[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


Thailand Rising Star Chess Championship 2012

รายละเอียดการแข่งขันหมากรุกสากลค้นหาดาวรุ่งประเทศไทย ประจำปี 2555
Thailand Rising Star Chess Championship 2012


วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมเผยแพร่กีฬาหมากรุกสากลให้สาธารณชนรู้จักอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อเป็นการแข่งขันจัดอันดับนักกีฬาหมากรุกสากลดาวรุ่ง เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน Chess Olympiad 2012
ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี

วันเวลาจัดการแข่งขัน วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 9-10 และ 16-17 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 8:00 –
17:30 น

สถานที่จัดการแข่งขัน สมาคมอัสสัมชัญ ถนนพระราม 4

ผู้อำนวยการแข่งขัน (Tournament Director) FA เภสัชกรโอภาส เรืองวรรักษ์ศิริ

ประธานกรรมการตัดสิน (Chief Arbiter) IA ประจวบ นิมิตยงสกุล

กติกาการแข่งขัน
 ผู้มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน คือบุคคลทุกสัญชาติที่มีอายุไม่ถึง 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1
มกราคม 2555 และไม่ใช่นักกีฬาดังต่อไปนี้
1. ชนะเลิศการแข่งขัน Thailand Chess Championship 2011
2. ชนะเลิศการแข่งขัน Thailand Chess Championship 2012
3. รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Thailand Chess Championship 2012
 การแข่งขันแบ่งเป็นประเภทชายและประเภทหญิง
เมื่อแต่ละประเภทมีจำนวนผู้เล่นมากกว่าหรือเท่ากับ 5 คน จะไม่แข่งขันรวมกัน
โดยจะจัดประกบคู่ในแต่ละรอบด้วย Swiss System แต่หากประเภทใดมีจำนวนผู้เล่นน้อยกว่า 5 คน
จะรวมผู้เล่นชายและหญิงเข้าด้วยกันแล้วจัดประกบคู่ในแต่ละรอบด้วย Swiss System
 การแข่งขันมีทั้งหมด 7 รอบ ระหว่างวันที่ 9-10 และ 16-17 มิถุนายน ทั้ง 2
ประเภทแข่งขันวันละ 2 รอบ ช่วงเช้าเริ่ม 9.00 น. ช่วงบ่ายเริ่ม 14.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ที่ 17
มิถุนายน ที่แข่งขันเฉพาะรอบเช้า (เริ่ม 9.00 น. เช่นเดียวกัน)
 แต่ละรอบแข่งขัน 1 กระดาน ในแต่ละกระดานผู้เล่นจะมีเวลาฝ่ายละ 90 นาที บวกเพิ่ม 30
วินาทีต่อตาเดิน
 การแข่งขันใช้ระบบ Zero Start ผู้เล่นต้องมารายงานตัวที่โต๊ะแข่งขันภายใน 5
นาทีก่อนเริ่มแข่งขันในแต่ละรอบ
หากผู้เล่นคนใดไม่อยู่ที่โต๊ะแข่งขันเมื่อเริ่มการแข่งขันจะถือว่าแพ้แบบไม่ปรากฏตัว (Loss by
default)ในรอบนั้น หากกระดานใดผู้เล่นทั้ง 2 คนไม่อยู่ประจำโต๊ะแข่งขันเมื่อเริ่มการแข่งขัน
จะถือว่าทั้งคู่แพ้แบบไม่ปรากฏตัวและได้ศูนย์คะแนน
 ผู้ที่แพ้แบบไม่ปรากฏตัวในรอบใดรอบหนึ่งจะต้องมารายงานตัวก่อนรอบต่อไปอย่างน้อย 15 นาที
มิฉะนั้น จะถือว่าได้ถอนตัวจากการแข่งขัน
 กรรมการตัดสินโดยใช้ระเบียบและกติกาการแข่งขันของ World Chess Federation (FIDE)
 การจัดลำดับของผู้เข้าแข่งขันเพื่อรายงานผลการแข่งขันและการมอบรางวัลเท่านั้น
o เรียงตามลำดับคะแนนรวม ในแต่ละกลุ่ม
 คะแนนในแต่ละเกม: ชนะ = 1, เสมอ = 0.5, แพ้ = 0
o ในกรณีที่ผู้เล่นได้คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาคะแนนรอง (Tie Break) ตามลำดับดังนี้
 Head-to-Head: ผลของเกมระหว่างผู้เล่นที่เกี่ยวข้อง
 Buchholz Score: คะแนนรวมของคู่แข่งของผู้เล่นแต่ละคน
 Sonne-Borne Berger: คะแนนรวมของคู่แข่งที่ผู้เล่นชนะ + ½
คะแนนรวมของคู่แข่งที่ผู้เล่นเสมอด้วย
 Number of wins: จำนวนเกมที่ผู้เล่นชนะ
 กรณีที่ยังเสมอกันอยู่ การชี้ขาดของกรรมการถือเป็นข้อยุติ
 ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ การตัดสินของกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการแข่งขัน
1. ถ้วยรางวัลสำหรับ
ประเภทชาย
 ชนะเลิศ ถ้วยรางวัลชนะเลิศ
 รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
1.2 ประเภทหญิง
 ชนะเลิศ ถ้วยรางวัลชนะเลิศ
 รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
 รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
2. สิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน Chess Olympiad 2012 ณ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
สำหรับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลตามข้อ 1.
3. หากนักกีฬาตามข้อ 1. สละสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน Chess Olympiad 2012
นักกีฬาที่อยู่อันดับถัดๆมาจะได้รับสิทธิดังกล่าวแทน
แต่สิทธิดังกล่าวจะไม่ตกอยู่กับนักกีฬาที่ได้อันดับต่ำกว่ารองชนะเลิศอันดับที่ 4

หมายเหตุ ผู้เล่นที่ไม่มีสัญชาติไทยจะไม่ได้รับถ้วยรางวัลและไม่มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน Chess
Olympiad 2012

การสมัครเข้าแข่งขัน
 กรุณาสมัครที่ www.thailandchess.or.th โดยใส่ชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ
(ที่ตรงตามพาสปอร์ต) ก่อนเวลา 24.00 น. ของวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555
 กรุณานำหลักฐานมาแสดงรวมทั้งจ่ายค่าธรรมเนียมการแข่งขัน 200 บาท ที่สนามแข่งขัน
ระหว่างเวลา 8.00 ถึง 8.30 น. ของวันแรกของการแข่งขันแต่ละประเภท

โดย : *TBG Member [ 28/05/2012, 09:57:36 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

Thailand Rising Star Chess Championship 2012.


Objective
1) To promote and disseminate to the public as sports, chess continues.
2) For young chess players ranked in competition. To participate in the Chess Olympiad 2012 in
Istanbul (Istanbul), Turkey.

Date : Saturday - Sunday from 9 to 10 and 16 to 17 June 2555 at the 8:00 to 17:30

Location of the event. The Assumption Assumption Road 4.

Director of Competition (Tournament Director) FA Opas Raungvorrarugsiri.

President Judge (Chief Arbiter) IA, Prajuab Nimityoungskul.

Rules.
eligible to compete. Every citizen is a person aged less than 25 years of age on 1
January 2012.
Excluding
1.. Winner the Thailand Chess Championship 2011.
2. Winner the Thailand Chess Championship 2012.
3. Second runner Thailand Chess Championship 2012.
The competition is divided into men and women. When each player has a number greater
than or equal to 5 people will not compete together. It will be played in each round Swiss System,
but if there are any number of players who played less than five people, including men and women
together, then played in each round Swiss System.
 There are seven rounds of competition between 9-10 and 16 to 17 June and 2 based on the
second day in the morning from 9.00 am to 14.00 pm except on Sunday afternoon, June 17 at the
special session (. From 9:00 pm the same).
the first board in each board, each player will have 90 minutes plus 30 seconds per side to do
it.
the use of Zero Start the player must report to the table within 5 minutes before the start of each
race. If any player not on the table at the start of the race will be lost without the
presence (Loss by default) in it. If the board does not play the second match in the table at the
start of the race. I assume they do not appear to have zero points.
 who was not present in any one cycle must be reported before the next round, at least
15 minutes, otherwise it is deemed to have withdrawn from the race.
judge by the rules and regulations of the World Chess Federation (FIDE).
The number of participants to report the results of the competition and awards only.
o the order total in each group.
points in each game, win = 1, Draw= 0.5, Iost = 0.
o If a player has the same points. The score is determined by (Tie Break) in the following order.
Head-to-Head: The game between the players involved.
Buchholz Score: total score of each player's opponents.
Sonne-Borne Berger: total score of the competition where players win points + ½ of a
competitor who always played with.
Number of wins: The player wins the game.
If a tie still exists. The decision of the committee is final.
In the event of any dispute. The decision of the judges is final.

Awards competition.
Trophy for
Men.
Trophy for
1) Champion
2) Firat Runner Up
Women.
Trophy
1.) for Champion
2 ) First Runner Up
3.) 2nd runner up
The right to compete at Chess Olympiad 2012 in Istanbul Turkey for athletes who have won by a.
Three. If an athlete under. Waiver to compete in the Chess Olympiad 2012 in the next few athletes
who will be entitled to such representation. But these rights do not fall athletes were ranked lower
than the 4 Runner.

Note that non-Thai players will not receive a trophy and the right to compete in Chess Olympiad
2012.

To register for the competition.
You can register at www.thailandchess.or.th. The name - last name is English. (Exactly
as passport) prior to 24.00 am on Friday, June 8, 2555.
Please bring show and pay the 200 baht at the venue between 8.00 am to 8.30 pm on the first day of
each tournament.

โดย : *TBG Member   [ 28/05/2012, 11:21:52 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

รอคำตอบจาก Fide ว่าจะอนุมัติไหม เพราะส่งขอไปตำ่กว่า 30 วันตามกฎของ Fide จะต้องส่งก่อน 30
วันจึงจะอนุมัติให้เป็น Fide Rating Tournament

โดย : *TBG Member   [ 29/05/2012, 11:03:50 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

อยากทราบว่า ทางสมาคมฯ มีโครงการจะจัดการแข่งขัน แบบ Challenger (จำกัด Rating แต่ไม่จำกัด อายุ)
บ้างหรือเปล่าครับ

โดย : มารบูรพา Member   [ 30/05/2012, 18:19:01 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

สมัครได้ที่ Link นี้ครับ
http://www.thailandchess.or.th/news_group_detail.php?news_id=167&group_id=9

โดย : *TBG Member   [ 31/05/2012, 20:56:16 ]

ความคิดเห็นที่ : 5ผลการแข่งขันวันแรกประเภทชาย

โดย : ขุนสันต์ Member   [ 09/06/2012, 17:20:55 ]

ความคิดเห็นที่ : 6ผลการแข่งขันประเภทชายวันที่สอง

โดย : ขุนสันต์ Member   [ 10/06/2012, 18:39:29 ]

ความคิดเห็นที่ : 7ตารางสรุปผลการแข่งขันของดาวรุ่งหญิง

โดย : ขุนสันต์ Member   [ 17/06/2012, 23:09:58 ]

ความคิดเห็นที่ : 8ตารางสรุปผลการแข่งขันดาวรุ่งชาย

โดย : ขุนสันต์ Member   [ 17/06/2012, 23:13:08 ]

ความคิดเห็นที่ : 9

ถ้าผู้เล่นAชนะBและผู้เล่นBชนะC แต่บูโชว์ C มากกว่า A

ในกรณคะแนนเท่ากันหมด จะจัดอันดับยังไงครับ

โดย : Quu Member   [ 18/06/2012, 00:54:48 ]

ความคิดเห็นที่ : 10

ตามกติกา:-
ในกรณีที่ผู้เล่นได้คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาคะแนนรอง (Tie Break) ตามลำดับดังนี้
-Head-to-Head: ผลของเกมระหว่างผู้เล่นที่เกี่ยวข้อง
-Buchholz Score: คะแนนรวมของคู่แข่งของผู้เล่นแต่ละคน

ผลการแข่งขันจะต้องเรียงลำดับดังนี้:-
ผู้เล่นหมายเลข (Seed No.) 1, 3, 9 และ 16

วิธีดู:- เอา "ตารางสรุปผลการแข่งขันดาวรุ่งชาย" ใน คห.15 มากาง แล้วอ่านกติกาข้างต้น จะเห็น
"สิ่งผิดปกติ" ชัดเจน...

ปล. อย่าลืมว่า ต่าคะแนน Buchholz ของ ผู้เล่นหมายเลข 9 นั้น หนี่งคะแนนเต็มๆ ได้มาจาก การที่เขาไป
แพ้ ผู้เล่นหมายเลข 3 มาในรอบ 3
!!!!!

โดย : Poompat Member   [ 18/06/2012, 00:56:10 ]

ความคิดเห็นที่ : 11

สามารถหาข้อมูลอ้างอิง กฎนี้ได้จากที่ใหนครับ

โดย : Quu Member   [ 18/06/2012, 01:03:15 ]

ความคิดเห็นที่ : 12

กฎนี้ อ่านตามตัวอักษร ทั้งไทย อังกฤษ ข้างบนนี่แหละ :-)

โดย : Poompat Member   [ 18/06/2012, 01:10:45 ]

ความคิดเห็นที่ : 13

ตามกติกา:- ในกรณีที่ผู้เล่นได้คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาคะแนนรอง (Tie Break) ตามลำดับดังนี้
-Head-to-Head: ผลของเกมระหว่างผู้เล่นที่เกี่ยวข้อง
-Buchholz Score: คะแนนรวมของคู่แข่งของผู้เล่นแต่ละคน

ลองอ่านผลของ #9 และ #3:
- 1) คะแนนเท่ากัน
2) #3 เคยชนะ #9
3) #9 อันดับดีกว่า #3 !??!???!!!??!!!???!!

โดย : Poompat Member   [ 18/06/2012, 01:24:05 ]

ความคิดเห็นที่ : 14

สรุป พี่ปู ต้องการจะบอกว่าอะไรเหรอครับ? ช่วยอธิบายเป็นภาษาที่คนธรรมดาเข้าใจหน่อยครับ?

โดย : checkmate Member   [ 18/06/2012, 14:16:45 ]

ความคิดเห็นที่ : 15

ตอบ ความเห็นที่ 25
ถ้าเราลองคิดแบบคอมฯดู
1.คะแนนหลักเท่ากัน ดูข้อต่อไป
2. head to Head นำมาคิดไม่ได้เพราะมีคนหนึ่งไม่เคยเจอใครเลย ดูข้อต่อไป
3. Buchholz ใครดีสุด (ซึ่งสามารถอ้างได้ว่างานใครหนักกว่ากันหรือน่าเห็นใจกว่ากัน) ซึ่งคอมฯ
จะไม่หันกลับไปมองข้อ 1 หรือ 2 อีกแล้ว

สิ่งหนึ่งที่ผมมักพูดเสมอ เวลาจัดหมากรุกไทย เท่าที่เห็นมา
สากลเขาใช้คะแนนย่อยต่างๆนี้ไว้ตัดสินว่าใครจะได้ถ้วยรางวัล
ในกรณีนี้หากเป็นรายการที่ไม่ใช่การคัดตัว ส่วนตัวผมไม่ติดใจอะไร เพราะถือว่าแจ้งล่วงหน้าแล้ว
หลายๆคนที่ใส่ใจผลอันดับมากกว่าเกมการแข่งขันก็คงมีแบบแผนการเล่นของตนไว้แล้ว
จบรายการนี้ผมก็คิดว่าจะเสมอสมาคมว่าหากเป็นรายการคัดตัวก็ไม่ควรใช้คะแนนย่อยเหล่านี้มาตัดสินอันดับ
เพราะ เกิดข้อติดใจขึ้นหลายครั้งแล้ว ควรใช้การนำมาแข่งขันกันใหม่เฉพาะกลุ่ม
หรือให้เป็นมติของกรรมการจัดการแข่งขันในการที่จะตัดสินใจ ยกตัวอย่างเช่น นำมาเก็บตัวเพิ่ม
,คัดเลือกใหม่ในภายหลัง หรือส่งไปแข่งในรายการอื่นเป็นการปลอบใจ

การที่อะไรๆจะเข้าที่เข้าทางถ้ามีเพียงฝ่ายเดียวที่ผลักดัน มันก็คงไปถึงยากหน่อย

ทิ้งท้ายวลีดีๆของใครบางคน "เราของเลือกทำในสิ่งที่เราถนัดดีกว่า"

ส่วนนี้ ทิ้งท้ายกว่าของผมเอง "งั้น...ก็ของทำในเรื่องที่...สบายตัวดีกว่า"

โดย : ขุนสันต์ Member   [ 18/06/2012, 23:34:04 ]

ความคิดเห็นที่ : 16

ขออนุญาตแสดงความคิดเห็น (คงไม่โกรธกัน)

กฎกติกาในการแข่งขันจริง ๆ แล้วไม่ได้มีข้อกำหนดตายตัว
ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่จุดประสงค์ในการแข่งขันแต่ละครั้งว่าต้องการอะไร เพื่ออะไร และจะได้อะไร
ซึ่งทั้งหมดทั้งปวงก็ขึ้นอยู่ที่ผู้จัดการแข่งขันว่าจะใช้กฎกติกาอย่างไร แต่ แต่ ควรมีการวางแผนมาแล้ว
และประกาศให้ชัดเจนก่อนทำการแข่งขัน เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจตรงกัน
ซึ่งบทสรุปสุดท้ายก็ขึ้นอยู่ที่คณะกรรมการตัดสินจะเป็นผู้ชี้ขาด

จริง ๆ แล้ว เรื่องการใช้กฎกติกาในการแข่งขันแต่ละรายการ
ได้มีการพูดคุยกันในคณะกรรมการสมาคมหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย (TCA) มาหลายปีแล้ว
แต่ก็ไม่ได้ดำเนินการอะไรที่เป็นรูปธรรม

ขอชมเชยการจัดการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ซึ่งคณะกรรมการได้รับฟังความคิดเห็นแล้วนำไปปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสม (ไม่ใช่ไม่ยอมรับฟัง
และไม่สนใจเหมือนที่เป็นอยู่) คือ คัดอันดับที่ 1 ถึง 4 เข้ารอบ แล้วค่อยไปตัดเชือกกัน
เพื่อหาตำแหน่งแชมป์ที่ดีที่สุด ไม่ใช่อาศัยโชคหรือดวง เพราะเราต้องการแชมป์ที่มีฝีมือเก่งจริง ๆ ๆ ๆ

ขอบคุณครับ

โดย : *Thanaphon Member   [ 19/06/2012, 09:54:13 ]

ความคิดเห็นที่ : 17

ขอโทษครับ พิมพ์ผิด ง่วงๆ :-(

.......เช่น A, B, C, D มี 5 คะแนนเท่ากัน, A ชนะทั้ง B
C และ D มา ส่วน B ก็ชนะ C และ D มา >>> แต่ C กับ D ไม่เคยเจอกัน >>>
ถามว่าพอจะจัดลำดับได้ไหม? หรือต้องไปดู BH.............

โดย : Poompat Member   [ 19/06/2012, 13:26:16 ]

ความคิดเห็นที่ : 18

ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่ง คือการคิดคะแนน Buchholz ในประเทศไทยจะต่างจากเมืองนอก
คือนักกีฬาไทยจะแข่งไม่ครบทุกรอบ (เกือบทุกรายการ) ซึ่งจะมีผลต่อผู้เล่นคนอื่น ๆ
ควรจะมีข้อกำหนดสำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ถ้าไม่แน่ใจว่าจะเล่นได้ครบทุกรอบ
ก็ไม่ควรลงแข่งขัน นอกจากมีเหตุสุดวิสัย เช่นป่วยกระทันหัน

โดย : *Thanaphon Member   [ 19/06/2012, 13:50:56 ]

  tdelphi.com
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved