[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ตรวจดูรายชื่อผู้สมัครการคัดสรรนักกีฬาทีมชาติไทย ทั้งหมากรุกสากล - ใช้หมากรุกไทยคัดสรร ได้แล้วที่นี่ (ปิดรับสมัคร 24 มีค นี้)

รายละเอียด

สมัครแล้วไม่มีรายชื่อ หรือ ข้อสงสัย สอบถามไปที่ เบอร์โทร.085-998 5555


**** ดาวน์โหลด รายชื่อมาในวันที่ 22 มีนาคม 2555 เวลา 9.55 น ******

โดย : *TBG Member [ 22/03/2013, 09:56:39 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

รายชื่อนักกีฬาประเภทหญิง

โดย : *TBG Member   [ 22/03/2013, 10:10:21 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

รายชื่อทั้งหมด ส่วนที่ดาวน์โหลดมาจาก

http://www.facebook.com/groups/105147726273910/317391468382867/?notif_t=group_activity

ถ้าไม่พบรายชื่อ หรือ มีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
เบอร์โทร.085-998 5555

โดย : *TBG Member   [ 22/03/2013, 10:14:01 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

โดย : *TBG Member   [ 22/03/2013, 11:19:59 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

รายชื่อผู้สมัครแข่งหมากรุกสากล-ไทย
หญิง
ชื่อ หมากรุกสากล หมากรุกไทย
1. พจวรรณ หรั่งแก้ว x x
2. กรนันญ์ ละออแจ่ม x x
3. มินตรา บุญสอาด หญิง 21 ปี 28/12/34 X
4. มัลลิกา แสงจันทร์ 4/04/2533 23 ปี X
5. ชนัญชิดา วงศ์วัฒนา (แข่งหมากรุกสากลด้วย) x X
6. จันทร์เพ็ญ แช่มทรัพย์ (แข่งหมากรุกสากลด้วย) x X
7. วรสุดา อรรถวรเดช (แข่งหมากรุกสากลด้วย) x X
8. ไอศวรรย์ ศรีจอมทอง (แข่งหมากรุกสากลด้วย) X X
9. รุจา พิจรชญารมย์ X X
10. ฐานิตา ไพรีขยาด X X10
11. ชิตาภรณ์ ประเทืองสุขพงษ์ X x
12. สุรัสดา พรหมสิรินิมิต X10 x
13. วรรณฤดี บ้านกลางนิรมิต X X
14. ศิริวรรณ สำเภาทอง X X
15. อังคณา บ้านกลางดิลก X X
16. สิเรียม สำเภาทอง X X
17. สิริกาญจน์ สุขปานเจริญ X X
18. จารุวรรณ เหล็กอิ่ม X X
19. พิจิตรา ชูจิตต์ X
20. มนันธรณ์ อติกาฬคชสีห์ X X
21. ณรินทร์ โพธากุล X20
22. ธมลวรรณ จินะปริวัตอาภรณ์ X
23. ณัฐกฤตา ธนโรจน์รุ่ง X
24. ณภัทร สีตสุวรรณ x X
25. กรฎา บุตรชน X20 X
26. เจนจิรา แก้วอุไร X
27. ชนิดา ทวีทรัพย์มั่น X X
28. ประลัดดา จันทร์เสงี่ยม X X
29. ชนิดา ศักดิ์บุญ X X
30. Nualprang Nakkran นวลปรางค์ นักคราญ X
31. ณริณทร์ธร โพธากุล X
32. วิสา คุณวัฒนา X
33. กชกร พัฒนาไพบูลย์ X
34. สุภาพร หนูดาษ X
35. อภิญญา ขนุนทอง Aphinya khanunthong X
36. เบญจมาศ ทิมศรี X X
37. ศิริขวัญ ปิ่นเพชรสวรรค์ X X
38. สุวัฒนา อภิวัฒนา X31 X32


Chess 31
Thai Chess 32

โดย : Trama Member   [ 25/03/2013, 17:27:36 ]

ความคิดเห็นที่ : 5

รายชื่อผู้สมัครแข่งหมากรุกสากล-ไทย
หญิง
ชื่อ หมากรุกสากล หมากรุกไทย
1. พจวรรณ หรั่งแก้ว x x
2. กรนันญ์ ละออแจ่ม x x
3. มินตรา บุญสอาด หญิง 21 ปี 28/12/34 X
4. มัลลิกา แสงจันทร์ 4/04/2533 23 ปี X
5. ชนัญชิดา วงศ์วัฒนา (แข่งหมากรุกสากลด้วย) x X
6. จันทร์เพ็ญ แช่มทรัพย์ (แข่งหมากรุกสากลด้วย) x X
7. วรสุดา อรรถวรเดช (แข่งหมากรุกสากลด้วย) x X
8. ไอศวรรย์ ศรีจอมทอง (แข่งหมากรุกสากลด้วย) X X
9. รุจา พิจรชญารมย์ X X
10. ฐานิตา ไพรีขยาด X X10
11. ชิตาภรณ์ ประเทืองสุขพงษ์ X x
12. สุรัสดา พรหมสิรินิมิต X10 x
13. วรรณฤดี บ้านกลางนิรมิต X X
14. ศิริวรรณ สำเภาทอง X X
15. อังคณา บ้านกลางดิลก X X
16. สิเรียม สำเภาทอง X X
17. สิริกาญจน์ สุขปานเจริญ X X
18. จารุวรรณ เหล็กอิ่ม X X
19. พิจิตรา ชูจิตต์ X
20. มนันธรณ์ อติกาฬคชสีห์ X X
21. ณรินทร์ โพธากุล X20
22. ธมลวรรณ จินะปริวัตอาภรณ์ X
23. ณัฐกฤตา ธนโรจน์รุ่ง X
24. ณภัทร สีตสุวรรณ x X
25. กรฎา บุตรชน X20 X
26. เจนจิรา แก้วอุไร X
27. ชนิดา ทวีทรัพย์มั่น X X
28. ประลัดดา จันทร์เสงี่ยม X X
29. ชนิดา ศักดิ์บุญ X X
30. Nualprang Nakkran นวลปรางค์ นักคราญ X
31. ณริณทร์ธร โพธากุล X
32. วิสา คุณวัฒนา X
33. กชกร พัฒนาไพบูลย์ X
34. สุภาพร หนูดาษ X
35. อภิญญา ขนุนทอง Aphinya khanunthong X
36. เบญจมาศ ทิมศรี X X
37. ศิริขวัญ ปิ่นเพชรสวรรค์ X X
38. สุวัฒนา อภิวัฒนา X31 X32


Chess 31
Thai Chess 32

โดย : Trama Member   [ 25/03/2013, 17:27:47 ]

ความคิดเห็นที่ : 6

รายชื่อผู้สมัครแข่งหมากรุกสากล-ไทย
หญิง
ชื่อ หมากรุกสากล หมากรุกไทย
1. พจวรรณ หรั่งแก้ว x x
2. กรนันญ์ ละออแจ่ม x x
3. มินตรา บุญสอาด หญิง 21 ปี 28/12/34 X
4. มัลลิกา แสงจันทร์ 4/04/2533 23 ปี X
5. ชนัญชิดา วงศ์วัฒนา (แข่งหมากรุกสากลด้วย) x X
6. จันทร์เพ็ญ แช่มทรัพย์ (แข่งหมากรุกสากลด้วย) x X
7. วรสุดา อรรถวรเดช (แข่งหมากรุกสากลด้วย) x X
8. ไอศวรรย์ ศรีจอมทอง (แข่งหมากรุกสากลด้วย) X X
9. รุจา พิจรชญารมย์ X X
10. ฐานิตา ไพรีขยาด X X10
11. ชิตาภรณ์ ประเทืองสุขพงษ์ X x
12. สุรัสดา พรหมสิรินิมิต X10 x
13. วรรณฤดี บ้านกลางนิรมิต X X
14. ศิริวรรณ สำเภาทอง X X
15. อังคณา บ้านกลางดิลก X X
16. สิเรียม สำเภาทอง X X
17. สิริกาญจน์ สุขปานเจริญ X X
18. จารุวรรณ เหล็กอิ่ม X X
19. พิจิตรา ชูจิตต์ X
20. มนันธรณ์ อติกาฬคชสีห์ X X
21. ณรินทร์ โพธากุล X20
22. ธมลวรรณ จินะปริวัตอาภรณ์ X
23. ณัฐกฤตา ธนโรจน์รุ่ง X
24. ณภัทร สีตสุวรรณ x X
25. กรฎา บุตรชน X20 X
26. เจนจิรา แก้วอุไร X
27. ชนิดา ทวีทรัพย์มั่น X X
28. ประลัดดา จันทร์เสงี่ยม X X
29. ชนิดา ศักดิ์บุญ X X
30. Nualprang Nakkran นวลปรางค์ นักคราญ X
31. ณริณทร์ธร โพธากุล X
32. วิสา คุณวัฒนา X
33. กชกร พัฒนาไพบูลย์ X
34. สุภาพร หนูดาษ X
35. อภิญญา ขนุนทอง Aphinya khanunthong X
36. เบญจมาศ ทิมศรี X X
37. ศิริขวัญ ปิ่นเพชรสวรรค์ X X
38. สุวัฒนา อภิวัฒนา X31 X32


Chess 31
Thai Chess 32

โดย : Trama Member   [ 25/03/2013, 17:27:54 ]

ความคิดเห็นที่ : 7

รายชื่อผู้สมัครแข่งหมากรุกสากล-ไทย
หญิง
ชื่อ หมากรุกสากล หมากรุกไทย
1. พจวรรณ หรั่งแก้ว x x
2. กรนันญ์ ละออแจ่ม x x
3. มินตรา บุญสอาด หญิง 21 ปี 28/12/34 X
4. มัลลิกา แสงจันทร์ 4/04/2533 23 ปี X
5. ชนัญชิดา วงศ์วัฒนา (แข่งหมากรุกสากลด้วย) x X
6. จันทร์เพ็ญ แช่มทรัพย์ (แข่งหมากรุกสากลด้วย) x X
7. วรสุดา อรรถวรเดช (แข่งหมากรุกสากลด้วย) x X
8. ไอศวรรย์ ศรีจอมทอง (แข่งหมากรุกสากลด้วย) X X
9. รุจา พิจรชญารมย์ X X
10. ฐานิตา ไพรีขยาด X X10
11. ชิตาภรณ์ ประเทืองสุขพงษ์ X x
12. สุรัสดา พรหมสิรินิมิต X10 x
13. วรรณฤดี บ้านกลางนิรมิต X X
14. ศิริวรรณ สำเภาทอง X X
15. อังคณา บ้านกลางดิลก X X
16. สิเรียม สำเภาทอง X X
17. สิริกาญจน์ สุขปานเจริญ X X
18. จารุวรรณ เหล็กอิ่ม X X
19. พิจิตรา ชูจิตต์ X
20. มนันธรณ์ อติกาฬคชสีห์ X X
21. ณรินทร์ โพธากุล X20
22. ธมลวรรณ จินะปริวัตอาภรณ์ X
23. ณัฐกฤตา ธนโรจน์รุ่ง X
24. ณภัทร สีตสุวรรณ x X
25. กรฎา บุตรชน X20 X
26. เจนจิรา แก้วอุไร X
27. ชนิดา ทวีทรัพย์มั่น X X
28. ประลัดดา จันทร์เสงี่ยม X X
29. ชนิดา ศักดิ์บุญ X X
30. Nualprang Nakkran นวลปรางค์ นักคราญ X
31. ณริณทร์ธร โพธากุล X
32. วิสา คุณวัฒนา X
33. กชกร พัฒนาไพบูลย์ X
34. สุภาพร หนูดาษ X
35. อภิญญา ขนุนทอง Aphinya khanunthong X
36. เบญจมาศ ทิมศรี X X
37. ศิริขวัญ ปิ่นเพชรสวรรค์ X X
38. สุวัฒนา อภิวัฒนา X31 X32


Chess 31
Thai Chess 32

โดย : Trama Member   [ 25/03/2013, 17:27:54 ]

ความคิดเห็นที่ : 8

กรุณาตรวจสอบว่าชื่อของท่านอยู่ในรายชื่อผู้สมัครแข่งขันรายการคัดตัวนักกีฬาไปแข่งหมากรุกเอเชี่ยนอินดอร
์เกมส์และซีเกมส์หรือไม่ หากไม่มีโปรดแจ้งคุณภาณุพันธ์ วิชชุประภา โดยด่วนที่หมายเลขโทรศัพท์ 085 998
4999 ครับ
ขอให้ผู้สมัครทุกท่านไปรายงานตัวที่ห้างเกตเวย์เอกมัยเวลา 8.00 น. ในวันที่ 28 มีนาคม 2556
ทางเข้าหลักของห้างจะปิดในตอนเช้า ฉะนั้น ท่านต้องเข้าทางประตูด้านหลัง ทั้งนี้
หากท่านเดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส ให้ลงที่สถานีเอกมัย ออกประตู 4
จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกบอกทางเข้าห้างด้านหลังอยู่หน้าห้างเกตเวย์ด้านล่าง
หากท่านขับรถส่วนตัวมาเอง
ท่านสามารถจอดรถที่ห้างได้โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะแจ้งให้ท่านทราบว่าจะต้องจอดรถชั้นใด ทั้งนี้
ท่านจะยังคงต้องเดินเข้าห้างด้านล่างเช่นเดียวกับผู้อื่น
เมื่อท่านขึ้นลิฟท์ไปชั้น 4 แล้ว กรุณารายงานตัวที่โต๊ะรายงานตัว (โต๊ะ 1)
โดยตรวจสอบว่าท่านมีรายชื่ออยู่ในรายชื่อผู้สมัครหรือไม่ จากนั้นให้ลงนามในใบรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน
พร้อมรับใบสมัครไปกรอกรายละเอียดส่วนตัว เมื่อกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณายื่นใบสมัครพร้อมเงินมัดจำ
500.00 บาทที่โต๊ะรับใบสมัคร แล้วรอการประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันจากคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง เงินมัดจำ
500.00 บาทนี้จะคืนให้เมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลงและท่านได้ลงแข่งทุกกระดานตามที่คณะกรรมการกำหนด
หากผู้เข้าแข่งขันท่านใดลงแข่งไม่ครบโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะริบเงินมัดจำดังกล่าว และจะบันทึกประวัติของท่านไว้ในประวัติการแข่งขันต่อไป

โดย : Trama Member   [ 25/03/2013, 17:31:35 ]

  สล็อตพีจีเว็บตรง
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved