[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


นโยบายและข้อพิจารณาเรียนหมากรุกไทยออนไลน์ ที่ห้องเรียนหมากรุกไทยออนไลน์ -Teaching Room ที่ถูกต้อง

รายละเอียดความเป็นมาของโครงการเรียนหมากกระดานออนไลน์
ไทยบีจีดอทคอม ได้ก้าวย่าง มาถึง ปีที 7 ตลอดระยะเวลาได้มีการพัฒนามาตลอด เพื่อให้สอดคล้อง กับ
สถานการณ์ ตลอดจน การก้าวทันเทคโนโลยี่ เพื่อตอบสนองให้กับ เพื่อนสมาชิก ไทยบีจีดอทคอม ที่อยู่ทั้งใกล้
และ ไกล กรุงเทพ

*** ชุมชนไทยบีจีดอทคอม มีเพื่อนสมาชิก หลายท่านทีได้แวะเวียนเข้ามาใช้งาน เขามาเล่นเกม
พบปะสังสรรค์กัน
ต่างคนก็ต่างชอบไม่เหมือนกัน มีหลายท่านทั้งบุคคลที่มีความสามารถ ในการสอนอยากให้สามารถสอน คนที่สนใจ
ในกีฬาหมากกระดาน ที่อยู่ไกล ได้มีโอกาส สอนโดยไม่ต้องเดินทางไปไกลๆ เช่นเีดียวกัน ก็มีผู้เรียน
ทีอยากเรียน
กับ ผู้ที่มีความรู้ในกีฬานั้น ด้วยเหตุนี้ ทีมงานไทยบีจี
จึงได้มีการวางแผนการพัฒนา การเรียนหมากกระดานออนไลน์ ซึ่งโครงการแรก ซึ่ง ขณะนี้ ได้สร้าง
ห้องสอนหมากรุกไทย เป็นอันดับ แรก ต่อไป ก็จะมี หมากรุกสากล หมากล้อม หมากฮอส และ อื่นๆ


โึครงการแรก การเรียนหมากรุกไทยออนไลน์
กิจกรรมการเรียนการสอนหมากรุกไทยออนไลน์ นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญ เพื่อเปิดโลกทัศน์ อันใหม่
หลังจากที่ได้หลับไหล มานาน ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล ไม่สามารถที่จะได้รับข่าวสาร องค์ความรู้หมากรุกไทย
ได้ ไทยบีจีดอทคอม
ได้วางแนวทาง การเรียนการสอนหมากรุกไทย ถือว่าเป็นกิจการที่สำคัญ จึงได้ทุ่มเท ทรัพยากร และ กำลัง
บุคคลากร ไปในโครงการนี้ เป็นอย่างมาก จนได้สร้างโปรแกรม
การเรียนการสอนหมากรุกไทยออนไลน์ ได้สำเ็ร็จ
ดังนั้น จึงต้องขอให้เพื่อสมาชิกที่สนใจเรียนออนไลน์
ได้อ่านข้อความ และ ข้อพิจารณา ข้อปฎิบัติ ในการเรียนออนไลน์ ให้เข้าใจกันที่ถูกต้องเสียก่อน

การเรียนการสอน หมากรุกไทยออนไลน์
วัตถุประสงค์การเรียนหมากรุกไทยออนไลน์
1.เพื่อให้ผู้สอนหมากรุกไทย ที่สนใจ ที่เผยแพร่ ได้มีโอกาส เผยแพร่ กลเม็ด เคล็ดลับ
ให้กับผู้ที่สนใจในกีฬาหมากรุกไทย
2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาฝีมือนักหมากรุกไทย ที่อยู่ไกล ได้มีโอกาส เรียนรู้ หมากรุกไทย กับสุดยอดเซียน
ในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
3.เพื่อประหยัิดเวลาและ่ค่าใช้จ่ายในการเรียน
4.เพื่อให้โอกาสผู้ที่ไม่มีเวลาเดินทางมาเรียนสามารถได้เรียนหมากรุกไทย ได้ที่บ้าน
5.เพื่อส่งเสริีมให้เยาวชน และผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาส พัฒนาความรู้ด้านหมากรุกไทย
6.เพื่อพัฒนาหมากรุกไทย ให้เข้าสู่ สากล เปิดโอกาส ให้ต่างชาติ ได้เข้ามารับรู้ศิลปะ วัฒนธรรม
หมากรุกไทย
7.เพื่อให้หมากรุกไทย ได้รับการส่งเสริม จากภาครัฐ และ เอกชน

ข้อปฎิบัติที่ถูกต้องในการเรียนหมากรุกไทยออนไลน์

*** ครูผู้สอนหมากรุกไทย
เพื่อให้ความเชื่อมั่น กับ ผู้ที่จะเข้ามาเรียนหมากรุกไทยออนไลน์
ผู้สอนจะต้องได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก บริษัทไทยบีจีดอทคอม จำกัด
โดยมีหนังสือแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ มีการประกาศที่ หน้าเว็บไทยบีจีดอทคอม
- ครูผู้สอน ที่ เข้าโีครงการสอนหมากรุกไทย จะได้รับ
ความช่วยเหลือ จากทีมงาน ในครั้งแรก ในการเตรียมความพร้อม ให้ผู้เรียนสามารถเรียนกับท่านไ้ด้ เช่น
การเรียนผ่านระบบเสียง Skype
- ถ้าผู้เรียนตกลงเรียนกับ ครูผู้สอนหมากรุกไทย
แล้ว บริษัท ไทยบีจีดอทคอม จำกัด ต้องรับรู้ว่า
มีชื่อท่านใดเข้าเรียนบ้าง และ ระยะเวลา ที่เรียนเท่าไร
- การให้ผู้เรียนโอนเงินค่าเรียน ผู้สอน ต้องให้ผู้เรียน
โอนเงินผ่านบริษัท ไทยบีจีดอทคอม จำกัด เท่านั้น
และให้บริษัทไทยบีจีดอทคอม จำกัด เป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงิน ที่ถูกต้องให้
- ค่าอัตราส่วน ผลการสอน ตามข้อตกลง สัญญา กับบริษัทไทยบีจีดอทคอม จำกัด โดยได้รับ
หลังจากที่ได้รับการโอนเงิน จากผู้เรียน

*** ผู้ืที่สนใจเรียน และ ต้องการเข้าเรียนหมากรุกไทยออนไลน์ มีข้อพิจารณาและปฎิบัติดังนี้

- เมื่อสนใจเรียนกับ อาจารย์ ท่านใดแล้ว และ ได้ตกลง
ที่จะเรียน แล้ว จะต้องมีการกำหนดเวลา วันและเวลา เรียน
ที่ชัดเจน ( ถ้าวันไหน อาจารย์ไม่สะดวก ก็จะมีการชดเชยไปให้ หรือ แจ้งให้ทราบ )

- กรณีที่ การเรียนฟรี จะไม่มีค่าใช้จ่ายผู้มัดใดๆ ทั้งสิ้น
ให้ดูประกาศ ว่า การเรียนการสอนนั้นเป็นการสอนฟรี หรือ
การสอนที่ต้องชำระค่าเรียน

- กรณ๊ที่ การเรียน มีค่าใช้จ่าย ให้กับ อาจารย์ผู้สอน และทางเว็บไซด์ไทยบีจีดอทคอม
1.ต้องชำระค่าเรียนหมากรุกไทยออนไลน์ ผ่าน
บัญชี บริษัีทไทยบีจีดอทคอม จำกัด เท่านั้น ไม่มีให้โอนเิงินในนาม บุคคล (โดยดูทีวิธีการชำระเงิน)
2.เมื่อชำระค่าเรียนแล้ว จะไ้ด้รับใบเสร็จรับเงินจากบริษัท ไทยบีจีดอทคอม จำกัด หรือ
สัญญาการเรียนหมากรุกไทย ที่ระบุจำนวนเงินที่รับ
3.เมื่อโอนค่าเรียนหมากรุกไทยออนไลน์ แล้ว ต้องส่งเอกสารการโอนเงิน มาที่บริษัท
4.การเข้าเรียน ได้สิทธิมีชื่อ เป็นสมาชิกไทยบีจีฟรี ตามระยะเวลา ที่เรียน
5.ชื่อที่เข้าไปเรียนจะต้องระบุ ID UserName ให้ชัดเจน ว่า ท่านใช้ชื่อใด ในการเข้าเรียน

สิ่งที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงเรียนหมากรุกไทยออนไลน์
- กรณีใดๆ ก็ตาม ที่ผู้เรียนและ ผู้สอนไปตกลง กันเอง และ ไปสอน เช่นค่าสอนพิเศษ หรือ ไปทำกิจกรรม
ที่อยู่นอกห้องเรียนออนไลน์ และ มีค่าใช้จ่ายๆ ใดๆ ตามมา ถือว่า บริษัทไทยบีจีดอทคอม จำกัด
ไม่มีส่วนรู้ หรือ เกี่ยวข้อง ทุกกรณี
- กรณีที่ไม่ได้รับใบเสร็จ จากไทยบีจีดอทคอม จำกัด
โดยตรง ถือว่ายังไม่สมบูรณ์ ถ้าไม่ได้รับ ต้องร้องเรียน
ขอรับใบเสร็จรับเงิน แต่ต้องโอนเงินเข้ามาในนามบริษัทไทยบีจีดอทคอม จำกัด เท่านั้น
ถึงจะได้รับใบเสร็จรับเงิน

พบข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ ทีมงานไทยบีจีดอทคอม จำกัด
เบอร์โทร 083-1235058

โดย : *TBG Member [ 27/11/2009, 16:05:53 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

การเรียนกับ อาจารย์ ที่มีฝีืมือระดับ แต่ละท่าน
นั้น บางท่าน คาดหวัง จะให้เก่ง เท่ากับ ระดับเซียนภายใน 2-3 เดือน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเป็นไปไม่ได้

เพราะบรรดาคนที่เล่นหมากกระดาน กว่า จะขึ้นเทียบชั้นเซียน
ต้องใช้เวลา ไม่ต่ำกว่า 10-30 ปี ถึง จะใกล้เคียง ไม่ใช้ ว่า
จะเป็นได้ทุกคน ต้องใช้เวลาทุ่มเท

ถ้าท่านต้องการจะให้ถึงจุดที่ใกล้เคียง หรือ เหนือกว่า
ท่านต้อง " ซ้อม และ ซ้อม อยู่ต่อเนือง "

ดังนั้น จุดประสงค์การเีรียนหมากรุกไทย เพื่อแก้ไข
ในสิ่้งที่ท่านไม่เข้าใจ ทำให้เข้าใจ และท่านต้องปฎิบัติอยู่สม่ำเสมอ ด้วยการเล่น ซ้อม วันละไม่ต่ำกว่า
1 ชั่วโมง
เป็นเวลาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 1 เดือน

ก็จะเห็นการพัฒนาการ การเรียนหมากรุกไทย ของท่าน

ส่วนบางท่าน ที่เข้าใจผิด ว่า เรียนกับ เซียน 3 สัปดาห์ จะให้เก่ง เลย เหมือนกับเซียน นั้น
ไม่มีทางเป็นไปได้ เพราะท่านต้องใช้ความอดทน ในการฝึก และ ต้องใช้เวลา อย่างมาก ในการซ้อมและ
เข้าแข่งขัน ทดสอบฝีมือ อย่างต่อเนื่อง
บางท่าน ที่เข้าใจแบบ นี้ ทำให้ มีปัญหา ในการเีรียน
หมากรุกไทย กับ อาจารย์บางท่าน เกิดมีเรื่องความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้น

ดังนั้น ผู้ที่สนใจ จะเข้าเรียนหมากรุกไทย ออนไลน์
ต้องถามตัวเอง ท่านก่อน ว่าท่านพร้อม ที่จะฝึกซ้อม
และ อดทนในการเรียนหรือ ไม่
และท่านต้องตั้งจุดประสงค์ในการเรียนของท่านว่า
ท่านต้องการให้ฝีมือพัฒนา ไปถึงขึ้นใด

ขอขอบคุณมากครับ
มีข้อสงสัย ในการเรียนหมากรุกไทย ออนไลน์
สามารถติดต่อได้ ทีทีมงานไทยบีจีดอทคอม ได้โดยตรง

083-1235058

โดย : *TBG Member   [ 30/11/2009, 11:52:14 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved