[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


กีฬาไทยกทม. สนามหลวง 2556 หมากรุกไทย

รายละเอียดการแข่งขัน : รอบ 8เซียน กทม.2556 กระดาน 1

ขาว : ทินกฤต อรุณนันทพานิช 1

ดำ : สุรศักดิ์ เชื้อชวลิต

ผลการแข่งขัน : 0-1

1.ค,ค1-ค2 ค,ฉ8-ฉ7

2.ค,ฉ1-ฉ2 ม,ช8-จ7

3.ม็,จ1-ง2 ม็,ง8-ค7

4.บ,ค3-ค4 บ,ค6-ค5

5.บ,ข3-ข4 ม,ข8-ง7

6.ม็,ง2-ค3 บ,ข6-ข5

7.ม,ข1-ง2 บ,ข5xค4

8.ม,ง2xค4 บ,ง6-ง5

9.ม,ค4-ง2 ม็,ค7-ง6

10.ม,ช1-จ2 ค,ค8-ค7

11.บ,ข4xค5 ม็,ง6xค5

12.บ,ง3-ง4 ม็,ค5-ง6

13.ร,ก1-ข1 บ,จ6-จ5

14.ค,ค2-ง3 ค,ฉ7-จ6

15.บ,ช3-ช4 บ,ช6-ช5

16.บ,ญ3-ญ4 ข,จ8-ฉ7

17.ข,ง1-ค2 ค,ค7-ค6

18.บ,ก3-ก4 ร,ก8-ค8

19.ร,ญ1-ญ2 ม,จ7-ช6

20.ค,ฉ2-ช3 ข,ฉ7-ช7

21.บ,ฉ3-ฉ4 บ,ช5xฉ4

22.บ,จ3xฉ4 ม,ช6-จ7

23.บ,ฉ4xจ5 บ,ฉ6xจ5

24.บ,ง4xจ5 ม็,ง6xจ5

25.ม,ง2-ข3 ค,ค6-ค5

26.ข,ค2-ง1 ร,ญ8-ง8

27.ม,ข3-ง2 ม,จ7-ค6

28.ม,ง2-ฉ3 บ,ง5-ง4

29.ม็,ค3-ง2 ร,ค8-ข8

30.ร,ข1-ก1 ม,ค6-ข4

31.ม,จ2-ค1 ม,ข4xง3

32.ม,ค1xง3 ค,ค5-ค4

33.ม,ง3-ค1 บ,ง4-ง3

34.ค,ช3-ฉ2 ง,ง3-จ4

35.ม,ฉ3-จ1 ม,ง7-ค5

36.ร,ก1-ก2 ค,ค4-ข3

37.ม,ค1xข3 ร,ข8xข3

38.ข,ง1-จ2 ม็,จ5-ฉ4

39.ร,ญ2-ช2 ค,จ6-จ5

40.บ,ช4-ช5 บ,ญ6xช5

41.บ,ญ4xช5 ข,ช7-ช6

42.ข,จ2-ฉ1 ม,ค5-จ6

43.ร,ก2-ค2 ม,จ6xช5

44.ร,ค2-ค3 ร,ข3xค3

45.ม็,ง2xค3 ร,ง8-ง1

46.ข,ฉ1-จ2 ร,ง1-ก1

47.ม,จ1-ค2 ร,ก1xก4

48.ข,จ2-ง2 ร,ก4-ค4

49.ร,ช2-ช1 ร,ค4-ค6

50.ร,ช1-ก1 ร,ค6-ง6

51.ข,ง2-ค1 ม,ช5-จ6

52.ม,ค2-ข4 ม,จ6-ค7

53.ข,ค1-ค2 ข,ช6-ฉ5

54.ค,ฉ2-จ1 ง,จ4-ง5

55.ค,จ1-ง2 ง,ง5-ค4

56.ร,ก1-ฉ1 ค,จ5-จ4

57.ข,ค2-ข2 ร,ง6-ข6

58.ข,ข2-ก3 ร,ข6-ง6

59.ม,ข4-ค2 ม,ค7-จ6

60.ค,ง2-จ3 ง,ค4-ง3

61.ค,จ3xจ4 ข,ฉ5xจ4

62.ร,ฉ1-จ1 ข,จ4-ฉ5

63.ม,ค2-ข4 ง,ง3-ค4

64.ร,จ1-ญ1 ง,ค4-ข5

65.ร,ญ1-ญ5 ข,ฉ5-จ4

66.ร,ญ5-ญ4 ม,จ6-ค5

67.ร,ญ4-ญ8 ม,ค5-ง3

68.ร,ญ8-จ8 ม็,ฉ4-จ5

69.ม,ข4xง3 ร,ง6xง3


ขาวยอมแพ้ (เกมจริง ธงจะตก และหมากติดตาอับจะโดนรุกจน หมากออกรูป เรือสามเบี้ยไล่เรือเบี้ย)
0-1
ระบบแข่งขัน น็อกเอาส์ รอบ 2กระดาน (ให้เวลาฝ่ายละ 1ชั่วโมงไม่มีทด) หากเสมอกันตัดสินหมากไทยรุกป้องเกม
30นาที

โดย : TBGNews Member [ 12/05/2013, 15:16:02 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

การแข่งขัน : กีฬากทม. สนามหลวง 2556 ชิงที่ 3 กระดาน 1
ขาว : ธนาพล ทัดสวน
ดำ : โอภาส เสมสวัสดิ์
ผลการแข่งขัน : 1-0
1.ค,ค1-ค2 ค,ฉ8-ฉ7
2.ม็,จ1-ง2 ม็,ง8-ค7
3.ค,ฉ1-ฉ2 ม,ช8-จ7
4.บ,ง3-ง4 บ,ค6-ค5
5.บ,ค3-ค4 ค,ค8-ง7
6.ม,ข1-ค3 ค,ง7-ค6
7.บ,ก3-ก4 ม,ข8-ง7
8.ค,ค2-ง3 ข,จ8-ฉ8
9.ม,ช1-จ2 ข,ฉ8-ช7
10.บ,ช3-ช4 ร,ก8-ข8
11.บ,ญ3-ญ4 บ,ข6-ข5
12.บ,ก4xข5 บ,ก6xข5
13.ม,จ2-ช3 บ,ข5-ข4
14.ม,ค3-ก4 บ,ง6-ง5
15.บ,ง4xค5 ค,ค6xค5
16.บ,ค4xง5 บ,จ6xง5
17.ร,ก1-ค1 ม็,ค7-ง6
18.บ,ญ4-ญ5 บ,ช6-ช5
19.ม,ช3-ฉ5 ม,จ7xฉ5
20.บ,ช4xฉ5 ร,ญ8-ค8
21.ข,ง1-จ2 ม็,ง6-จ5
22.ร,ญ1-ช1 ข,ช7-ฉ8
23.ร,ค1-ค2 ข,ฉ8-จ7
24.ร,ช1-ค1 ข,จ7-ง8
25.ม,ก4xค5 ม,ง7-ข6
26.ม,ค5-ก6 ร,ค8xค2
27.ร,ค1xค2 ร,ข8-ก8
28.ม,ก6xข4 ข,ง8-ง7
29.ร,ค2-ก2 ร,ก8-ข8
30.ม็,ง2-ค3 ข,ง7-จ8
31.ร,ก2-ก5 ม,ข6-ค8
32.ค,ฉ2-ช3 ม,ค8-จ7
33.ค,ช3-ช4 ร,ข8-ง8
34.ร,ก5-ก7 ร,ง8-ค8
35.ข,จ2-ง2 ข,จ8-ฉ8
36.ม็,ค3-ง4 ร,ค8-ข8
37.ร,ก7xจ7 ร,ข8xข4
38.ข,ง2-ค3 ร,ข4-ข5
39.ร,จ7-ก7 ร,ข5-ข8
40.ร,ก7-ง7 ร,ข8-ข5
41.บ,ข3-ข4 ค,ฉ7-จ8
42.ร,ง7-ก7 ม็,จ5xง4
43.ค,ง3xง4 ร,ข5-ข8
44.ค,ง4xง5 ร,ข8-ค8
45.ค,ง5-ค4 ร,ค8-ง8
46.ข,ค3-ค2 ร,ง8-ค8
47.ค,ค4-ค5 ร,ค8-ข8
48.ค,ช4-ญ3 ค,จ8-จ7
49.ค,ญ3-ช2 ร,ข8-ค8
50.ข,ค2-ง3 ร,ค8-ง8
51.ข,ง3-จ2 ข,ฉ8-จ8
52.บ,ข4-ข5 ร,ง8-ง5
53.บ,ข5-ข6 ร,ง5xฉ5
54.บ,จ3-จ4 ร,ฉ5-จ5
55.ข,จ2-ง3 บ,ฉ6-ฉ5
56.ค,ช2-ช3 ข,จ8-ฉ8
57.ข,ง3-ง4 ค,จ7-ฉ6
58.บ,จ4xฉ5 ร,จ5xฉ5
59.ค,ช3-ช4 ร,ฉ5-ฉ4
60.ข,ง4-ง5 ค,ฉ6-ฉ5
61.ร,ก7-ญ7 ค,ฉ5xช4
62.บ,ฉ3xช4 ร,ฉ4xช4
63.ร,ญ7xญ6 ข,ฉ8-ช7
64.ร,ญ6-ช6 ข,ช7-ญ7
65.ค,ค5-ง4 ร,ช4-ญ4
66.ร,ช6xช5 ข,ญ7-ญ6
67.ร,ช5-จ5 ร,ญ4xญ5
68.ค,ง4-จ3 ร,ญ5-ญ4

ขาวเบียดหมากชนะ ในนาทีสุดท้ายธงจะตก
1-0 แข่งขันที่ ท้องสนามหลวง วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 9.30 น

โดย : TBGNews Member   [ 12/05/2013, 15:54:28 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

การแข่งขัน : กทม. สนามหลวง 2556 ชิงชนะเลิศ กระดาน 1
ขาว : สุรศักดิ์ เชื้อชวลิต 1
ดำ : ชณภล จันทรมนตรี
ผลการแข่งขัน : 1/2-1/2
1.ค,ค1-ค2 ค,ฉ8-ฉ7
2.ม,ข1-ง2 ม,ช8-จ7
3.ม็,จ1-ฉ2 ม็,ง8-ค7
4.บ,ข3-ข4 บ,ช6-ช5
5.บ,ก3-ก4 ม,ข8-ง7
6.บ,ฉ3-ฉ4 ร,ญ8-ช8
7.ม,ช1-ฉ3 ค,ฉ7-ช6
8.บ,จ3-จ4 บ,ญ6-ญ5
9.ม็,ฉ2-จ3 บ,ช5-ช4
10.ม,ฉ3-ญ4 ข,จ8-ฉ7
11.ค,ฉ1-จ2 บ,ง6-ง5
12.ค,ค2-ข3 ม็,ค7-ง6
13.ข,ง1-ค2 ค,ค8-ค7
14.ร,ก1-ฉ1 บ,ง5xจ4
15.บ,ง3xจ4 บ,ฉ6-ฉ5
16.ค,จ2-ง3 บ,ฉ5xจ4
17.ค,ง3xจ4 ค,ช6-ฉ5
18.ค,ข3-ค4 บ,ข6-ข5
19.ค,ค4-ง3 บ,ข5xก4
20.ร,ฉ1-ก1 บ,ก6-ก5
21.ร,ก1xก4 บ,ก5xข4
22.ร,ก4xข4 ร,ก8-ก2
23.ร,ข4-ข2 ร,ก2xข2
24.ข,ค2xข2 ม,ง7-ฉ6
25.ม็,จ3-ง4 ร,ช8-ง8
26.ค,จ4xฉ5 ม,จ7xฉ5
27.ม,ญ4xฉ5 บ,จ6xฉ5
28.บ,ญ3xช4 บ,ญ5xช4
29.ม,ง2-ค4 ข,ฉ7-ช7
30.ข,ข2-ค2 ร,ง8-ญ8
31.ร,ญ1xญ8 ข,ช7xญ8
32.ม,ค4-จ3 ข,ญ8-ช7
33.ม,จ3xฉ5 ข,ช7-ช6
34.ม,ฉ5-ญ4 ข,ช6-ฉ7
35.ม็,ง4-จ3 ค,ค7-ง8
36.ม็,จ3-ฉ2 ค,ง8-ง7
37.ม,ญ4-ฉ5 ข,ฉ7-ช6
38.ม,ฉ5-ง4 บ,ค6-ค5
39.ม,ง4-ข5 บ,ค5-ค4
40.ค,ง3-ง4 ม็,ง6-ค5
41.ค,ง4xค5 ม,ฉ6-จ4
42.ค,ค5-ง4 ม,จ4xฉ2
43.ม,ข5-ก3 ค,ง7-จ6
44.ม,ก3xค4 ค,จ6-ฉ5
45.ม,ค4-จ3 ค,ฉ5-จ4
46.ม,จ3-ฉ1 ม,ฉ2-ญ1
47.ข,ค2-ง2 ค,จ4-ฉ3
48.ค,ง4-จ3 ค,ฉ3-ช2
49.บ,ฉ4-ฉ5 ข,ช6xฉ5
50.ค,จ3-ฉ4 ข,ฉ5-จ4
51.ม,ฉ1-จ3 ข,จ4-ฉ3
52.ม,จ3-ฉ5 ข,ฉ3-ฉ2
53.บ,ค3-ค4 ค,ช2-ญ3
54.บ,ค4-ค5 ค,ญ3-ญ2
55.บ,ค5-ค6 ค,ญ2xช3
56.ค,ฉ4-จ3

เสมอ 0.5-0.5

โดย : TBGNews Member   [ 20/05/2013, 10:20:26 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

การแข่งขัน : หมากกระดาน กทม.(สนามหลวง 2556 ชิงชนะเลิศ)
ขาว : ชณภล จันทรมนตรี
ดำ : สุรศักดิ์ เชื้อชวลิต
ผลการแข่งขัน : 0-1
แข่งขันวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ท้องสนามหลวง เวลา 12.00 น กระดานที่3 (หมากรุกป้อง 30นาที)

1.ค,ค1-ค2 ค,ฉ8-ฉ7
2.ม,ข1-ง2 ม,ช8-จ7
3.ม็,จ1-ฉ2 ม็,ง8-ค7
4.บ,ฉ3-ฉ4 บ,ช6-ช5
5.บ,จ3-จ4 บ,ค6-ค5
6.ม,ช1-ฉ3 ม,ข8-ค6
7.ม็,ฉ2-จ3 บ,ง6-ง5
8.ค,ฉ1-ฉ2 ม็,ค7-ง6
9.ข,ง1-จ2 ค,ค8-ค7
10.ร,ก1-ง1 ค,ฉ7-ช6
11.บ,ง3-ง4 บ,ค5xง4
12.ม็,จ3xง4 บ,ช5xฉ4
13.บ,ช3xฉ4 บ,ง5xจ4
14.ม,ง2xจ4 ม,จ7-ง5
15.ม็,ง4-จ3 ค,ช6-ฉ5
16.ม,จ4xง6 ค,ค7xง6
17.บ,ค3-ค4 ค,ฉ5xฉ4
18.ม,ฉ3-ญ4 ค,ฉ4-จ5
19.บ,ค4xง5 ค,ง6xง5
20.ร,ญ1-ช1 ค,จ5-ง6
21.ร,ช1-ช7 ร,ก8-ก7
22.ร,ง1-ช1 ร,ก7xช7
23.ร,ช1xช7 ข,จ8-ง8
24.ค,ค2-ง3 ข,ง8-ค8
25.ค,ฉ2-ฉ3 ข,ค8-ข8 (หนีขุนถึง3ที)
26.ค,ฉ3-จ4 ค,ง5xจ4
27.ค,ง3xจ4 ร,ญ8-ค8
28.ม,ญ4-ฉ3 บ,ฉ6-ฉ5
29.ค,จ4-ง3 บ,จ6-จ5
30.ม,ฉ3-ง2 บ,จ5-จ4
31.ค,ง3xจ4 บ,ฉ5xจ4
32.ม,ง2xจ4 ค,ง6-จ5 ! ไล่ม้าขาว
33.ม,จ4-ฉ2 ม,ค6-ง4+ !!

ดำโยนม้ารุกลอยเผด็จศึก 0-1 สุรศักดิ์ ครองแชมป์สนามหลวง พ.ศ. 2556โดย : TBGNews Member   [ 20/05/2013, 10:22:29 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved