[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


SIU ! ภาพการรับรางวัล และ ผลการแข่งขันหมากกระดาน ประเภททีมเยาวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย 2553


รายละเอียดการแข่งขันหมากกกระดาน ชิงแชมป์ ประเภททีมเยาวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย (เฉพาะประเภทกีฬาหมากรุกฮอส กับ หมากรุกไทย ) ได้ แข่งขันมาตั้งแต่วัน ที่ 16-18 ตุลาคม 2010 ณ
มหาวิทยาลัย ชินวัตร ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ผลการแข่งขัน ได้แข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
- หมากฮอส
- หมากรุกไทย
- หมากรุกสากล

โดย : *TBG Member [ 19/10/2010, 04:44:25 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

ผลการแข่งขัน หมากฮอส
แบ่งการแข่งขัน ออกเป็น 3 ประเภท
- ระดับ ประถม
- ระดับ มัธยม
- ระดับ มหาวิทยาลัย + ประชาชนทั่วไป

********** กีฬาหมากฮอส ************

***** ผลกีฬาหมากฮอส ประเภท ประถม
ชนะเลิศ (เหรียญทอง) ได้แก่ ทีมSPIRIT MonFort จากเชียงใหม่
ประกอบด้วยผู้เล่น ดังนี้
1.) .ด.ช.อินทนนท์ ศรีจอมทอง จากโรงเรียน มงฟอร์ต วิทยาลัย แผนกประถม จังหวัดเชียงใหม่
2..ด.ช.โอฬาริก ศรีจอมทอง จากโรงเรียน มงฟอร์ต วิทยาลัย แผนกประถม จังหวัดเชียงใหม่
3.ด.ช.หฤษฎ์ ศักดิ์บุญ จากโรงเรียน มงฟอร์ต วิทยาลัย แผนกประถม จังหวัดเชียงใหม่

รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ได้แก่ ทีมเชียงใหม่ A
1.เด็กชายกันต์กวี มณีศร จากโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
2.เด็กชายปพน ดวงชัยยา จากโรงเรียนโกวิทธำรง เชียงใหม่
3.เด็กชายอิงครัต พัฒนโฆษิต จากโรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย แผนกประถม

-- รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ได้แก่ ทีมสาธิตจุฬา
ผู้เล่นทั้งหมดมาจากโรงเีรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนก ประุถม ประกอบด้วยผู้เล่นดังนี้
1.เด็กหญิงธนภรณ์ ตรีจรูญ
2.เด็กชายลัืทธวิทย์ เลิศนิมิตกิจ
3.เด็กชายพิสิฐพงศ์ บุญสม

***** ผลกีฬาหมากฮอส ประเภท มัธยม
ชนะเลิศ (เหรียญทอง) ได้แก่ ทีม BSRU บ้านสมเด็จ ครอง ร่วมกับ ทีม MAC BABYHA!

ครองร่วมกัน 2 ทีมมีดังนี้
ทีม BSRU บ้านสมเด็จ
ผู้เล่นทั้งหมดมาจากโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
ประกอบด้วย
1. นายรุ่งโรจน์ ฐานะสิทธิพัฒน์
2.นายศิริพงษ์ เรืองเพิ่มพูน
3. นายธนาพล นิลชัง

ทีม MAC BABYHA!
ประกอบด้วยผู้เล่นดังนี้
1. เด็กชายณัฐวีร์ ศักดิ์ศฤงคาร จากโรงเรียน.บางกะปิ
2.นายณัฐวุฒิ จตุรโกศล จากโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์
3.นายณัฐวุฒิ ศักดิ์ศฤงคาร จากโรงเรียนบางกะปิ

รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ได้แก่ ทีมเชียงใหม่ A

ประกอบด้วยผู้เล่นดังนี้
1.เด็กชายภูมิอารัก บุญโญทก จากโรงเรียนวัดอุโมงค์ จังหวัด ลำพูน
2.เด็กชายทัพฟ้า คำหน่อแก้ว จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
3.เด็กชายทัตพล กาวิล จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมเชียงใหม่ B
ประกอบด้วยผู้เล่นดังนี้
1.เด็กชายณธรรศ กระจ่างทรัพย์ จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
2.นายศิวะวงศ์ โชติธาดา จากโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน เชียงใหม่
3.เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ แช่มทรัพย์ จากโรงเร่ียนวัฒโนทัยพายัพ

***** ผลกีฬาหมากฮอส ประเภท มหาวิทยาลัย รวมกับ ประชาชนทั่วไป
ชนะเลิศ (เหรียญทอง) ได้แก่ ทีม RamKamHaeng
ประกอบด้วยผู้เล่นดังนี้
1.นายสุริยา คำแคน(วัง)
2.นายเจษฎา รุ่งโรจน์สกุลชัย(โบ้)
3.นายจตุพล นวลงาม(ต้อง)
4.นายมารุต บานชื่น(รุต)

รองชนะเลิศอันดับ 1(เหรียญเงิน) ได้แก ทีม่ KU
ประกอบด้วยผู้เล่นดังนี้
1.นาย พลัฏฐ์ เปี่ยมวิวรรธนา มหาวิทยาลัยบูรพา
2.นาย ปิยะ เสียมทอง จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.นาย พงษ์ศกร สุทธินาคสมบัติ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4.นาย กิตติศักดิ์ ไกรชิงฤทธิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รองชนะเลิศอันดับ 2(เหรียญทองแดง) ได้แก่ EVER ON WARDS
ประกอบด้วยผู้เล่นดังนี้
1.นายปรีชา ศิริวัฒนากุล
2.นายประยุทธ ชูทับทิม
3.นายสุเทพ ภัทรจินดาสกุล


------------------------------------------------------------------------------

โดย : *TBG Member   [ 19/10/2010, 04:58:47 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

ผลการแข่งขัน หมากรุกไทย ระดับ มัธยม

รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม เชียงใหม่ A
ประกอบดัวยผู้เล่นดังนี้
1.เด็กชายภูมิอารัก บุญโญทก จากโรงเรียนวัดอุโมงค์ จังหวัด ลำพูน
2.เด็กชายทัพฟ้า คำหน่อแก้ว จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
3.เด็กชายทัตพล กาวิล จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลรองชนะเิลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม MAC BABYHA!
ประกอบด้วยผู้เล่นดังนี้
1. เด็กชายณัฐวีร์ ศักดิ์ศฤงคาร จากโรงเรียน.บางกะปิ
2.นายณัฐวุฒิ จตุรโกศล จากโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์
3.นายณัฐวุฒิ ศักดิ์ศฤงคาร จากโรงเรียนบางกะปิ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม ASCP
ผู้เล่นเป็นทีมมาจากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ทั้งหมด ประกอบด้วยผู้เล่นดังนี้
1.นายวโรจน์ คณานับ
2.นายรัชพล ธนโรจรุ่ง
3.นายชยานนท์ จำปาทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เชียงใหม่ B
1.เด็กชายณธรรศ กระจ่างพันธ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
2.นายศิวะวงศ์ โชติธาดา โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน เชียงใหม่
3.เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ แจ่มทรัพย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่

------------------------------------------------------------

โดย : *TBG Member   [ 19/10/2010, 14:58:55 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

ผลการแข่งขันหมากรุกไทย ระดับประชาชนทั่ีวไป

รางวัลชนะิเลิศเป็นแชมป์ประเทศไทย ประเภททีม ได้แก่ ทีม Best Move
1.นายวิษุวัติ ธีรภาพไพสิฎ
2.นายสุรพล ยุติธรรมนนท์
3.นายอิสระ วิีถีธรรม
4.นายมีชัย แก้วฝ่ายนอก

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Chess4Thai
1.นายจิรภาคย์ ปิติโรจน์จิรธร
2.นายกิติธัช สุรินทร์เสรี
3.GM.Gehard Schebler (เป็นนักหมากรุกสากล ระดับ Grand Master ชาวเยอรมัน)
4.Mr.Arch Boonruamboon

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม 037
1.นายสวภพ ท้าวแสง
2.นายพัชรวีร์ พรหมวงศ์
3.นายภูมิพงศ์ จิวระชนเดช
4.นายอนวัช ปิติเจริญ

โดย : *TBG Member   [ 19/10/2010, 15:38:40 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

ผลการแข่งขันหมากรุกสากล (Chess) ระดับประถม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ChessWiz
ผู้เล่นประกอบด้วย
1.เด็กหญิงวรสุดา อรรถวรเดช จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
2.Akshaj Subaramian จากโรงเรียนบางกอกพัฒนา (นานาชาติ)
3.Rashan Munjal จากโรงเรียนบางกอกพัฒนา (นานาชาติ)

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Spirit
1.เด็กชายโอฬาริก ศรีจอมทอง จากโรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย แผนกประถม
2.เด็กชายอินทนนท์ ศรีจอมทอง จากโรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย แผนกประถม
3.เด็กชายหฤษฎ์ ศักดิ์บุญ จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
4.เด็กหญิงไอศวรรณ์ ศรีจอมทอง จากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมสาธิตจุฬาประถม
ผู้เล่่นทั้งหมดเป็นนักกีฬาจาก โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้เล่นประกอบไปด้วย
1.เด็กชายเจตวัฒน์ เกิดโภคทรัพย์
2.เด็กชายสิษฐ์ ภพมงคล
3.เด็กชายกฤษณุรักษ์ กุลเจริญศรีพานิช

รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีมเชียงใหม่ B
ผู้เล่นประกอบด้วย
1.เด็กชายเกียรติศักดิ์ มั่งคำ จากโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
2.เด็กชายณัฐวัศ พุ่มพวง จากโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
3.เด็กชายภิณัฐพงษ์ ภีร์พชรกานต์ จากโรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย แผนกประถม
----------------


โดย : *TBG Member   [ 19/10/2010, 16:22:27 ]

ความคิดเห็นที่ : 5

ผลการแข่งขันหมากรุกสากล ระดับมหาวิทยาลัย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม See U
ผู้เล่นประกอบด้วย
1.นายญาณพล ศรีฤทธิ์เกียรติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.นายภาสวร วัฒนะรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.นายวศรณ เพร็ชประเสริฐ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม SIU
ประกอบด้วยผู้เล่นดังนี้
1.Mr.Chit Ko Ko Sue จาก มหาวิทยาลัยชินวัตร
1.นายจักรพงศ์ ปัญตะยัง มหาวิทยาลัยชินวัตร
2.นางสาวพจวรรณ หรั่งแก้ว มหาวิทยาลัยชินวัตร
3.นายอรรถวิทย์ เจนพรหมรัตน์ จากมหาวิทยาลัยชินวัตร

-----------------------------------

โดย : *TBG Member   [ 19/10/2010, 16:47:31 ]

ความคิดเห็นที่ : 6

ผลการแข่งขันระดับประชาชนทั่วไป มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีม Chess4Thai
1.GM.Gehard Schebler (เป็นนักหมากรุกสากล ระดับ Grand Master ชาวเยอรมัน)
2.FM.นายจิรภาคย์ ปิติโรจน์จิรธร
3.นายเทพฤทธิ์ โยธนนรธรรม
4.นายกิติธัช สุรินทร์เสรี

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Best Move !!
1.FM.นายวิษุวัติ ธีรภาพไพสิฎ
2.นายสุรพล ยุติธรรมนนท์
3.นายอิสระ วิีถีธรรม
4.นายสหพล นาควานิช

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม 037
1.นายสวภพ ท้าวแสง
2.นายพัชรวีร์ พรหมวงศ์
3.นายภูมิพงศ์ จิวระชนเดช
4.นายอนวัช ปิติเจริญ


รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ ทีม Eagle WIngs
ผู้เล่นประกอบด้วย
1.Mr.Payapon Wiwarin
2.Mr.Pornpong Petchrovor
3.Mr.Akharin Akharaboollasez
4.Mr.Piyapon Wiwarin

---------------------

โดย : *TBG Member   [ 19/10/2010, 17:03:13 ]

ความคิดเห็นที่ : 7รางวัลพิเศษ จากการแข่งขัน หมากรุกสากล ประเภท Blitz Chess ผู้ชนะเลิศจะได้รับ รางวัล
ที่สนับสนุน โดย ท่านกิตติรัตน์ ณ ระนอง อธิการบดี มหาวิทยาลัย ชินวัตร เป็น Chess Set มีกระเป๋า พร้อม ตัวหมากรุก+กระดาน
มูลค่า 1,200 บาท ร่างวัล จะมี
3 รุ่น ประกอบ ด้วย
ประถม , มัธยม , มหาวิทยาลัย

โดย : *TBG Member   [ 20/10/2010, 15:10:50 ]

ความคิดเห็นที่ : 8ผู้ได้รับรางวัล Blitz Chess ระดับ ประถม
ได้แก่ เด็กชายโอฬาริก ศรีจอมทอง จากโรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย แผนกประถม

โดย : *TBG Member   [ 20/10/2010, 15:38:27 ]

ความคิดเห็นที่ : 9ผู้ที่ได้รับรางวัล Blitz ระดับ มหาวิทยาลัย
ได้แก่นายภูมิพงศ์ จิวระชนเดช จากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

โดย : *TBG Member   [ 20/10/2010, 15:47:17 ]

ความคิดเห็นที่ : 10ผู้ที่ได้รับรางวัล บู้บี้ จากการแข่งขัน Blitz Chess
ระดับ ประถม ได้แก่ ดญ. ธนภรณ์ ตรีจรูญ

โดย : *TBG Member   [ 20/10/2010, 19:38:28 ]

ความคิดเห็นที่ : 11ผู้ที่ได้รับรางวัล บู้บี้ จากการแข่งขัน Blitz Chess ระดับมหาวิทยาลัย

โดย : *TBG Member   [ 20/10/2010, 19:41:14 ]

ความคิดเห็นที่ : 12


******** ระดับประถม *********

โดย : *TBG Member   [ 20/10/2010, 22:52:04 ]

ความคิดเห็นที่ : 13ท่านกิตติรัตน์ ณ ระนอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร และ คุณรุ่งโรจน์ เอื้อกุศลสมบูรณ์
์ เลขานุการฝ่ายกีฬาหมากกระดาน สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม และตัวแทนจากสมาคมกีฬาหมากฮอส
ได้ ให้เกียรติ เป็นผู้มอบรางวัล ให้กับ นักกีฬาประเภทหมากฮอส

โดย : *TBG Member   [ 23/10/2010, 08:17:26 ]

ความคิดเห็นที่ : 14นักกีฬาขึ้นรับเหรียญ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) เป็น ทีมสาธิตจุฬา
ผู้เล่นทั้งหมดมาจากโรงเีรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ที่ขึ้นรับเหรียญ ในภาพคือ เด็กหญิงธนภรณ์ ตรีจรูญ

โดย : *TBG Member   [ 23/10/2010, 08:24:49 ]

ความคิดเห็นที่ : 15นักกีฬาขึ้นรับเหรียญ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
(เหรียญทองแดง)นักกีฬาจากโรงะรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คนที่ 2 ได้แก่ เด็กชายลัืทธวิทย์
เลิศนิมิตกิจ

โดย : *TBG Member   [ 23/10/2010, 08:48:57 ]

ความคิดเห็นที่ : 16นักกีฬาขึ้นรับเหรียญ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
(เหรียญทองแดง) ในภาพเป็นเด็กชายพิสิฐพงศ์ บุญสม

โดย : *TBG Member   [ 23/10/2010, 09:48:30 ]

ความคิดเห็นที่ : 17.เด็กชายพิสิฐพงศ์ บุญสม ได้รับมอบประกาศณีย์บ้ัตรกับ ท่านกิตติรัตน์ ณ ระนอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร

โดย : *TBG Member   [ 23/10/2010, 19:21:57 ]

ความคิดเห็นที่ : 18

****** รองชนะเลิศอันดับ 1 หมากฮอส ระดับ ประถม *****
รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ได้แก่ ทีมเชียงใหม่ A
1.เด็กชายกันต์กวี มณีศร จากโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
2.เด็กชายปพน ดวงชัยยา จากโรงเรียนโกวิทธำรง เชียงใหม่
3.เด็กชายอิงครัต พัฒนโฆษิต จากโรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย แผนกประถม

โดย : *TBG Member   [ 23/10/2010, 19:23:56 ]

ความคิดเห็นที่ : 19เด็กชายกันต์กวี มณีศร ได้รับประกาศน๊ย์บัตรรับรองผลการแข่งขัน ที่ได้ตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับ 1
ในกีฬาหมากฮอส ระดับประถม

โดย : *TBG Member   [ 23/10/2010, 19:35:54 ]

ความคิดเห็นที่ : 20เด็กชายปพน ดวงชัยยา จากโรงเรียนโกวิทธำรง
เชียงใหม่ จากทีมเชียงใหม่ A ขึ้นรับเหรียญรางวัล

โดย : *TBG Member   [ 23/10/2010, 19:37:20 ]

ความคิดเห็นที่ : 21.เด็กชายอิงครัต พัฒนโฆษิต จากโรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย แผนกประถม ขึ้นรับเหรียญรางวัล

โดย : *TBG Member   [ 23/10/2010, 19:39:07 ]

ความคิดเห็นที่ : 22ถ่ายภาพร่วมทีมเชียงใหม่ A

โดย : *TBG Member   [ 23/10/2010, 19:40:15 ]

ความคิดเห็นที่ : 23.ด.ช.อินทนนท์ ศรีจอมทอง จากโรงเรียน มงฟอร์ต วิทยาลัย แผนกประถม จังหวัดเชียงใหม่
ทีม SPIRIT MonFort ขึ้นรับเหรียญรางวัล จากท่านกิตติรัตน์ ณ ระนอง อธิการบดี มหาวิทยาลัยชินวัตร

โดย : *TBG Member   [ 23/10/2010, 20:55:01 ]

ความคิดเห็นที่ : 242..ด.ช.โอฬาริก ศรีจอมทอง จากโรงเรียน มงฟอร์ต วิทยาลัย แผนกประถม จังหวัดเชียงใหม่ จากโรงเรียน
มงฟอร์ต วิทยาลัย แผนกประถม จังหวัดเชียงใหม่ ทีม SPIRIT MonFort ขึ้นรับเหรียญรางวัล
จากท่านกิตติรัตน์ ณ ระนอง อธิการบดี มหาวิทยาลัยชินวัตร

โดย : *TBG Member   [ 23/10/2010, 20:57:27 ]

ความคิดเห็นที่ : 253.) ด.ช.หฤษฎ์ ศักดิ์บุญ จากโรงเรียน มงฟอร์ต วิทยาลัย แผนกประถม จังหวัดเชียงใหม่
ขึ้นรับเหรียญรางวัล จากท่านกิตติรัตน์ ณ ระนอง อธิการบดี มหาวิทยาลัยชินวัตร

โดย : *TBG Member   [ 23/10/2010, 20:59:35 ]

ความคิดเห็นที่ : 26ภาพถ่าย แชมป์ประเทศไทย ประเภททีม เยาวชน หมากฮอส ระดับประถม

****** ทีม Spirit MonFort เชียงใหม่ *****

โดย : *TBG Member   [ 23/10/2010, 21:01:17 ]

ความคิดเห็นที่ : 27

***** ทีมที่ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ มัธยม *****

ได้แก่ ทีมเชียงใหม่ B
ประกอบด้วยผู้เล่นดังนี้
1.เด็กชายณธรรศ กระจ่างทรัพย์ จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
2.นายศิวะวงศ์ โชติธาดา จากโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน เชียงใหม่
3.เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ แช่มทรัพย์ จากโรงเร่ียนวัฒโนทัยพายัพ

โดย : *TBG Member   [ 23/10/2010, 21:07:39 ]

ความคิดเห็นที่ : 28เด็กชายณธรรศ กระจ่างทรัพย์ จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ได้รับใบประกาศรับรองผลการแข่งขันที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กับ ท่านรุ่งโรจน์
เอื้อกุศลสมบูรณ์ ์ เลขานุการฝ่ายกีฬาหมากกระดาน สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม และตัวแทนจากสมาคมกีฬาหมากฮอส

โดย : *TBG Member   [ 24/10/2010, 10:03:38 ]

ความคิดเห็นที่ : 29นายศิวะวงศ์ โชติธาดา จากโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน เชียงใหม่ ทีมเชียงใหม่ B
ได้รับใบประกาศรับรองผลการแข่งขันที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กับ ท่านรุ่งโรจน์
เอื้อกุศลสมบูรณ์ ์ เลขานุการฝ่ายกีฬาหมากกระดาน สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม
และตัวแทนจากสมาคมกีฬาหมากฮอส

โดย : *TBG Member   [ 24/10/2010, 10:12:20 ]

ความคิดเห็นที่ : 30เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ แช่มทรัพย์ จากโรงเร่ียนวัฒโนทัยพายัพ ทีมเชียงใหม่ B
ได้รับใบประกาศรับรองผลการแข่งขันที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กับ ท่านรุ่งโรจน์
เอื้อกุศลสมบูรณ์ ์ เลขานุการฝ่ายกีฬาหมากกระดาน สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม
และตัวแทนจากสมาคมกีฬาหมากฮอส

โดย : *TBG Member   [ 24/10/2010, 10:14:58 ]

ความคิดเห็นที่ : 31

****** ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 *****

ได้แก่ ทีมเชียงใหม่ A

ประกอบด้วยผู้เล่นดังนี้
1.เด็กชายภูมิอารัก บุญโญทก จากโรงเรียนวัดอุโมงค์ จังหวัด ลำพูน
2.เด็กชายทัพฟ้า คำหน่อแก้ว จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
3.เด็กชายทัตพล กาวิล จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย : *TBG Member   [ 24/10/2010, 10:23:26 ]

ความคิดเห็นที่ : 32เด็กชายภูมิอารัก บุญโญทก จากโรงเรียนวัดอุโมงค์ จังหวัด ลำพูน ทีมเชียงใหม่ A
ได้รับใบประกาศรับรองผลการแข่งขันที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กับ ท่านรุ่งโรจน์
เอื้อกุศลสมบูรณ์ ์ เลขานุการฝ่ายกีฬาหมากกระดาน สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม
และตัวแทนจากสมาคมกีฬาหมากฮอส

โดย : *TBG Member   [ 24/10/2010, 10:36:39 ]

ความคิดเห็นที่ : 33เด็กชายทัพฟ้า คำหน่อแก้ว จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ได้รับใบประกาศรับรองผลการแข่งขันที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กับ ท่านรุ่งโรจน์
เอื้อกุศลสมบูรณ์ ์ เลขานุการฝ่ายกีฬาหมากกระดาน สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม
และตัวแทนจากสมาคมกีฬาหมากฮอส

โดย : *TBG Member   [ 24/10/2010, 10:41:58 ]

ความคิดเห็นที่ : 34.เด็กชายทัตพล กาวิล จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบประกาศรับรองผลการแข่งขันที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กับ ท่านรุ่งโรจน์
เอื้อกุศลสมบูรณ์ ์ เลขานุการฝ่ายกีฬาหมากกระดาน สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม
และตัวแทนจากสมาคมกีฬาหมากฮอส

โดย : *TBG Member   [ 24/10/2010, 10:43:46 ]

ความคิดเห็นที่ : 35

****** รางวัลชนะเลิศ ประเภททีม เยาวชน ระดับ มัธยม *****

การแข่งขันสูสีมาก และ เล่นกันจริงจัง ไม่สามารถจบในเวลาได้ กรรมการ
จึงตัดสินให้ครองแชมป์ร่วมกัน ในปีนี้ ครองแชมป์ร่วม ได้แก่

***** BSRU บ้านสมเด็จ ***** === ***** MAC BABYHA! *****

โดย : *TBG Member   [ 24/10/2010, 10:53:12 ]

ความคิดเห็นที่ : 36ครองแชมป์ชนะเลิศร่วมกัน
ชนะเลิศ (เหรียญทอง) ได้แก่ ทีม BSRU บ้านสมเด็จ ครอง ร่วมกับ ทีม MAC BABYHA!

ครองร่วมกัน 2 ทีมมีดังนี้
ทีม BSRU บ้านสมเด็จ <--------------------------------------------> ทีม MAC BABYHA!
ประกอบด้วย

1. นายรุ่งโรจน์ ฐานะสิทธิพัฒน์ <------------------------------------->1. เด็กชายณัฐวีร์ ศักดิ์ศฤงคาร จากโรงเรียน.บางกะปิ

2.นายศิริพงษ์ เรืองเพิ่มพูน <-----------------------------------------> 2.นายณัฐวุฒิ จตุรโกศล จากโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์

3. นายธนาพล นิลชัง<------------------------------------------------>3.นายณัฐวุฒิ ศักดิ์ศฤงคาร จากโรงเรียนบางกะปิ

*** BSRU บ้านสมเด็จ นักกีฬามาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จทั้งหมด

โดย : *TBG Member   [ 24/10/2010, 11:05:36 ]

ความคิดเห็นที่ : 37

ทีมที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 เป็นทีมประชาชนทั่วไป ซึ่งแข่งรวมกับ ทีมมหาวิทยาลัย
ผลออกมา
ได้แก่ EVER ON WARDS
ประกอบด้วยผู้เล่นดังนี้
1.นายปรีชา ศิริวัฒนากุล
2.นายประยุทธ ชูทับทิม
3.นายสุเทพ ภัทรจินดาสกุล

โดย : *TBG Member   [ 24/10/2010, 13:03:30 ]

ความคิดเห็นที่ : 38ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากทีม EVER ON WARDS

โดย : *TBG Member   [ 24/10/2010, 13:12:57 ]

ความคิดเห็นที่ : 39ภาพหมู่ จากทีม EVER ON WARDS

โดย : *TBG Member   [ 24/10/2010, 13:15:19 ]

ความคิดเห็นที่ : 402.นาย ปิยะ เสียมทอง จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สิงห์ทอง) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

โดย : *TBG Member   [ 24/10/2010, 13:21:31 ]

ความคิดเห็นที่ : 41ทีม KU มี 4 คน แต่เนื่องจากแ่ข่งขัน เสร็จไปก่อน แล้ว น้องๆ บางส่วนกลับบ้านไปแล้ว

ในภาพ เรียงจากซ้ายมาขวา

1.ท่านกิตติรัตน์ ณ ระนอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร

2.นาย ปิยะ เสียมทอง จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สิงห์ทอง)

3.นาย พงษ์ศกร สุทธินาคสมบัติ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากทีม K

4.เภสัชกรโอภาส เรืองวรรักษ์ศิริ ประธานกรรมการไทยบีจีดอทคอม

5.ท่านรุ่งโรจน์ เอื้อกุศลสมบูรณ์ ์ เลขานุการฝ่ายกีฬาหมากกระดาน สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม
และตัวแทนจากสมาคมกีฬาหมากฮอส

โดย : *TBG Member   [ 24/10/2010, 13:25:08 ]

ความคิดเห็นที่ : 42นายสุริยา คำแคน(วัง) ได้รับรางวัลชนะเลิศประเ้ภททีมจาก เภสัชกรโอภาส เรืองวรรักษ์ศิริ

โดย : *TBG Member   [ 24/10/2010, 13:32:28 ]

ความคิดเห็นที่ : 43นายมารุต บานชื่น(รุต) ได้ร้ับรางวัลชนะเลิศประเภททีม

โดย : *TBG Member   [ 24/10/2010, 13:34:26 ]

ความคิดเห็นที่ : 44ขอแสดงความยินดีกับ ทีม RamKamHaeng ที่ได้เป็นแชมป์ประเภททีม ระดับมหาวิทยาลัย

โดย : *TBG Member   [ 24/10/2010, 13:46:41 ]

ความคิดเห็นที่ : 45

***** ระดับประถม *****

โดย : *TBG Member   [ 28/10/2010, 19:51:10 ]

ความคิดเห็นที่ : 46โดย : *TBG Member   [ 29/10/2010, 00:09:10 ]

ความคิดเห็นที่ : 47โดย : *TBG Member   [ 29/10/2010, 00:23:50 ]

ความคิดเห็นที่ : 48โดย : *TBG Member   [ 29/10/2010, 01:15:21 ]

ความคิดเห็นที่ : 49โดย : *TBG Member   [ 29/10/2010, 07:58:28 ]

ความคิดเห็นที่ : 50ทีมที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เชียงใหม่ B
1.เด็กชายณธรรศ กระจ่างพันธ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
2.นายศิวะวงศ์ โชติธาดา โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน เชียงใหม่
3.เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ แจ่มทรัพย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่

โดย : *TBG Member   [ 29/10/2010, 08:13:10 ]

ความคิดเห็นที่ : 51ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม ASCP
ผู้เล่นเป็นทีมมาจากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ทั้งหมด ประกอบด้วยผู้เล่นดังนี้
1.นายวโรจน์ คณานับ
2.นายรัชพล ธนโรจรุ่ง
3.นายชยานนท์ จำปาทอง

โดย : *TBG Member   [ 29/10/2010, 08:25:15 ]

ความคิดเห็นที่ : 52ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเิลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม MAC BABYHA!
ประกอบด้วยผู้เล่นดังนี้
1. เด็กชายณัฐวีร์ ศักดิ์ศฤงคาร จากโรงเรียน.บางกะปิ
2.นายณัฐวุฒิ จตุรโกศล จากโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์
3.นายณัฐวุฒิ ศักดิ์ศฤงคาร จากโรงเรียนบางกะปิ

โดย : *TBG Member   [ 29/10/2010, 08:34:46 ]

ความคิดเห็นที่ : 53ทีมที่ได้ัรับรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม เชียงใหม่ A
ประกอบดัวยผู้เล่นดังนี้
1.เด็กชายภูมิอารัก บุญโญทก จากโรงเรียนวัดอุโมงค์ จังหวัด ลำพูน
2.เด็กชายทัพฟ้า คำหน่อแก้ว จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
3.เด็กชายทัตพล กาวิล จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย : *TBG Member   [ 29/10/2010, 08:42:39 ]

ความคิดเห็นที่ : 54

***** ระดับ มหาวิทยาลัย *****

โดย : *TBG Member   [ 29/10/2010, 08:49:02 ]

ความคิดเห็นที่ : 55โดย : *TBG Member   [ 29/10/2010, 08:58:35 ]

ความคิดเห็นที่ : 56โดย : *TBG Member   [ 29/10/2010, 09:04:55 ]

ความคิดเห็นที่ : 57โดย : *TBG Member   [ 29/10/2010, 09:21:21 ]

ความคิดเห็นที่ : 58ทีมที่ได้รับรางวัลองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม 037
1.นายสวภพ ท้าวแสง
2.นายพัชรวีร์ พรหมวงศ์
3.นายภูมิพงศ์ จิวระชนเดช
4.นายอนวัช ปิติเจริญ

โดย : *TBG Member   [ 29/10/2010, 09:22:54 ]

ความคิดเห็นที่ : 59ทีมที่ได้รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Chess4Thai
1.นายจิรภาคย์ ปิติโรจน์จิรธร
2.นายกิติธัช สุรินทร์เสรี
3.GM.Gehard Schebler (เป็นนักหมากรุกสากล ระดับ Grand Master ชาวเยอรมัน)
4.Mr.Arch Boonruamb

โดย : *TBG Member   [ 29/10/2010, 09:28:43 ]

ความคิดเห็นที่ : 60ทีมที่ได้รับรางวัีลชนะิเลิศเป็นแชมป์ประเทศไทย ประเภททีม ได้แก่ ทีม Best Move
1.นายวิษุวัติ ธีรภาพไพสิฎ
2.นายสุรพล ยุติธรรมนนท์
3.นายอิสระ วิีถีธรรม
4.นายมีชัย แก้วฝ่ายนอก

โดย : *TBG Member   [ 29/10/2010, 09:35:20 ]

ความคิดเห็นที่ : 61โดย : *TBG Member   [ 29/10/2010, 09:45:04 ]

ความคิดเห็นที่ : 62ทีมที่ได้รับรางวัีลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีมเชียงใหม่ B
ผู้เล่นประกอบด้วย
1.เด็กชายเกียรติศักดิ์ มั่งคำ จากโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
2.เด็กชายณัฐวัศ พุ่มพวง จากโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
3.เด็กชายภิณัฐพงษ์ ภีร์พชรกานต์ จากโรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย แผนกประถม
----------------

โดย : *TBG Member   [ 29/10/2010, 09:57:41 ]

ความคิดเห็นที่ : 63ที่มที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Spirit
1.เด็กชายโอฬาริก ศรีจอมทอง จากโรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย แผนกประถม
2.เด็กชายอินทนนท์ ศรีจอมทอง จากโรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย แผนกประถม
3.เด็กชายหฤษฎ์ ศักดิ์บุญ จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
4.เด็กหญิงไอศวรรณ์ ศรีจอมทอง จากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่

โดย : *TBG Member   [ 29/10/2010, 10:00:46 ]

ความคิดเห็นที่ : 64

****** ระดับมัธยม *****

โดย : *TBG Member   [ 29/10/2010, 10:04:12 ]

ความคิดเห็นที่ : 65รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม เชียงใหม่ A
1.นายธนดล กุลพฤทธานนท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
2.นายทัพฟ้า คำหน่อแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
3.นายณธรรศ กระจ่างพันธ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัีดเชียงใหม่

โดย : *TBG Member   [ 29/10/2010, 10:20:35 ]

ความคิดเห็นที่ : 66

***** ระดับมหาวิทยาลัีย *****

โดย : *TBG Member   [ 29/10/2010, 10:24:17 ]

ความคิดเห็นที่ : 67ทีมที่ได้รับรางวัีลชนะเลิศ ได้แก่ทีม See U
ผู้เล่นประกอบด้วย
1.นายญาณพล ศรีฤทธิ์เกียรติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.นายภาสวร วัฒนะรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.นายวศรณ เพร็ชประเสริฐ มหาวิทยาลัยกรุงเท

โดย : *TBG Member   [ 29/10/2010, 10:31:47 ]

ความคิดเห็นที่ : 68ทีมผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ ทีม Eagle WIngs
ผู้เล่นประกอบด้วย
1.Mr.Payapon Wiwarin
2.Mr.Pornpong Petchrovor
3.Mr.Akharin Akharaboollasez
4.Mr.Piyapon Wiwarin

โดย : *TBG Member   [ 29/10/2010, 10:35:11 ]

ความคิดเห็นที่ : 69ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Best Move !!
1.FM.นายวิษุวัติ ธีรภาพไพสิฎ
2.นายสุรพล ยุติธรรมนนท์
3.นายอิสระ วิีถีธรรม
4.นายสหพล นาควานิช

โดย : *TBG Member   [ 29/10/2010, 10:37:33 ]

ความคิดเห็นที่ : 70

******* ขอขอบคุณทีมงาน น้อง SIU *******

โดย : *TBG Member   [ 29/10/2010, 10:44:07 ]

ความคิดเห็นที่ : 71แล้วพบกันใหม่ ในรายการต่อไป ครับ

โดย : *TBG Member   [ 29/10/2010, 10:55:45 ]

  ถังน้ำพลาสติก
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved