[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


เข้าเล่นเกมไม่ได้ครับ

รายละเอียด

ตอนclick icon crossword หรือเกมอื่นๆแล้วมันขึ้น error แบบนี้แล้ว IE ก็ดับไปครับ ปล. ใช้เนต ADSL ของ
TOT
#
# An unexpected error has been detected by HotSpot Virtual Machine:
#
# EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x6d6c315a, pid=980, tid=1048
#
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (1.5.0_05-b05 mixed mode, sharing)
# Problematic frame:
# V [jvm.dll+0x8315a]
#

--------------- T H R E A D ---------------

Current thread (0x0294004: JavaThread "main" [_thread_in_vm, id=1048]

siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, reading address 0x00000008

Registers:
EAX=0x00000000, EBX=0x00000000, ECX=0x00000008, EDX=0x00000000
ESP=0x001366e8, EBP=0x0013671c, ESI=0x02940048, EDI=0x00000000
EIP=0x6d6c315a, EFLAGS=0x00010246

Top of Stack: (sp=0x001366e
0x001366e8: 6d6c59bf 00000000 00000000 02940104
0x001366f8: 6d317763 0000000c 20b8df08 00000000
0x00136708: 20b8df28 00000000 00000000 02946bc4
0x00136718: 00000000 00136740 6d304c3a 02940104
0x00136728: 6d317774 00000000 02940104 00000000
0x00136738: 00000000 02940104 00136768 6d30543a
0x00136748: 02940104 00136773 6d317774 6d317768
0x00136758: 6d317750 0294ded4 02940104 02940104

Instructions: (pc=0x6d6c315a)
0x6d6c314a: e8 33 26 ff ff c3 8b 44 24 04 8b 0d a0 d5 7a 6d
0x6d6c315a: 8b 04 01 c3 8b 44 24 04 8b 0d 9c d5 7a 6d 8b 04


Stack: [0x00040000,0x00140000), sp=0x001366e8, free space=985k
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
V [jvm.dll+0x8315a]
C [java.dll+0x4c3a]
C [java.dll+0x543a]
C [java.dll+0x54d3]
C [java.dll+0x18ba]
j java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.load(Ljava/lang/String;)V+0
j java.lang.ClassLoader.loadLibrary0(Ljava/lang/Class;Ljava/io/File;)Z+300
j java.lang.ClassLoader.loadLibrary(Ljava/lang/Class;Ljava/lang/String;Z)V+48
j java.lang.Runtime.load0(Ljava/lang/Class;Ljava/lang/String;)V+57
j java.lang.System.load(Ljava/lang/String;)V+7
v ~StubRoutines::call_stub
V [jvm.dll+0x8295c]
V [jvm.dll+0xd752e]
V [jvm.dll+0x8282d]
V [jvm.dll+0x89917]
C [jpishare.dll+0x4380]
C [jpishare.dll+0x1eb2]
C [jpiexp32.dll+0x5852]
C [npjpi150_05.dll+0x1aae]
C [ole32.dll+0x47de2]

โดย : drbzaaa Member - เบอร์ติดต่อ : 0857074725 [ 28/07/2007, 10:54:11 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved