[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


โครงการเชิดชูเกียรติ ผู้สนับสนุนหมากรุกสากล

รายละเอียด

โครงการเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนเยาวชนอย่างต่อเนื่องและผู้อยู่เบื้องหลังของการพัฒนาวงการหมากรุกสากลของประเทศไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการยกย่องเชิด ชูเกียรติ ให้กับบุคคลที่อยู่เบื้องหลังของการสนับสนุน
2. เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย ความร่วมมือของชมรมหมากกระดานไทย โรงเรียนและมหาวิทยาลัย
3. เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้กับครู ที่เสียสละช่วยดูแล
หรือสอนนักเรียนจนมีผลงานทั้งจำนวนและคุณภาพของผู้เล่น
4. ยกย่องและเป็นกำลังใจผู้อยู่เบื้องหลังของการพัฒนาวงการหมากรุกสากล
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
• เป็นผู้ที่เสียสละ สนับสนุนกีฬาหมากรุกสากลอย่างต่อเนื่อง
• เป็นผู้ที่ประพฤติเป็นผู้ทีถึงพร้อมด้วยคุณธรรม และจริยาธรรม
• เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนไม่มีประวัติเสื่อมเสีย
• เป็นผู้ที่สังคมส่วนใหญ่ให้การยอมรับ
• เป็นผู้ที่ทำให้เกิดการพัฒนาวงการหมากรุกสากล เป็นที่ประจักษ์
ในวงการหมากหมากรุกสากลและหมากกระดาน
บุคคลทรงคุณค่าแห่งวงการหมากรุกสากลและวงการหมากกระดานไทย รับโล่เกียรติยศจาก พณ ฯท่านนายกรัฐมนตรี
นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
1. นายสุทธิพงศ์ ใหม่วัน ประธานฝ่ายหมากกระดาน สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ที่ส่งเสริมให้การสนับสนุนและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักกีฬา รับโล่เกียรติยศ จาก พณ
ฯท่านนายกรัฐมนตรี นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
1. นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาล เชียงใหม่
2. อาจารย์ปทุมวดี ศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรสินี ภัทรโกศล อาจารย์ทีปรึกษาชมรมหมากกระดาน จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย
4. นายอำนาจ ทัดสวน ผู้อำนวยการโรงเรียน ศรีสวัสดี จงกาญจนบุรี
ผู้ฝึกสอนที่อุทิศตัวเพื่อเด็กมาเป็นเวลานาน รับโล่เกียรติยศจาก
พณฯท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กิตติรัตน์ ณ ระนอง
1. นาย วรภาส สุภามูล อาจารย์โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
2. นาย ยุทธกาณต์ ศรีสมบูรณ์ อาจารย์โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. นาย ธีระพงษ์ นิ่มอนันต์ ฝ่ายหมากกระดาน สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อุทิศตัวในการพัฒนาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดชุมชนออนไลน์ของเกมสร้างสรรค์ รับโล่เกียรติยศจาก พณ
ฯท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กิตติรัตน์ ณ ระนอง
ผู้สร้างระบบ การเล่น Online ทำให้เกิดชุมชนออนไลน์นับล้านคน ยังประโยชน์แก่เด็กเยาวชนเป็นแหล่งฝึกฝน
เรียนได้อย่างสะดวก และคนชราได้มีที่สำหรับคลายเหงา
1. นายทศพล ธนะทิพานนท์ โดยเป็นผู้พัฒนาSoftware หลักใน www.thaibg.com
และเป็นผู้ฝึกสอนของชมรมกีฬาในร่ม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2. นายสวภพ ท้วมแสง ผู้พัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ โดยเฉพาะการพัฒนา Asean Chess Online
ที่ทำให้นักกีฬาได้ซ้อมจนได้รับเหรียญทองเหรียญแรกของไทย และเป็นผู้ฝึกสอนของชมรมกีฬาในร่ม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย


โดย : *TBG Member [ 29/03/2012, 08:38:39 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

พิธีรับโลเกียรติยศและเชิดชูเกียรติ จะมีในวันที่ 11 เมษายน 2555ที่ ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล
ก่อนการแข่งขัน Simu กับ แชมป์โลกหญิง Hue Yee Fan

โดย : *TBG Member   [ 29/03/2012, 08:48:57 ]

ความคิดเห็นที่ : 2โดย : TBGNews Member   [ 13/04/2012, 18:26:38 ]

ความคิดเห็นที่ : 3โดย : TBGNews Member   [ 13/04/2012, 18:31:02 ]

ความคิดเห็นที่ : 4โดย : TBGNews Member   [ 13/04/2012, 18:49:42 ]

ความคิดเห็นที่ : 5โดย : TBGNews Member   [ 13/04/2012, 18:51:09 ]

ความคิดเห็นที่ : 6โดย : TBGNews Member   [ 13/04/2012, 18:52:24 ]

ความคิดเห็นที่ : 7โดย : TBGNews Member   [ 13/04/2012, 18:53:59 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved