[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ! ขอเชิญเข้าร่วม การจัดแข่งหมากฮอส กฟภ.โอเพ่น ภาคกลาง ครั้งที่ 1 แข่งขันที่จังหวัด ราชบุรี

รายละเอียดจดหมายข่าว ผปส.กฟต.แผนกประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ภาคใต้) จ.เพชรบุรี


ข่าวสำหรับสื่อมวลชน ฉบับที่ / ๒๕๕๔ วันที่
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
จัดการแข่งขัน “หมากฮอส กฟภ. โอเพ่น ภาคกลางครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
นั้นได้ดำเนินการตามกรอบเพื่อรองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งไม่ได้มองเรื่องผลกำไรเป็นหลัก
หรือนำกลยุทธการขายเข้ามาเป็นส่วนเสริม แต่ กฟภ.ได้มีการปรับแนวคิด และทิศทางใหม่ของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ซึ่งหมายความว่า นอกจากประเด็นในการสนับสนุนด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อเสริมสร้างรายได้
และพัฒนาในทุกชุมชนทั่วประเทศแล้ว กฟภ.ยังให้ความใส่ใจต่อวิถีความเป็นอยู่ ของผู้คนในสังคม
ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สงบและพอเพียง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาสังคม จึงได้ให้การสนับสนุน
ส่งเสริมด้านกีฬา โดยจัดแข่งขันกีฬาหลายประเภท รวมถึงหมากฮอส ซึ่งเป็นกีฬาที่ต้องใช้สติและปัญญา
ความรอบคอบ การตัดสินใจ ควรค่าแก่การสนับสนุนทั้งในระดับเยาวชน และประชาชน จึงได้จัดให้มีการแข่งขัน
“หมากฮอส กฟภ. โอเพ่น” ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมกีฬาพื้นบ้านของไทยให้เป็นที่แพร่หลาย และให้ประชาชน เยาวชน หันมาสนใจการเล่นกีฬา
เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด
การจัดการแข่งขัน “หมากฮอส กฟภ.โอเพ่น” มีการจัดการแข่งขันในแต่ละภาคของประเทศ รวม ๔
ภาค เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าไปแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยต่อไป
ในส่วนของภาคกลาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดจัดการแข่งขัน “หมากฮอส กฟภ.โอเพ่น ภาคกลาง
ครั้งที่ ๑” ชิงชนะเลิศภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ หอประชุมเทศบาลเมืองราชบุรี
ถนนสุริยวงค์ อ.เมือง จ.ราชบุรี การแข่งขันแบ่งเป็น ๓ ประเภทดังนี้
๑ ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน ๑๕ ปี (เกิดไม่เกินวันที่ ๓๐ มิ.ย.๒๕๓๙)
๒ ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน ๒๐ ปี (เกิดไม่เกินวันที่ ๓๐ มิ.ย.๒๕๓๔)
๓ ประเภทประชาชนทั่วไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ คุณมนตรี ผดุงใจ ๐๘๑-๙๙๔๑๓๘๕ (เขตอยุธยา)
คุณบรรเจิด สุวิทย์เรืองฤทธิ์ ๐๘๑-๕๗๑๕๘๕๐ (เขตชลบุรี) คุณไพฑูรย์ วิริยะวัฒนะ ๐๘๑-๔๘๘๔๓๕๕ (เขตนครปฐม)
และคุณนิคม ดวงเดือน ๐๘๑-๙๘๖๓๒๖๗ (เขตเพชรบุรี) ด่วนปิดรับสมัครวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

“ฝึกสมอง ทดลองปัญญา ด้วยกีฬาหมากกระดานไทย”

…………………………………………………………………จบข่าว…………………….…………………………………………………………

จึงเรียนประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบ

โดย : สิงห์ทอง Member [ 02/06/2011, 09:58:52 ]

  link
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved