[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


การแข่งขันหมากรุกชิงแชมป์ประเทศไทย

รายละเอียด

ระเบียบสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
ว่าด้วยการแข่งขันหมากรุกชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2550
รุ่น อายุไม่เกิน 12 , 15 , 18 และ 25 ปี

1. การแข่งขันหมากรุกชิงแชมป์ประเทศไทย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
ประเภทที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
ประเภทที่ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ประเภทที่ 4 รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี

2. คุณสมบัติผู้เข้าสมัครแข่งขัน
2.1 ประเภทที่ 1 ผู้เข้าแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (นับถึงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2550)
ประเภทที่ 2 ผู้เข้าแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (นับถึงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2550)
ประเภทที่ 3 ผู้เข้าแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (นับถึงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2550) ประเภทที่ 4
ผู้เข้าแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี (นับถึงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2550)
2.2 ต้องมีภูมิลำเนา หรือ กำลังศึกษา หรือ สถานที่ทำงาน อยู่ในท้องถิ่นที่จัดการแข่งขัน ดังนี้
โดยแบ่งเขตการแข่งขันตามภูมิภาค ดังนี้
ภาคเหนือ ประกอบด้วยจังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน แพร่ ลำปาง ลำพูน ตาก อุตรดิตถ์
พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร และ นครสวรรค์
ภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัด ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล
ยะลา ปัตตานี กระบี่ และ นราธิวาส
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยจังหวัด หนองคาย นครพนม มุกดาหาร ชัยภูมิ สกลนคร อุดรธานี เลย
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี
หนองบัวลำภู และ อำนาจเจริญ
ภาคกลางและภาคตะวันออก ประกอบด้วยจังหวัด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี
นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม สระบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม อ่างทอง อุทัยธานี
ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และ เพชรบุรี
กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ประกอบด้วยจังหวัด กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และ ปทุมธานี3. หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรนักศึกษา หรือ บัตรนักเรียน หรือ บัตรพนักงาน หรือ
บัตรข้าราชการ หรือ เอกสารที่ทางราชการออกให้ ( ที่มีรูปถ่ายแนบ ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ

4. การรับสมัคร
4.1 การสมัคร
สมัครด้วยตนเองในสถานที่ที่รับสมัครหรือสมัครทางไปรษณีย์ ตาม วัน เวลา ที่กำหนดในแต่ละ ภาคดังนี้
ภาคเหนือ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 12 กรกฎาคม 2550
โดยสมัครได้ที่ ศูนย์การค้าไอคอน อาคารไอคอนสแควร์เชียงใหม่ เลขที่ 310 ถ.มณีนพรัตน์
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถามที่ คุณรุ่งโรจน์ เอื้อกุศลสมบูรณ์ เลขาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่
ฝ่ายหมากกระดาน
โทร. 08-1568-0206 โทรสาร (053)275-895
สำหรับผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์ให้ส่งใบสมัครภายใน วันที่ 10 กรกฎาคม 2550 โดยทาง EMS
จะยึดวันประทับตราไปรษณีย์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2550 เป็นเกณฑ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 19 กรกฎาคม 2550
โดยสมัครได้ที่ ธนาคารเอไอจี สาขานครราชสีมา เลขที่ 230/2-3 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ติดต่อสอบถามที่ คุณมงคล ทองวัฒน์ ประธานชมรมหมากรุกไทย จ.นครราชสีมา
โทร. (044) 272-777 ต่อ 12 , 08-1660-0743 โทรสาร (044)295-555
สำหรับผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์ให้ส่งใบสมัครภายใน วันที่ 17 กรกฎาคม 2550 โดยทาง EMS
จะยึดวันประทับตราไปรษณีย์ วันที่ 17 กรกฎาคม 2550 เป็นเกณฑ์

ภาคใต้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 26 กรกฎาคม 2550
โดยสมัครได้ที่ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เลขที่ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
ติดต่อสอบถามที่ คุณสุกรี เมฆทันต์ หัวหน้างานกองกิจกรรมนักศึกษา
โทร. (074) 282-202 โทรสาร (074) 446-975
สำหรับผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์ให้ส่งใบสมัครภายใน วันที่ 24 กรกฎาคม 2550 โดยทาง EMS
จะยึดวันประทับตราไปรษณีย์ วันที่ 24 กรกฎาคม 2550 เป็นเกณฑ์

ภาคกลางและภาคตะวันออก ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2550
โดยสมัครได้ที่ องค์การนิสิตอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
ติดต่อสอบถามที่ คุณธีระวัฒน์ โพลอย
โทร. 038-745-820 E-mail : aum_mc@hotmail.com
สำหรับผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์ให้ส่งใบสมัครภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2550 โดยทาง EMS
จะยึดวันประทับตราไปรษณีย์ วันที่ 31 กรกฎาคม 2550 เป็นเกณฑ์

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 9 สิงหาคม 2550
โดยสมัครได้ที่ บริษัท กู๊ดวิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่ 305/17 หมู่ 6 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
ติดต่อสอบถามที่ คุณรมิตา ภูมิสุข
โทร. 0-2321-3398 , 0-2720-7944-5 , 0-2722-2442 โทรสาร 0-2722-0301
E-mail : goodview49@yahoo.com , ramita@visionzone.co.th
สำหรับผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์ให้ส่งใบสมัครภายใน วันที่ 7 สิงหาคม 2550 โดยทาง EMS
จะยึดวันประทับตราไปรษณีย์ วันที่ 7 สิงหาคม 2550 เป็นเกณฑ์

4.2 ขอรับใบสมัครหรือค้นหาใบสมัคร
ขอรับใบสมัครได้ที่สำนักส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.02-214-1509
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น หรือ ณ สถานที่รับสมัครแต่ละภาค
หากไม่สะดวกสามารถดาว์นโหลดใบสมัครผ่านทาง INTERNETได้ที่
 http://www.osrd.go.th/
 ไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ กับผู้สมัครเข้าแข่งขัน
5. กำหนดการแข่งขันและสถานที่การแข่งขัน
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 รอบดังนี้
5.1 การแข่งขันรอบคัดเลือก
รูปแบบการแข่งขันใช้ระบบสวิส (Swiss) แข่งขันจำนวน 5 รอบ โดยจะคัดเลือกให้เหลือภูมิภาคละ 16 คน (รุ่นละ
4 คน)
รายละเอียดการจัดการแข่งขันหมากรุกชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบคัดเลือก) มีดังนี้

วันที่ ภูมิภาค สถานที่จัด
14 กรกฎาคม 2550 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์การค้าไอคอน
21 กรกฎาคม 2550 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
ห้อง VIP 1-3 อาคารสุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
28 กรกฎาคม 2550 ภาคใต้ จังหวัดสงขลา
โรงพลศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
4 สิงหาคม 2550 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
อาคารโภชนาคาร มหาวิทยาลัยบูรพา
11 สิงหาคม 2550 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ศูนย์การค้าเอสซี พลาซ่า ถนนบรมราชชนนี

5.2 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
จัดการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2550 ณ ศูนย์การค้าเอสซี พลาซ่า ถนนบรมราชชนนี
รูปแบบการแข่งขันใช้ระบบสวิส (Swiss) แข่งขันจำนวน 5 รอบ โดยจะคัดเลือกให้เหลือผู้ชนะรุ่นละ 1 คน

6. การแต่งกาย
ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพสวมรองเท้าหุ้มส้น

7. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินชนะ-แพ้
1. จับฉลากประกบคู่โดยคณะกรรมการ
2. การแข่งขันใช้ระบบสวิส (Swiss)
3. จำนวนการแข่งขัน 5 รอบ
4. เวลาในการแข่งขันแต่ละคู่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง
5. เมื่อคะแนนเสมอกันให้ดูคู่กรณี โดยใช้วิธีสวิส แพริ่ง (Swiss Pairing)
6. ผู้เข้าร่วมแข่งขันเข้าช้ากว่า 15 นาทีหลังจากประกาศเริ่มการแข่งขัน ถือว่าแพ้
7. ใช้กติกาของสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

8. รางวัลการแข่งขัน
8.1 ผู้ชนะการแข่งขันในรอบคัดเลือก จะได้รับเงินรางวัลพร้อม โล่รางวัลและประกาศนียบัตร มีดังนี้

ประเภทที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
• รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 2,500 บาท
• รองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท
• รองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 1,500 บาท
• รองชนะเลิศอันดับ 3 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท

ประเภทที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
• รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 2,500 บาท
• รองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท
• รองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 1,500 บาท
• รองชนะเลิศอันดับ 3 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท

ประเภทที่ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
• รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท
• รองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 2,500 บาท
• รองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท
• รองชนะเลิศอันดับ 3 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท

ประเภทที่ 4 รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี
• รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท
• รองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 2,500 บาท
• รองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท
• รองชนะเลิศอันดับ 3 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท


8.2 เงินรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ พร้อมถ้วยรางวัล และ
ประกาศนียบัตร ดังนี้
ประเภทที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
• รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วย
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วย
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
• รางวัลชมเชย มี 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท

ประเภทที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
• รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วย
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วย
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
• รางวัลชมเชย มี 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท

ประเภทที่ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
• รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วย
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วย
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
• รางวัลชมเชย มี 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาทประเภทที่ 4 รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี
• รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วย
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วย
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
• รางวัลชมเชย มี 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท

9. ผู้รับผิดชอบและดำเนินการ
สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0 2214 1509 / โทรสาร 0 2214 1507

ประกาศ ณ วันที่ มิถุนายน พ.ศ. 2550

โดย : goodview49 Member - เบอร์ติดต่อ : 0-2720-7954-5 - [ 05/07/2007, 17:45:34 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

สรุปผลการแข่งขันหมากรุกชิงแชมป์ประเทศไทย 2549 (ปีที่แล้ว)
http://www.brdp.osrd.go.th/news/brdpnews.php?NewsID=00000017

โดย : ขุนสันต์ Member   [ 06/07/2007, 09:53:50 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

ศูนย์การค้าเอสซีพลาซ่า อยู่ตรงไหนครับ ผมผ่านเส้นนี้อยู่บ้างไม่เคยเห็นเลย

โดย : MaxEuwe Member   [ 07/07/2007, 14:37:22 ]

ความคิดเห็นที่ : 3การแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเมื่อ 14.00น. ที่ ห้องประชุมรอดโพธิ์ทอง สนามศุภฯ
สามารถติดตามรายละเอียดได้จากข่าวภาคค่ำคืนนี้ครับ

โดย : Teamwork Member   [ 10/07/2007, 17:19:03 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

น่าจะมีอีกรุ่นหนึ่ง เป็นรุ่นโอเพ่น ไม่จำกัดอายุ และสัญชาติ
เพื่อเป็นกิจกรรมของผู้ใหญ่วัยทำงานและชาวต่างชาติที่สนใจ
หมากรุกไทย(ถือว่าเป็นการเผยแพร่ไปสู่สากลในอนาคต)ครับผม

โดย : สิงห์เพชร Member   [ 12/07/2007, 00:34:03 ]

ความคิดเห็นที่ : 5

ขอบคุณมากนะครับ ที่แจ้งข่าวการแข่งขันให้ทราบ

โดย : ปลากระพง1 Member   [ 13/07/2007, 16:30:27 ]

ความคิดเห็นที่ : 6บรรยากาศการแถลงข่าว

โดย : Teamwork Member   [ 15/07/2007, 14:12:20 ]

ความคิดเห็นที่ : 7

ข่าวผลการแข่งขันรอบคัดเลือกภาคเหนือ จากเว็ปของห้างไอคอนสแควร์พร้อมภาพ(ด้านล่างทางซ้ายมือ)
http://www.iconsquare.com/modules.php?name=Forums&file=posting&mode=quote&p=6
และข่าวจากเชียงใหม่นิวส์ สื่อท้องถิ่น
http://www.chiangmainews.co.th/viewnews.php?id=14863&lyo=1

โดย : ขุนสันต์ Member   [ 25/07/2007, 10:01:53 ]

ความคิดเห็นที่ : 8บรรยากาศการแข่งขันและพิธีมอบรางวัล
โดยมีพ.ต.อ.วรพล ภู่ระหงส์ ผู้กำกับการวิทยาการเขต 21 และเป็นรองประธานชมรมหมากรุกไทยนครราชสีมา
กล่าวปิดการแข่งขัน

โดย : ขุนสันต์ Member   [ 02/08/2007, 14:13:30 ]

ความคิดเห็นที่ : 9ผลการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
ชนะเลิศ เด็กชาย อนุรักษ์ นานอก ร.ร.เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
ที่ 2 เด็กหญิงปริญญา จิตตรี ร.ร.เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
ที่ 3 เด็กชาย ณภัทร ดีสูงเนิน ร.ร.มงคลกุลวิทยา
ที่ 4 เด็กชายปรีชานน ประทุมมา ร.ร. สุขานารี

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
ชนะเลิศ เด็กชาย อภิมุข บัวเกิด ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ที่ 2 เด็กชายการัณย์ แจ่มเจริญทรัพย์ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 3 เด็กชายนรภัทร พิทยาวุธวินิจ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ 4 เด็กชายอภิชิต บัวเกิด ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ชนะเลิศ นายวงศธร สิทธินาม ร.ร. สุรธรรมพิทักษ์
ที่ 2 นายณัฐพงษ์ ศีลจรรยา การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา
ที่ 3 นายกีรติกรณ์ พิมพ์ชาติ ร.ร.ปักธงชัยประชานิรมิต
ที่ 4 เด็กชายปัญญาบารมี แท่นพิทักษ์ ร.ร.ราชสีมา

รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี
ชนะเลิศ นายสระพงษ์ หาญสิงห์ ม.รามคำแหง
ที่ 2 นายชาตรี บุตรดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่ 3 นายธนา เดชกุลทอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่ 4 นายเอกชัย นาคทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โดย : ขุนสันต์ Member   [ 02/08/2007, 14:47:42 ]

ความคิดเห็นที่ : 10

อยากทราบผลการแข่งขันภาคกลางและภาคตะวันออกครับ

โดย : ไข่เทพ Member   [ 05/08/2007, 21:20:42 ]

ความคิดเห็นที่ : 11การแข่งขันในรอบ 2
ในรุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี น่าจะเป็นรุ่นที่แฟนหมากรุกให้ความสนใจกันมากที่สุด เพราะมี วรเทพ ทิมศรี
หรือ หนูเทพ เข้าร่วมแข่งขัน
มีดีกรีเป็นแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีของรายการนี้เมื่อปีที่แล้ว
ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าหนูเทพนั้นมีผลงานในการแข่งหมากรุกไทยเทียบเท่าเซียนชั้น ก.แล้ว
จึงเป็นต่อคู่แข่งในรุ่นเดียวกันอยู่ไม่น้อย
ยิ่งถ้าการแข่งขันจัดระบแพ้คัดออกแล้วผมคิดว่าไม่น่าเป็นปัญหาสำหรับหนูเทพเลย
แต่ทว่าปีนี้เป็นการแข่งแบบสวิส 5 รอบ จึงยังเปิดโอกาสให้มือรองๆหนูเทพมีโอกาสพลิกคว้าแชมป์ได้
ไฮไลต์ในรุ่นนี้ตอนรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพฯ วันที่ 18 สิงหาคมนี้
จึงอยู่ที่เกมแต่ละรอบของหนูเทพครับ

โดย : ขุนสันต์ Member   [ 06/08/2007, 07:22:42 ]

ความคิดเห็นที่ : 12

พบกันที่ กทม นะครับ จากภาคกลางและตะวันออก

โดย : ขุนเด็กฯ Member   [ 07/08/2007, 17:26:23 ]

ความคิดเห็นที่ : 13

ผลรุ่นอื่นๆละท่านขุนสันต์

โดย : ไข่เทพ Member   [ 11/08/2007, 22:12:10 ]

ความคิดเห็นที่ : 14ผลการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
1. เด็กชายกฤติน ซิงห์ 4.5 คะแนน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ จตุรโกศล 4.5 คะแนน
3. เด็กชายรักษิต กานันท์ 4 คะแนน
4. เด็กชายรัชพล ธนโรจน์รุ่ง 4 คะแนน

โดย : ACSPTeam Member   [ 11/08/2007, 23:50:09 ]

ความคิดเห็นที่ : 15ผลการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี
1. นายอาทิตย์ อยู่สุข 4 คะแนน
2. นายเอกพล เจตปิยะวัฒน์ 4 คะแนน
3. นายสวภพ ท้วมแสง 4 คะแนน
4. นายวาริท สุริยงหาญพงศ์ 4 คะแนน

โดย : ACSPTeam Member   [ 11/08/2007, 23:55:46 ]

ความคิดเห็นที่ : 16

อยากรู้ผลเกี่ยวกับภาคกลางงะ คัยก้ได้บอกที

โดย : ทิดส์ Member   [ 14/08/2007, 11:30:10 ]

ความคิดเห็นที่ : 17........#เสาร์นี้คอกีฬาหมากรุกไทยไม่พลาดศึกหมากรุกชิงแชมป์ประเทศไทย เดินมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้ว
จะโขกกันที่ศูนย์การค้า เอสซีพลาซ่า เริ่มตั้งแต่ 09.00 น. วรเชษฐ์ ถมมา
ประชาสัมพันธ์มาในพิธีปิดสุดอลังการ เมื่อผู้อำนวยการ ทวนชัย ลมูลสว่าง ลงปะทะกับ เซียนป่อง
ยอดนักโขกหมากรุกมือ 1 ของไทย พร้อมการแสดงหมากรุกคนชุดใหญ่โชว์ให้ชมด้วย
จากคมลัมน์ สโมสรนักสู้ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 15 สิงหาคม 2550

โดย : ขุนสันต์ Member   [ 16/08/2007, 14:33:24 ]

ความคิดเห็นที่ : 18

พบกันที่กทมนะครับ

โดย : ขุนเด็กฯ Member   [ 16/08/2007, 20:22:01 ]

ความคิดเห็นที่ : 19ผลการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

โดย : ขุนสันต์ Member   [ 18/08/2007, 17:48:17 ]

ความคิดเห็นที่ : 20ผลการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ปล.ต้องขอโทษอีกครั้งเป็นครั้งที่สอง ผลการแข่งขันในความคิดเห็นที่38 จบแค่รอบ 4 เท่านั้นครับ

โดย : ขุนสันต์ Member   [ 18/08/2007, 18:38:12 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved