[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ประกาศ ! รายชื่อคณะกรรมการ จาก สมาคมหมากรุกจีน(เซี่ยงฉี)แห่งประเทศไทย

รายละเอียดสมาคมหมากรุกจีน(เซี่ยงฉี)แห่งประเทศไทย
ได้มีการประชุมและได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ปัจจุบัน
มีรายชื่อ คณะกรรมการสมาคมหมากรุกจีนดังต่อไป
๑ นาย ประสิทธิ์ พินิจโสภณพรรณ นายกสามาคมหมากรุกจีน(เซียงฉี)
๒ นาย ประพันธุ์ สันธยาติ อุปนายก และเลขา
๓ นาย วินัย นิวาสวัสดิสกุล อุปนายก เหรัญญิก
๔ นาย เกริกฤทธิ์ ฉัตรบูรพานันท์ กรรมการ
๕ นาย คมสัน พรเพิ่มพูน กรรมการ
๖ นาย ยุทธชัย เตชะวรากร กรรมการ
๗ นาย นายบุญเกียรติ ประเสริฐโกศลกุล กรรมการและปฎิคม
๘ นายพิพัฒน์ พจนาวราพันธ์ กรรมการและนายทะเบียน
๙ นายสุเมธ สีมาโชคเจริญ กรรมการและประชาสัมพันธ์

**** นับว่าเป็นนิมิตหมาย อันดี เกี่ยวกับการพัีฒนาวงการหมากรุกจีน ในประเทศไทย
ให้มีการพัฒนาและส่งเสริม สู่ระดับนานาชาติ อีก หมากกระดานหนึ่ง และ
จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้ที่สนใจ ทั้งในระดับภาคการศึกษา และ ภาคประชาชน สามารถจะติดต่อกับสมาคม
ได้อย่างชัดเจน สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

โดย : *TBG Member [ 15/06/2012, 10:05:58 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

เร็วๆ นี่ จะมีการแจ้ง เรื่องเว็บไซด์ ของสมาคมหมากรุกจีน (เซี่ยงฉี่) แห่งประเทศไทย
เพื่อที่ทุกๆ ท่านที่สนใจ สามารถจะติดต่อ ประสานงานจัดการแข่งขันหมากรุกจีน ได้

โดย : *TBG Member   [ 15/06/2012, 10:08:40 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เคยสอบถามเกี่ยวกับ การติดต่อกับขอคณะกรรมการจัดการแข่ง หมากรุกจีีน
ท่านสามารถติดต่อกับ สมาีคมหมากรุกจีน (เซียงฉี) แห่งประเทศไทย ตามทีอยู่ด้านบนนี้ครับ

โดย : *TBG Member   [ 15/06/2012, 10:18:07 ]

  link
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved