[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


กำแพงเพชร ! ภาพและผลการแข่งขันหมากรุกไทย


รายละเอียดที่เมือง กล้วยไข่ กำแพงเพชร ได้จัดแข่งหมากรุกไทย งานสารทไทย กล้วยไข่ กำแพงเพชร และ จำกัด ประเภท 17
จังหวัดภาคเหนือ ตั้งแต่ 8-17 ตุลาคม 2553 ณ ชมรมหมากรุกไทย กำแพงเพชร

การแข่งขันได้เสร็จสิ้นไปแล้ว
และได้ผลการแข่งขัน ตลอดจนภาพการแข่งขัน

นับเป็นก้าวย่างใหม่ อีกครั้ง ของจังหวัด กำแพงเพชร ที่จัดให้มีการแข่งขัน หมากรุกไทย หลังจากที่ข่าวสาร
ไม้ได้ประกาศ สู่สาธารณชน มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน

โดย : *TBG Member [ 30/10/2010, 11:48:19 ]

ความคิดเห็นที่ : 1โดย : *TBG Member   [ 30/10/2010, 11:49:02 ]

ความคิดเห็นที่ : 2ผู้ที่สนับสนุนการแข่งขันหมากรุกไทย ในครั้งนี้

โดย : *TBG Member   [ 30/10/2010, 11:52:35 ]

ความคิดเห็นที่ : 3r

โดย : *TBG Member   [ 30/10/2010, 14:39:12 ]

ความคิดเห็นที่ : 4โดย : *TBG Member   [ 30/10/2010, 14:42:45 ]

ความคิดเห็นที่ : 5โดย : *TBG Member   [ 30/10/2010, 14:45:27 ]

ความคิดเห็นที่ : 6

โดย : *TBG Member   [ 30/10/2010, 14:59:29 ]

ความคิดเห็นที่ : 7โดย : *TBG Member   [ 30/10/2010, 15:00:01 ]

ความคิดเห็นที่ : 8นายภาณุวิทย์ ต.เจริญ ได้ร้ับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทดาวรุ่งจำกัดฝีมือ

โดย : *TBG Member   [ 30/10/2010, 15:06:21 ]

ความคิดเห็นที่ : 9ผู้่ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภทดาวรุ่งจำกัดฝีมือ ได้แก่ นายประสิทธิ์ บุญมี

โดย : *TBG Member   [ 30/10/2010, 15:09:06 ]

ความคิดเห็นที่ : 10โดย : *TBG Member   [ 30/10/2010, 15:14:42 ]

ความคิดเห็นที่ : 11นายคณาพงศ์ ศรีสุข ได้ร้ับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทประชาชนทั่วไป ท้องถิ่นกำแพงเพชร

โดย : *TBG Member   [ 30/10/2010, 15:16:48 ]

ความคิดเห็นที่ : 12ผู้ที่ได้ร้ับรางวัีล ประเภทประชาชนทั่วไป ท้องถิ่นกำแพงเพชร ได้แก่ นายอุบล อุณจันทร์

โดย : *TBG Member   [ 30/10/2010, 15:18:27 ]

ความคิดเห็นที่ : 13โดย : *TBG Member   [ 30/10/2010, 15:24:16 ]

ความคิดเห็นที่ : 14นายสมคิด เพร็ชรัตน์ จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

โดย : *TBG Member   [ 30/10/2010, 15:25:53 ]

ความคิดเห็นที่ : 15ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเิลิศ ประเภท 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ นายพอจิตร์ อร่ามจิตร์
จังหวัดนครสวรรค์
ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

โดย : *TBG Member   [ 30/10/2010, 15:27:38 ]

ความคิดเห็นที่ : 16อาจารย์นคร ตรีสอาด เป็นกรรมการตัดสิน ของ รายการนี้

โดย : *TBG Member   [ 30/10/2010, 15:34:23 ]

  ถังหล่อพลาสติก
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved