[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


แต่งตั้งผู้บริหารและพนักงาน www.Thaibg.com

รายละเอียด

ประกาศแต่งตั้งผู้บริหาร www.thaibg.com
เพื่อให้การบริหารงานของ website ให้สามารถบริการสมาชิก และเพิ่มความหลากหลาย มีประสิทธิภาพ
และเป็นกลางในการให้ข้อมูลข่าวสารด้าน Board Game ของ www.thaibg.com บริษัทไทยบีจีดอทคอม จำกัด
จึงขอประกาศแต่งตั้ง พนักงาน ผู้บริหารและที่ปรึกษาดังนี้
1.ดร.ปาลพล รอดลอยทุกข์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ website และข่าวสารของ WWW.thaibg.com ( Director of
website and News of WWW.thabg.com )
มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
• ควบคุมและบริหารงานบุคลากร ที่ดูแล website และ TBGNews
• อนุมัติการทำข่าวหน้า 1 และการใช้ webboards
• การให้บริการ หรือ ยกเลิกการให้บริการสมาชิก
• อนุมัตการทำข่าวนอกสถานที่ของทีมข่าว
• หัวหน้ากองบรรณาธิการ TBGNews
• การอนุญาตและการพิจาณาการทำธุรกรรมหรือ การเป็นพันธมิตรของ www.thaibg.com
• การวางแผนกลยุทธ์ของ website
• หน้าที่อื่นๆที่คณะกรรมการบริหารบริษัทมอบหมาย
2. นายสถาพร กิจเจริญวิศาล เป็น ผู้ช่วยบรรณาธิการ TBGNews
• ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ TBGNews
• ทำข่าวนอกสถานที่
• ตรวจทานการเขียนข้อความของสมาชิก บน webboard ให้เป็นไปตามกฎหมาย
• หน้าที่อื่นๆที่ ผู้อำนวยการ website และข่าวสารมอบหมาย
3. นายวีรศักดิ์ ลีลานภาศักดิ์ เป็นฝ่ายการตลาด
• ดูแลเรืองการตลาด ของสินค้าใน www.thaibg.com
• หน้าที่อื่นๆที่ ผู้อำนวยการ website และข่าวสารมอบหมาย

4. นายภานุพันธ์ วิชชุประภา พ้นจากตำแหน่งประธาน บริษัท และให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาบริษัท
www.thaibg.com
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554


จึงเรียนมาเพื่อทราบ
เภสัชกรโอภาส
เรืองวรรักษ์ศิริ

รักษาการประธานบริษัท ไทยบีจีดอทคอมและบริษัทในเครือ

ประธานกรรมการบริหาร บริษัทไทยบีจีดอทคอม จำกัด

โดย : TBGNews Member [ 02/02/2011, 10:07:02 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved