม

  • การสํารวจและทําแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การจัดทําแผนที่แม่บท แผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
  • การสํารวจข้อมูลภาคสนาม การนําเข้าข้อมูล การปรับปรุงแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน
  • การจัดอบรมการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เจ้าหน้าที่

มั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่ดีที่สุดจากบริษัทของเรา โปรดติดต่อเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cpgis2022.com

โดย : LtaxOnline Member [ 25/11/2014, 15:52:37 ]

  กล่องใส่อะไหล่พลาสติก
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved