[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


เชิญรวมกันกันแสดงความเห็น

รายละเอียด

จากพรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 38 ว่าด้วยการพ้นสภาพหรือสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน
ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตร 33
(1) ตาย
(2)สิ้นสภาพความเป็นลูกจ้าง
นั้น
บัดนี้พบว่าคณะกรรมการของสำนักงานประกันสังคมสามารถออกหนังสือให้พ้นสภาพได้ด้วยโดยที่ไม่มีบัญญัติไว้ในม
าตรา 38 ทั้ง 2 วงเล็บ อันเป็นการใช้อำนาจไม่ชอบ เพื่อยกเป็นข้ออ้างเพื่อปฏิเสธความคุ้มครองจากกฏหมาย
และการออกหนังสือให้ผู้ประกันตนสิ้นสุดนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของพรบ.ซึ่งตามกฎหมายต้องแก้ในสภา
ผู้แทน
ดังนั้น ผมในฐานะเป็นผู้ประกันตน เห็นว่าการที่คณะกรรมการแก้กฎหมายได้เอาตามอำเภอใจนั้น
ย่อมไม่เกิดหลักประกันต่อผู้ประกันตนอื่นๆ ตามเจตนารมย์แห่งการออกกฏหมาย
ประกอบกับในปัจจุบันมี พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 บังคับใช้แล้ว โดยมีเงื่อนไขที่ง่ายในด้านปฏิบัติ
และไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น พรบ.ประกันสังคม ที่ต้องส่งเงินสมทบ
และเหตุผลข้างต้นที่ไม่มีหลักประกันจากการกระทำของคณะกรรมการ
จึ่งใคร่ของความเห็นจากเพื่อนสมาชิกที่สุจริตที่จะให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางและเจตนาแห่งการออกก
ฏหมาย
1.ปัจจุบันควรมีพรบ.ประกันสังคมบังคับต่อหรือไม่
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอผ่าน mmong1123@gmail.com

โดย : น้อง4573 Member - [ 04/05/2008, 18:03:55 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

ขอแก้ไขe-mail เป็น mmong11231@gmail.co
และขอแจ้งคือคืบหน้าในการดำเนินการต่อกรณีดังกล่าว
ซึ่งได้ทำหนังสือ บอกกล่าวไปยังสนง.ประกันสังคมแล้ว
ถึงเรื่องความเป็นโมฆะของการขึ้นทะเบียนและขอให้ประกันสังคมส่งเงินสมทบคืนนับจ่ายที่ขึ้นทะเบียนไว้
เรื่องรอผล15วัน หากไม่ได้คืนจะฟ้องร้องต่อไป

โดย : น้อง4573 Member  -  [ 06/05/2008, 18:41:39 ]

  tdelphi.com
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved