[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


เชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา

รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา ฟรี!
ด้วย สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เล็งเห็นถึงความสำคัญขององค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
เพื่อเป็นการประยุกต์วิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ในการพัฒนาทักษะและความสามารถทางการกีฬา ซึ่งประเทศต่าง ๆ ในโลกได้ให้ความสำคัญ
ต่อการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการแขนงนี้ โดยเฉพาะประเทศที่มีความพร้อมทั้งด้านทรัพยากรบุคคล
เทคโนโลยี และเป็นประเทศชั้นนำในการเป็นผู้ผลิตอุตสาหกรรมของโลก เช่น ญี่ปุ่น โอมาน บรูไน และฮ่องกง
สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา จึงมีการจัดงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“วิทยาศาสตร์การกีฬากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสามารถทางการกีฬา” ระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์
2551 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องราชา 2 โรงแรมปริ๊นพาเลซ (ตลาดโบ๊เบ้)
ทั้งนี้ คณะผู้จัดงานเห็นว่าองค์ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬา
มีความจำเป็นและความสำคัญต่อการปฏิบัติงานในองค์กรของท่าน จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน (หรือผู้แทน)
เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ร่วมกับผู้ชำชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจากประเทศญี่ปุ่น โอมาน บรูไน และฮ่องกง
เพื่อส่งเสริมให้เกิดโอกาสในการหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices)
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็ง (Core Competence) ขององค์กร
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

ติดต่อประสานงาน
คุณปรีดา ปัญญาคำ 086-9983421 / 02-6187781 ต่อ 107
คุณวิไลพร ชัยมงคล 086-9746484 / 02-6187781 ต่อ 107
E-Mail : ok_mass2002@yahoo.com / kantana_pan@hotmail.com

โดย : iplayboyy Member - เบอร์ติดต่อ : 026187781 [ 15/02/2008, 17:41:38 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved