[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


ผลการแข่งขัน พันธุ์ทิพย์ หมากรุกไทย นักเรียน โอเพ่น ประจำปี 2553

รายละเอียดพันธุ์ทิพย์ หมากรุกไทย นักเรียน โอเพ่น ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน
2553 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่ มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 215 คน จาก 25
โรงเรียน

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 6 รุ่น คือ

1. รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี
2. รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี
3. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
4. รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
5. รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
6. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

รางวัลการแข่งขันทุกรุ่นอายุ

ชนะเลิศ ถ้วยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย + เกียรติบัตร และ ทุนการศึกษา 3,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย + เกียรติบัตร และ ทุนการศึกษา 2,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย + เกียรติบัตร และ ทุนการศึกษา 1,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 3 ถ้วยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย + เกียรติบัตร และ ทุนการศึกษา 500 บาท

อันดับ 5 - 10 ทุนการศึกษาอันดับละ 300 บาท + เหรียญทอง และ เกียรติบัตร

อันดับ 11 - 20 เหรียญเงิน และ เกียรติบัตร

ยังมีรางวัลพิเศษสำหรับนักกีฬาหญิงอีกรุ่นละ 2 รางวัล

ชนะเลิศ ถ้วยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย + เกียรติบัตร

รองชนะเลิศ ถ้วยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย + เกียรติบัตร


ประธานพีธีเปิด ดร.อุดรพันธ์ จันทรวิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

ประธานพิธีปิด นายสุทธิพงษ์ ใหม่วัน ประธานฝ่ายกีฬาหมากกระดาน สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

โดย : ประกายดาว Member - เบอร์ติดต่อ : 081-5680206 [ 20/11/2010, 14:08:51 ]

ความคิดเห็นที่ : 1ผลการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี

ชนะเลิศ ด.ช.ภิณัฐพงษ์ ภีร์พชรกานต์ ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.เกียรติศักดิ์ มั่งคำ ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่

รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.ชัยเวช จักราชัย ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

รองชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.เอกรินทร์ อินต๋า ร.ร.พุทธิโศภน

อันดับ 5 ด.ช.ณัฐวัศ พุ่มพวง ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่

อันดับ 6 ด.ช.ณัฐชนน ศรีถาพร ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

อันดับ 7 ด.ช.ธีรินทร์ สลีสองสม ร.ร.วชิรวิทย์ ฝ่ายประถม

อันดับ 8 ด.ช.ปัณณฑัต จักราชัย ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

อันดับ 9 ด.ญ.ฐิตา จันทร์แดง ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่

อันดบ 10 ด.ช.ศรัณ คำวังสวัสดิ์ ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่

อันดับ 11 ด.ช.สันติ ตามตระกูล ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่

อันดับ 12 ด.ช.ถิรพงศ์ ทองประเสริฐ ร.ร.พุทธิโศภน

อันดับ 13 ด.ญ.พิชญากร มานะศักดิ์ ร.ร.พุทธิโศภน

อันดับ 14 ด.ช.ศกร คำวังสวัสดิ์ ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่

อันดับ 15 ด.ช.คุณัชญ์ วรรณคำ ร.ร.พุทธิโศภน

อันดับ 16 ด.ช.รัชชานนท์ ตาลาน ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่

อันดับ 17 ด.ช.ชนะกานต์ แอบกระโทก ร.ร.พุทธิโศภน

อันดับ 18 ด.ช.เนติพล ยะอนันต์ ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่

อันดับ 19 ด.ช.นเรนฤทธิ์ หารชัยภูมิ ร.ร.พุทธิโศภน

อันดับ 20 ด.ญ.พิชญธิดา สนธิวรรณะศักดิ์ ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่

รางวัลพิเศษนักกีฬาหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี

ชนะเลิศ ด.ญ.ฐิตา จันทร์แดง ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่

รองชนะเลิศ ด.ญ.พิชญากร มานะศักดิ์ ร.ร.พุทธิโศภน

โดย : ประกายดาว Member   [ 20/11/2010, 14:59:05 ]

ความคิดเห็นที่ : 2รางวัลพิเศษสำหับนักกีฬาหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี

ชนะเลิศ ด.ญ.ชนัญชิดา วงศ์วัฒนา ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่

รองชนะเลิศ ด.ญ.ชนิตา ศักดิ์บุญ ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่

โดย : ประกายดาว Member   [ 20/11/2010, 15:42:16 ]

ความคิดเห็นที่ : 3รางวัลพิเศษสำหรับนักกีฬาหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

ชนะเลิศ ด.ญ.ดาวัน บุญอิ่ม ร.ร.เทศบาลวัดศรีสุพรรณ

รองชนะเลิศ ด.ญ.ธนพร สว่างเมือง ร.ร.วชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม

โดย : ประกายดาว Member   [ 20/11/2010, 16:28:02 ]

ความคิดเห็นที่ : 4รางวัลพิเศษนักกีฬาหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

ชนะเลิศ ด.ญ.จันทร์เพ็ญ แช่มทรัพย์ ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ

รองชนะเลิศ ด.ญ.วิลาสินี ดีสิงห์ ร.ร.สิริมังคลานุสรณ์

โดย : ประกายดาว Member   [ 20/11/2010, 17:49:46 ]

ความคิดเห็นที่ : 5ผลการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

ชนะเลิศ นายพรหมอารักษ์ บุญโยทก ร.ร.อุโมงค์วิทยาคม

รองชนะเลิศอันดับ 1 นายสุภวัช เตชาวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ

รองชนะเลิศอันดับ 2 นายสันติภาพ ลานนาพันธ์ ร.ร.นวมินทราชูทิศพายีพ

รองชนะเลิศอันดับ 3 นายธนวัฒน์ ดาราณรงค์ ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ

อันดับ 5 นางสาววรัญญา เดชคำฟู ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อันดับ 6 นายนนท์ พิเชฐกุลบดี ร.ร.ดาราวิทยาลัย

อันดับ 7 นายฐปณตย์ โรจน์ฤดากร ร.ร.ดาราวิทยาลัย

อันดับ 8 นายวุฒิไกร ดวงสว่าง ร.ร.ดาราวิทยาลัย

อันดับ 9 นายสุเทพ มาลีศรีสุกใส ร.ร.สืบนทีธรรม

อันดับ 10 นายณัฐวุฒิ อานมณี ร.ร.ดาราวิทยาลัย

อันดับ 11 นายภากร สกุลคู ร.ร.ดาราวิทยาลัย

อันดับ 12 นายณฐกร เรืองอาราม ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ

อันดับ 13 นายเมตรนิตย์ แก้วประดับ ร.ร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

อันดับ 14 นางสาวหทัยชนก พินิจ ร.ร.อุโมงค์วิทยาคม

อันดับ 15 นายไตรภพ ไชยมงคล ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ

( รุ่นนี้มีแข่งทั้งหมด 15 คน )


โดย : ประกายดาว Member   [ 21/11/2010, 12:06:36 ]

ความคิดเห็นที่ : 6ประธานพิธีเปิด ... ดร.อุดรพันธ์ จันทรวิโรจน์
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

โดย : ประกายดาว Member   [ 21/11/2010, 12:14:49 ]

ความคิดเห็นที่ : 7ประธาน ... ดร.อุดรพันธ์ จันทรวิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ชมการแข่งขันของเด็กๆก่อนเดินทางกลับ

โดย : ประกายดาว Member   [ 21/11/2010, 12:33:30 ]

ความคิดเห็นที่ : 8โดย : ประกายดาว Member   [ 21/11/2010, 12:41:06 ]

ความคิดเห็นที่ : 9ถ้วยรางวัล ... ถ้วยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

โดย : ประกายดาว Member   [ 21/11/2010, 13:02:44 ]

ความคิดเห็นที่ : 10โดย : ประกายดาว Member   [ 21/11/2010, 13:09:06 ]

ความคิดเห็นที่ : 11แชมป์ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ด.ช.ภิณัฐพงศ์ ภีร์พชรกานต์ จาก ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย
แผนกประถม

โดย : ประกายดาว Member   [ 21/11/2010, 13:17:42 ]

ความคิดเห็นที่ : 12รองแชมป์อันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ...
ด.ช.ชัยเวช จักราชัย จาก ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย
แผนกประถม

โดย : ประกายดาว Member   [ 21/11/2010, 13:27:53 ]

ความคิดเห็นที่ : 13โดย : ประกายดาว Member   [ 21/11/2010, 13:34:56 ]

ความคิดเห็นที่ : 14รองแชมป์ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี หญิง ... ด.ญ.พิชญากร มานะศักดิ์ จาก ร.ร.พุทธิโศภน

โดย : ประกายดาว Member   [ 21/11/2010, 13:40:25 ]

ความคิดเห็นที่ : 15รองแชมป์อันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ... ด.ญ.ชนัญชิดา วงศ์วัฒนา จาก ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่

โดย : ประกายดาว Member   [ 21/11/2010, 13:46:13 ]

ความคิดเห็นที่ : 16รองแชมป์อันดับ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ... ด.ช.รัฐธรรมนูญ ตามตระกูล จาก ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่

โดย : ประกายดาว Member   [ 21/11/2010, 13:51:48 ]

ความคิดเห็นที่ : 17รองแชมป์ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี หญิง ... ด.ญ.ชนิตา ศักดิ์บุญ จาก ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่

โดย : ประกายดาว Member   [ 21/11/2010, 14:02:01 ]

ความคิดเห็นที่ : 18แชมป์ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ... ด.ช.ทัพฟ้า คำหน่อแก้ว จาก ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย

โดย : ประกายดาว Member   [ 21/11/2010, 14:08:56 ]

ความคิดเห็นที่ : 19รองแชมป์อันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ... ด.ช.ปพน ดวงชัยยา จาก ร.ร.โกวิทธำรงเชียงใหม่

โดย : ประกายดาว Member   [ 21/11/2010, 14:14:08 ]

ความคิดเห็นที่ : 20แชมป์ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง ... ด.ญ.ดาวัน บุญอิ่ม จาก ร.ร.เทศบาลวัดศรีสุพรรณ

โดย : ประกายดาว Member   [ 21/11/2010, 14:20:40 ]

ความคิดเห็นที่ : 21โดย : ประกายดาว Member   [ 21/11/2010, 14:27:30 ]

ความคิดเห็นที่ : 22รองแชมป์อันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ... ด.ช.ชัยภัทร ชาญณรงค์ จาก ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย
แผนกมัยม

โดย : ประกายดาว Member   [ 21/11/2010, 15:08:09 ]

ความคิดเห็นที่ : 23รองแชมป์อันดับ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ... ด.ช.ธนพล อินทร์บรรลือ จาก ร.ร.นครสวรรค์

โดย : ประกายดาว Member   [ 21/11/2010, 15:13:08 ]

ความคิดเห็นที่ : 24รองแชมป์ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง ... ด.ญ.วิลาสินี ดีสิงห์ จาก ร.ร.สิริมังคลานุสรณ์

โดย : ประกายดาว Member   [ 21/11/2010, 15:18:27 ]

ความคิดเห็นที่ : 25แชมป์ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ... นายธนดล กุลพฤทธานนท์ จาก ร.ร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

โดย : ประกายดาว Member   [ 21/11/2010, 15:28:35 ]

ความคิดเห็นที่ : 26รองแชมป์อันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ... นายธนพร สันแปง จาก ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย

โดย : ประกายดาว Member   [ 21/11/2010, 15:43:46 ]

ความคิดเห็นที่ : 27รุ่นนี้ไม่มีนักกีฬาหญิงเข้าร่วมแข่งขัน

โดย : ประกายดาว Member   [ 21/11/2010, 15:49:08 ]

ความคิดเห็นที่ : 28รองแชมป์อันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ... นายสุภวัช เตชาวงศ์ จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ

โดย : ประกายดาว Member   [ 21/11/2010, 15:56:01 ]

ความคิดเห็นที่ : 29รองแชมป์อันดับ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ... นายธนวัฒน์ ดาราณรงค์ จาก ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ

โดย : ประกายดาว Member   [ 21/11/2010, 16:02:55 ]

ความคิดเห็นที่ : 30รองแชมป์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง ... นางสาวหทัยชนก พินิจ จาก ร.ร.อุโมงค์วิทยาคม

โดย : ประกายดาว Member   [ 21/11/2010, 16:08:47 ]

ความคิดเห็นที่ : 31นายรุ่งโรจน์ เอื้อกุศลสมบูรณ์ เลขานุการฝ่ายกีฬาหมากกระดาน สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานดำเนินการจัดการแข่งขัน

โดย : ประกายดาว Member   [ 21/11/2010, 16:23:10 ]

ความคิดเห็นที่ : 32นายสุทธิพงษ์ ใหม่วัน ประธานฝ่ายกีฬาหมากกระดาน สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
มอบชุดกระดานหมากรุกไทย ให้แก่ชมรมหมากรุกไทยโรงเรียนสืบนทีธรรม ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เพื่อใช้ฝึกสอนนักเรียนในชมรม

โดย : ประกายดาว Member   [ 21/11/2010, 16:29:53 ]

ความคิดเห็นที่ : 33

ติดตามภาพเพิ่มเติม ว่าใครเป็นใคร ได้ที่ www.chiangmaimindsport.com

โดย : ประกายดาว Member   [ 21/11/2010, 16:39:46 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved