[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


การแข่งขันหมากฮอสชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 1

รายละเอียด

การแข่งขันหมากฮอสชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. คุณสมบัติ
- ไม่จำกัดอายุ / เพศ
- มีภูมิลำเนาอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้
2. ค่าสมัคร 50 บาท / คน
3. ระยะเวลาการรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 เมษายน 2550
4. สถานที่รับสมัคร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล ซอย 5 ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
โทร/โทรสาร 0-7472-3140
- นายสายันห์ โต๊ะเส็น 089-4742425
- นายสันติโชค หนูเนตร 081-5408431
- รอยนา ปัตตานี 081-9594367
5. สถานที่แข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
6. รางวัล
- ชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
- รองชนะเลิศฯ1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
- รองชนะเลิศฯ2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
- รองชนะเลิศฯ3 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
- และรางวัลพิเศษอื่น ๆ
7. กำหนดการแข่งขัน
แข่งขันในวันที่ 5 พฤษภาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.
08.00 น. ลงทะเบียน / รายงานตัว
08.30 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
08.45 น. เริ่มทำการแข่งขันฯ
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. เริ่มทำการแข่งขันฯ(ต่อ)
17.00 น. การแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศ และชิงอันดับ 3
17.45 น. พิธีปิด และมอบของรางวัล
**หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

โดย : รอยนา Member - เบอร์ติดต่อ : 081-9594367 - [ 23/04/2007, 14:30:32 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

กติกาการแข่งขันหมากฮอสชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 1

ข้อ 1. การตั้งกระดานและตัวหมาก
ให้นักกีฬาทั้ง 2 ฝ่ายนั่งหันหน้าเข้าหากัน วางกระดานไว้ตรงกลาง ให้มุมเดี่ยวอยู่ทางซ้ายมือ
มุมคู่อยู่ทางขวามือ เพื่อวางตัวหมากแต่ละสีในตาเดินแถวหลังสุดของทั้งสองฝ่าย และแถวถัดมา ตาละหนึ่งตัว

ข้อ 2. การเดินหมาก
2.1 การจับหมากเดิน ในการแข่งขันแต่ละกระดาน ให้นักกีฬาทั้ง 2 ฝ่าย ผลัดกันเดินหมากของตนฝ่ายละครั้ง
โดยให้ถือกฎ "จับตัววางตาย" กล่าวคือ เมื่อนักกีฬาฝ่ายที่จะเดินหมากแตะหมากตัวใด
ให้จับหมากตัวนั้นเดินโดยไม่ชักช้า ห้ามจับค้างไว้ ห้ามเปลี่ยนไปจับหมากตัวอื่นเดิน
เว้นแต่หมากตัวนั้นไม่มีตาเดิน เมื่อเดินหมากไปแตะตาใด ให้วางในตานั้น ห้ามเปลี่ยนไปวางในตาอื่น
เว้นแต่นักกีฬาฝ่ายตรงข้ามทักท้วง ก่อนที่จะเดินหมากของตนเอง ว่าเป็นการทำผิดกติกา ในกรณีที่เดินฮอส
เมื่อจับฮอสไปทางทิศใดของแนวทแยง ให้วางลงในตาที่อยู่ทางทิศนั้น
ห้ามเปลี่ยนไปทางทิศอื่นเว้นแต่นักกีฬาฝ่ายตรงข้ามทักท้วง ก่อนที่จะเดินหมากของตนเอง
ว่าเป็นการทำผิดกติกา
2.2 การขอจัดหมาก หลังจากเริ่มการแข่งขันแต่ละกระดาน
หากนักกีฬาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการขยับตัวหมากในกระดาน เพื่อจัดให้ตรงตามตำแหน่ง ให้ขออนุญาตก่อน
ทั้งนี้การขออนุญาตและการขยับตัวหมากให้ทำในระหว่างที่เป็นช่วงเวลาเดินหมากของตนเองเท่านั้น
2.3 เวลาที่ใช้ในการเดินหมาก
2.3.1 นักกีฬามีเวลาเดินหมากของตนเองครั้งละไม่เกิน 1 นาที

2.3.2 การขอเวลานอก หากนักกีฬาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการขอเวลานอก เพื่อทำกิจธุระที่จำเป็นให้ขออนุญาตก่อน
ข้อ 3. การกินหมาก
3.1 การกินหมาก ให้ถือกฎ "กินได้ต้องกิน" กล่าวคือ เมื่อหมากของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ขวางทางเดินหมากของอีกฝ่ายหนึ่ง และมีตาว่างอยู่ในแนวเดียวกันถัดหมากที่ขวางอยู่
ฝ่ายที่ถูกขวางต้องกินโดยจับหมากของตนเองตัวที่ถูกขวาง ข้ามหมากตัวที่ขวางไปวางในตาว่างนั้น
แล้วยกหมากที่ถูกกินออกจากกระดาน
3.2 การกินหลายต่อ เมื่อเป็นการกินหลายต่อ ฝ่ายกินต้องแสดงการกินให้ชัดเจน โดยกินออกทีละตัว
จนกว่าจะกินต่อไปอีกไม่ได้
3.3 การกินหลายแบบ เมื่อมีโอกาสกินได้หลายแบบ ฝ่ายกินจะเลือกกินแบบใดแบบหนึ่งก็ได้
3.4 การกินได้แต่ไม่กิน เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีโอกาสกินได้ แต่กลับเดินหมากโดยไม่กิน
อีกฝ่ายหนึ่งจะทักท้วงให้กิน ก่อนที่จะเดินหมากของตนเอง หรือจะปล่อยเลยตามเลยก็ได้
โดยกรรมการไม่มีสิทธิ์เตือนให้กิน
ข้อ 4. การทำผิดกติกา ในทุกกรณีดังต่อไปนี้ ให้การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
4.1 หากนักกีฬาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังไม่เดินหมาก เมื่อหมดเวลาเดินหมาก ให้ถูกปรับให้แพ้ในกระดานนั้น
4.2 หากนักกีฬาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำการดังต่อไปนี้
ไม่ทำตามคำทักท้วงของนักกีฬาฝ่ายตรงข้ามซึ่งทักท้วงอย่างถูกต้อง ให้ถูกปรับให้แพ้ในกระดานนั้น
หากทำความผิดเดิมซ้ำอีกครั้ง ให้ถูกปรับให้แพ้ในการแข่งขันคู่นั้น
4.3 หากนักกีฬาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขออนุญาตเข้าห้องน้ำ หรือไปทำกิจธุระใดๆ แล้วทำการดังต่อไปนี้
ใช้คำชี้แนะของผู้อื่น ใช้กระดานทดลองเดิน ใช้ตำราหมากฮอส ใช้เอกสารเกี่ยวกับหมากฮอส
ใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับหมากฮอส อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ถือว่าเจตนาทำผิดกติกาอย่างชัดแจ้ง
ถ้านักกีฬาฝ่ายตรงข้ามฟ้องต่อกรรมการ ก่อนที่จะเดินหมากของตนเอง หรือไม่ได้ฟ้องแต่กรรมการเห็น
ให้ถูกปรับให้แพ้ในกระดานนั้น หากทำความผิดเดิมซ้ำอีกครั้ง ให้ถูกปรับให้แพ้ในการแข่งขันคู่นั้น
4.4 หากนักกีฬาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำการดังต่อไปนี้ ทำผิดกติกาเรื่องใดเรื่องหนึ่งซ้ำอีก
ถึงแม้กรรมการเคยบอกให้ทราบกติกาเรื่องนั้นแล้ว เดินหมากสองครั้งซ้อน
ยื่นมือเข้ามาในกระดานขณะที่ยังไม่เดิน ส่งเสียงรบกวนสมาธิ อย่างใดอย่างหนึ่ง
และนักกีฬาฝ่ายตรงข้ามได้ทักท้วงและฟ้องต่อกรรมการ ก่อนที่จะเดินหมากของตนเอง
ให้กรรมการเตือนพร้อมทั้งจดบันทึกไว้ หากกรรมการเตือนเรื่องเดียวกันถึง 3 ครั้ง
นับตั้งแต่เริ่มแข่งขันกระดานแรก ให้ถูกปรับให้แพ้ในการแข่งขันคู่นั้น
ข้อ 5. การแพ้ชนะ ผลการแข่งขันจะเป็นแพ้ชนะ เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
5.1 ฝ่ายแพ้หมดตัวเดิน
5.2 ฝ่ายแพ้หมดตาเดิน
5.3 ฝ่ายแพ้ยอมแพ้
5.4 ฝ่ายแพ้ถูกปรับให้แพ้ ตามกติกาข้อ 6.
5.5 ฝ่ายแพ้ถูกปรับให้แพ้ ในกระดานที่แข่งขัน เนื่องจากมาแข่งขันช้ากว่าเวลาที่กำหนด 20 นาที เว้นแต่
นักกีฬาฝ่ายตรงข้ามและคณะกรรมการจัดการแข่งขันยินยอม
5.6 ฝ่ายแพ้ถูกปรับให้แพ้ ในรายการที่แข่งขันในวันนั้นๆ เนื่องจากมาแข่งขันช้ากว่าเวลาที่กำหนด 40
นาที
หมายเหตุ : 1. ใช้กติกาการแข่งขันระบบเก็บคะแนน ใน 4 กระดาน (ชนะ 2 คะแนน เสมอ 1 คะแนน แพ้ 0 คะแนน)
2. ถ้าคะแนนขาดไม่จำเป็นต้องแข่งขันให้ครบตามจำนวนกระดานที่วางไว้
2. หากแข่งขันครบตามจำนวนกระดานแล้ว ผลคะแนนยังเสมออยู่ ให้แข่งต่อไปจนกว่าจะมีผลแพ้ชนะ
ข้อ 6. การเสมอ ผลแข่งขันจะเป็นเสมอ เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
6.1 การแข่งขันยังไม่รู้ผลแพ้ชนะ แต่นักกีฬาทั้ง 2 ฝ่ายสมยอมกันให้เป็นเสมอ
6.2 นักกีฬาทั้ง 2 ฝ่าย เดินฮอส "ล้อเลียน" กันไปมาในตำแหน่งและจังหวะเดิมๆ ถึง 3 ครั้ง
6.3 ในกรณีที่นักกีฬาทั้ง 2 ฝ่าย เดินฮอส "วนเวียน"
เปลี่ยนตำแหน่งไปมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว โดยไม่มีการเดินเบี้ยหรือการกิน
อีกทั้งไม่มีนักกีฬาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอจำกัดจำนวนครั้งที่จะเดิน เพื่อให้ยุติการแข่งขันได้
ให้กรรมการมีสิทธิ์นับการเดินหมากของทั้ง 2 ฝ่ายและจดบันทึกไว้ทุกครั้ง เมื่อนับได้รวม 16 ครั้งแล้ว
หากปรากฏว่ายังไม่มีการเดินเบี้ยหรือการกิน ให้ถือว่าหมากกระดานนั้นเสมอกัน
ข้อ 7. การเปลี่ยนแปลงกติกา
คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา สำหรับการแข่งขันแต่ละครั้ง
โดยต้องแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบก่อนเริ่มการแข่งขัน

ข้อ 8. กติกาอื่นๆ สำหรับผู้เกี่ยวข้อง
8.1 นักกีฬาผู้เข้าร่วมแข่งขัน ต้อง
8.1.1 แต่งกายเรียบร้อยแบบสุภาพชน
8.1.2 ทำตนเป็นนักกีฬาที่ดี กล่าวคือ ไม่แสดงกิริยาวาจา ดูถูก ล้อเลียน
หรือทำลายสมาธินักกีฬาผู้ร่วมแข่งขัน เป็นต้น
8.1.3 ทำตามคำทักท้วงของนักกีฬาฝ่ายตรงข้ามและคำเตือนของกรรมการ
ซึ่งทักท้วงหรือเตือนอย่างถูกต้องตามกติกา
8.1.4 ไม่สูบบุหรี่ ดื่มหรือเสพของมึนเมาทุกประเภท ในบริเวณสถานที่แข่งขัน
8.2 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีหน้าที่
8.2.1 กำหนดสถานที่แข่งขัน เวลาแข่งขัน สายการแข่งขัน คู่นักกีฬาที่จะแข่งขันกัน
เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าการแข่งขันจะดำเนินไปอย่างเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นไปตามกติกา
ทั้งนี้ให้คำนึงถึงสุขภาพและสวัสดิภาพของนักกีฬาเป็นสำคัญ
8.2.2 เป็นผู้ชี้ขาดสำหรับกรณีใดกรณีหนึ่งที่ได้ระบุหรือมิได้ระบุไว้ในกติกา
และเป็นกรณีที่อาจทำให้เกิดข้อเคลือบแคลงสงสัยหรือข้อขัดแย้งในการแข่งขัน
ให้ถือคำชี้ขาดของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นข้อยุติ

โดย : รอยนา Member - เบอร์ติดต่อ : 081-9594367 -  [ 23/04/2007, 14:33:38 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved