[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


สงครามนกกระสา ตอน กลยุทธ์หมากรุกเจอกลยุทธ์หมากล้อม

รายละเอียด

สงครามนกกระสา ตอน กลยุทธ์หมากรุกเจอกลยุทธ์หมากล้อม

จาก หนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน 4 กรกฏาคม 2555
http://www.siamrath.co.th/web/?q=%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%
B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0
%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%
B8%81%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B
8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1

โดย : ขุนสันต์ Member [ 07/07/2012, 13:37:07 ]

  tdelphi.com
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved