[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


เข้าเล่น ไม่ได้ครับ

รายละเอียด

คือว่า พอผมคลิก เข้าไปจะเล่น หมากอะไรก็ตามนะครับ จะ IE ก็จะปิด เอง แล้วมี text eror ขึ้นที่หน้าจอ 1
ไฟล์คับ ผมก็โหลด จาวาตามที่ให้ faq บอกแล้วนะครับ
นี่เป็น รายละเอียด ใน text คับ#
# An unexpected error has been detected by HotSpot Virtual Machine:
#
# EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x6d6c315a, pid=2828, tid=2836
#
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (1.5.0_05-b05 mixed mode)
# Problematic frame:
# V [jvm.dll+0x8315a]
#

--------------- T H R E A D ---------------

Current thread (0x04efa00: JavaThread "main" [_thread_in_vm, id=2836]

siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, reading address 0x00000008

Registers:
EAX=0x00000000, EBX=0x00000000, ECX=0x00000008, EDX=0x00000000
ESP=0x00136a04, EBP=0x00136a38, ESI=0x04efa008, EDI=0x00000000
EIP=0x6d6c315a, EFLAGS=0x00010246

Top of Stack: (sp=0x00136a04)
0x00136a04: 6d6c59bf 00000000 00000000 04efa0c4
0x00136a14: 6d317763 0000000c 1004cec8 00000000
0x00136a24: 1004cee8 00000000 00000000 04ef2580
0x00136a34: 00000000 00136a5c 6d304c3a 04efa0c4
0x00136a44: 6d317774 00000000 04efa0c4 00000000
0x00136a54: 00000000 04efa0c4 00136a84 6d30543a
0x00136a64: 04efa0c4 00136a8f 6d317774 6d317768
0x00136a74: 6d317750 04fe33f4 04efa0c4 04efa0c4

Instructions: (pc=0x6d6c315a)
0x6d6c314a: e8 33 26 ff ff c3 8b 44 24 04 8b 0d a0 d5 7a 6d
0x6d6c315a: 8b 04 01 c3 8b 44 24 04 8b 0d 9c d5 7a 6d 8b 04


Stack: [0x00040000,0x00140000), sp=0x00136a04, free space=986k
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
V [jvm.dll+0x8315a]
C [java.dll+0x4c3a]
C [java.dll+0x543a]
C [java.dll+0x54d3]
C [java.dll+0x18ba]
j java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.load(Ljava/lang/String;)V+0
j java.lang.ClassLoader.loadLibrary0(Ljava/lang/Class;Ljava/io/File;)Z+300
j java.lang.ClassLoader.loadLibrary(Ljava/lang/Class;Ljava/lang/String;Z)V+48
j java.lang.Runtime.load0(Ljava/lang/Class;Ljava/lang/String;)V+57
j java.lang.System.load(Ljava/lang/String;)V+7
v ~StubRoutines::call_stub
V [jvm.dll+0x8295c]
V [jvm.dll+0xd752e]
V [jvm.dll+0x8282d]
V [jvm.dll+0x89917]
C [jpishare.dll+0x4380]
C [jpishare.dll+0x1eb2]
C [jpiexp32.dll+0x5852]
C [npjpi150_05.dll+0x1aae]
C [ole32.dll+0x47de2]
C [ole32.dll+0x4fdb4]
C [ole32.dll+0x4face]
C [ole32.dll+0x5f7bb]
C [ole32.dll+0x5f6a2]
C [ole32.dll+0x5f88d]
C [ole32.dll+0x5f839]
C [ole32.dll+0x5052b]
C [ole32.dll+0x504e2]
C [ole32.dll+0x5f8e0]
C [ole32.dll+0x5f6a2]
C [ole32.dll+0x5f6bc]
C [ole32.dll+0x5f6a2]
C [ole32.dll+0x5f536]
C [ole32.dll+0x5f3ef]
C [ole32.dll+0x5f371]
C [urlmon.dll+0x3cf40]
C [mshtml.dll+0x27464d]
C [mshtml.dll+0x2749c2]
C [mshtml.dll+0x26f679]
C [mshtml.dll+0x276b7e]

Java frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code)
j java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.load(Ljava/lang/String;)V+0
j java.lang.ClassLoader.loadLibrary0(Ljava/lang/Class;Ljava/io/File;)Z+300
j java.lang.ClassLoader.loadLibrary(Ljava/lang/Class;Ljava/lang/String;Z)V+48
j java.lang.Runtime.load0(Ljava/lang/Class;Ljava/lang/String;)V+57
j java.lang.System.load(Ljava/lang/String;)V+7
v ~StubRoutines::call_stub

--------------- P R O C E S S ---------------

Java Threads: ( => current thread )
0x05894578 JavaThread "traceMsgQueueThread" daemon [_thread_blocked, id=2936]
0x058823b0 JavaThread "AWT-Windows" daemon [_thread_in_native, id=2928]
0x05881f80 JavaThread "AWT-Shutdown" [_thread_blocked, id=2924]
0x0587c530 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=2940]
0x057e4970 JavaThread "Low Memory Detector" daemon [_thread_blocked, id=2944]
0x04fef6c8 JavaThread "CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=2880]
0x057e38c0 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=2884]
0x04fe7ef8 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=2900]
0x057e1b68 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=2892]
=>0x04efa008 JavaThread "main" [_thread_in_vm, id=2836]

Other Threads:
0x04efa928 VMThread [id=2888]
0x0003dfc8 WatcherThread [id=2932]

VM state:not at safepoint (normal execution)

VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None

Heap
def new generation total 576K, used 316K [0x10010000, 0x100b0000, 0x10770000)
eden space 512K, 49% used [0x10010000, 0x1004f070, 0x10090000)
from space 64K, 100% used [0x100a0000, 0x100b0000, 0x100b0000)
to space 64K, 0% used [0x10090000, 0x10090000, 0x100a0000)
tenured generation total 1408K, used 193K [0x10770000, 0x108d0000, 0x16010000)
the space 1408K, 13% used [0x10770000, 0x107a0630, 0x107a0800, 0x108d0000)
compacting perm gen total 8192K, used 3744K [0x16010000, 0x16810000, 0x1a010000)
the space 8192K, 45% used [0x16010000, 0x163b81f0, 0x163b8200, 0x16810000)
No shared spaces configured.

Dynamic libraries:
0x00400000 - 0x00419000 C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
0x7c900000 - 0x7c9b0000 C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
0x7c800000 - 0x7c8f4000 C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
0x77c10000 - 0x77c68000 C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll
0x77d40000 - 0x77dd0000 C:\WINDOWS\system32\USER32.dll
0x77f10000 - 0x77f56000 C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll
0x77f60000 - 0x77fd6000 C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll
0x77dd0000 - 0x77e6b000 C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll
0x77e70000 - 0x77f01000 C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll
0x77760000 - 0x778cd000 C:\WINDOWS\system32\SHDOCVW.dll
0x77a80000 - 0x77b14000 C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll
0x77b20000 - 0x77b32000 C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll
0x754d0000 - 0x75550000 C:\WINDOWS\system32\CRYPTUI.dll
0x76c30000 - 0x76c5e000 C:\WINDOWS\system32\WINTRUST.dll
0x76c90000 - 0x76cb8000 C:\WINDOWS\system32\IMAGEHLP.dll
0x77120000 - 0x771ac000 C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll
0x774e0000 - 0x7761c000 C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
0x5b860000 - 0x5b8b4000 C:\WINDOWS\system32\NETAPI32.dll
0x771b0000 - 0x77258000 C:\WINDOWS\system32\WININET.dll
0x76f60000 - 0x76f8c000 C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll
0x77c00000 - 0x77c08000 C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll
0x76390000 - 0x763ad000 C:\WINDOWS\system32\IMM32.DLL
0x629c0000 - 0x629c9000 C:\WINDOWS\system32\LPK.DLL
0x74d90000 - 0x74dfb000 C:\WINDOWS\system32\USP10.dll
0x773d0000 - 0x774d2000
C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2180_x-ww_a84f
1ff9\comctl32.dll
0x7c9c0000 - 0x7d1d4000 C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll
0x5d090000 - 0x5d127000 C:\WINDOWS\system32\comctl32.dll
0x5ad70000 - 0x5ada8000 C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll
0x74720000 - 0x7476b000 C:\WINDOWS\system32\MSCTF.dll
0x75f80000 - 0x7607d000 C:\WINDOWS\system32\BROWSEUI.dll
0x20000000 - 0x20012000 C:\WINDOWS\system32\browselc.dll
0x77b40000 - 0x77b62000 C:\WINDOWS\system32\appHelp.dll
0x76fd0000 - 0x7704f000 C:\WINDOWS\system32\CLBCATQ.DLL
0x77050000 - 0x77115000 C:\WINDOWS\system32\COMRes.dll
0x755c0000 - 0x755ee000 C:\WINDOWS\system32\msctfime.ime
0x77260000 - 0x772ff000 C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
0x77fe0000 - 0x77ff1000 C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll
0x77a20000 - 0x77a74000 C:\WINDOWS\System32\cscui.dll
0x76600000 - 0x7661d000 C:\WINDOWS\System32\CSCDLL.dll
0x77920000 - 0x77a13000 C:\WINDOWS\system32\SETUPAPI.dll
0x10000000 - 0x1000e000 C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
0x7c340000 - 0x7c396000 C:\WINDOWS\system32\MSVCR71.dll
0x29500000 - 0x29551000 C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows
Live\WindowsLiveLogin.dll
0x0ffd0000 - 0x0fff8000 C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll
0x015c0000 - 0x015d0000 C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll
0x75e90000 - 0x75f40000 C:\WINDOWS\system32\SXS.DLL
0x01700000 - 0x01788000 C:\WINDOWS\system32\shdoclc.dll
0x01790000 - 0x01a55000 C:\WINDOWS\system32\xpsp2res.dll
0x75cf0000 - 0x75d81000 C:\WINDOWS\system32\mlang.dll
0x71ad0000 - 0x71ad9000 C:\WINDOWS\system32\wsock32.dll
0x71ab0000 - 0x71ac7000 C:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll
0x71aa0000 - 0x71aa8000 C:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll
0x27500000 - 0x275c9000 C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows
Live\msidcrl40.dll
0x722b0000 - 0x722b5000 C:\WINDOWS\system32\SensApi.dll
0x76bf0000 - 0x76bfb000 C:\WINDOWS\system32\PSAPI.DLL
0x71a50000 - 0x71a8f000 C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll
0x662b0000 - 0x66308000 C:\WINDOWS\system32\hnetcfg.dll
0x71a90000 - 0x71a98000 C:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll
0x76ee0000 - 0x76f1c000 C:\WINDOWS\system32\RASAPI32.DLL
0x76e90000 - 0x76ea2000 C:\WINDOWS\system32\rasman.dll
0x76eb0000 - 0x76edf000 C:\WINDOWS\system32\TAPI32.dll
0x76e80000 - 0x76e8e000 C:\WINDOWS\system32\rtutils.dll
0x76b40000 - 0x76b6d000 C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll
0x6bd00000 - 0x6bd0d000 C:\WINDOWS\system32\SYNCOR11.DLL
0x769c0000 - 0x76a73000 C:\WINDOWS\system32\userenv.dll
0x77c70000 - 0x77c93000 C:\WINDOWS\system32\msv1_0.dll
0x76d60000 - 0x76d79000 C:\WINDOWS\system32\iphlpapi.dll
0x75e60000 - 0x75e73000 C:\WINDOWS\system32\cryptnet.dll
0x4d4f0000 - 0x4d548000 C:\WINDOWS\system32\WINHTTP.dll
0x5d400000 - 0x5d530000 C:\WINDOWS\system32\msxml3.dll
0x02b10000 - 0x02dd6000 C:\WINDOWS\system32\msi.dll
0x76f20000 - 0x76f47000 C:\WINDOWS\system32\DNSAPI.dll
0x76fc0000 - 0x76fc6000 C:\WINDOWS\system32\rasadhlp.dll
0x7d4a0000 - 0x7d787000 C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
0x746c0000 - 0x746e7000 C:\WINDOWS\system32\msls31.dll
0x746f0000 - 0x7471a000 C:\WINDOWS\system32\msimtf.dll
0x325c0000 - 0x325d2000 C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll
0x71b20000 - 0x71b32000 C:\WINDOWS\system32\MPR.dll
0x75f60000 - 0x75f67000 C:\WINDOWS\System32\drprov.dll
0x71c10000 - 0x71c1e000 C:\WINDOWS\System32\ntlanman.dll
0x71cd0000 - 0x71ce7000 C:\WINDOWS\System32\NETUI0.dll
0x71c90000 - 0x71cd0000 C:\WINDOWS\System32\NETUI1.dll
0x71c80000 - 0x71c87000 C:\WINDOWS\System32\NETRAP.dll
0x71bf0000 - 0x71c03000 C:\WINDOWS\System32\SAMLIB.dll
0x75f70000 - 0x75f79000 C:\WINDOWS\System32\davclnt.dll
0x73d70000 - 0x73d83000 C:\WINDOWS\system32\shgina.dll
0x75970000 - 0x75a67000 C:\WINDOWS\system32\MSGINA.dll
0x76360000 - 0x76370000 C:\WINDOWS\system32\WINSTA.dll
0x74320000 - 0x7435d000 C:\WINDOWS\system32\ODBC32.dll
0x763b0000 - 0x763f9000 C:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll
0x03860000 - 0x03877000 C:\WINDOWS\system32\odbcint.dll
0x096e0000 - 0x0975a000 C:\WINDOWS\system32\audiodev.dll
0x09980000 - 0x09bbf000 C:\WINDOWS\system32\WMVCore.DLL
0x070e0000 - 0x0711b000 C:\WINDOWS\system32\WMASF.DLL
0x72d20000 - 0x72d29000 C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv
0x72d10000 - 0x72d18000 C:\WINDOWS\system32\msacm32.drv
0x77be0000 - 0x77bf5000 C:\WINDOWS\system32\MSACM32.dll
0x77bd0000 - 0x77bd7000 C:\WINDOWS\system32\midimap.dll
0x30000000 - 0x302de000 C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\Flash9.ocx
0x767f0000 - 0x76817000 C:\WINDOWS\system32\schannel.dll
0x75c50000 - 0x75cbe000 C:\WINDOWS\system32\jscript.dll
0x71d40000 - 0x71d5c000 C:\WINDOWS\system32\actxprxy.dll
0x6d430000 - 0x6d43a000 C:\WINDOWS\system32\ddrawex.dll
0x73760000 - 0x737a9000 C:\WINDOWS\system32\DDRAW.dll
0x73bc0000 - 0x73bc6000 C:\WINDOWS\system32\DCIMAN32.dll
0x055a0000 - 0x0561e000 C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PhoneBrowser.dll
0x05630000 - 0x056b2000 C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PCSCM.dll
0x056c0000 - 0x056ff000 C:\WINDOWS\system32\ConnAPI.DLL
0x76080000 - 0x760e5000 C:\WINDOWS\system32\MSVCP60.dll
0x76380000 - 0x76385000 C:\WINDOWS\system32\MSIMG32.dll
0x5edd0000 - 0x5ede7000 C:\WINDOWS\system32\OLEPRO32.DLL
0x05710000 - 0x0571c000 C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\Lang\PhoneBrowser_tha.nlr
0x05740000 - 0x057ce000 C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite
6\Resource\PhoneBrowser_Nokia.ngr
0x6d590000 - 0x6d5a1000 C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
0x6d400000 - 0x6d417000 C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jpiexp32.dll
0x76fb0000 - 0x76fb8000 C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll
0x6d450000 - 0x6d468000 C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jpishare.dll
0x6d640000 - 0x6d7cc000 C:\PROGRA~1\Java\JRE15~1.0_0\bin\client\jvm.dll
0x6d280000 - 0x6d288000 C:\PROGRA~1\Java\JRE15~1.0_0\bin\hpi.dll
0x6d610000 - 0x6d61c000 C:\PROGRA~1\Java\JRE15~1.0_0\bin\verify.dll
0x6d300000 - 0x6d31d000 C:\PROGRA~1\Java\JRE15~1.0_0\bin\java.dll
0x6d630000 - 0x6d63f000 C:\PROGRA~1\Java\JRE15~1.0_0\bin\zip.dll
0x6d000000 - 0x6d167000 C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\awt.dll
0x73000000 - 0x73026000 C:\WINDOWS\system32\WINSPOOL.DRV
0x73940000 - 0x73a10000 C:\WINDOWS\system32\D3DIM700.DLL
0x6d240000 - 0x6d27d000 C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\fontmanager.dll
0x6d1f0000 - 0x6d203000 C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\deploy.dll
0x6d5d0000 - 0x6d5ed000 C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\RegUtils.dll

VM Arguments:
jvm_args:
-Xbootclasspath/a:C:\PROGRA~1\Java\JRE15~1.0_0\lib\deploy.jar;C:\PROGRA~1\Java\JRE15~1.0_0\
lib\plugin.jar -Xmx96m -Djavaplugin.maxHeapSize=96m -Xverify:remote -Djavaplugin.version=1.5.0_05
-Djavaplugin.nodotversion=150_05 -Dbrowser=sun.plugin -DtrustProxy=true
-Dapplication.home=C:\PROGRA~1\Java\JRE15~1.0_0
-Djava.protocol.handler.pkgs=sun.plugin.net.protocol
-Djavaplugin.vm.options=-Djava.class.path=C:\PROGRA~1\Java\JRE15~1.0_0\classes
-Xbootclasspath/a:C:\PROGRA~1\Java\JRE15~1.0_0\lib\deploy.jar;C:\PROGRA~1\Java\JRE15~1.0_0\
lib\plugin.jar -Xmx96m -Djavaplugin.maxHeapSize=96m -Xverify:remote -Djavaplugin.version=1.5.0_05
-Djavaplugin.nodotversion=150_05 -Dbrowser=sun.plugin -DtrustProxy=true
-Dapplication.home=C:\PROGRA~1\Java\JRE15~1.0_0
-Djava.protocol.handler.pkgs=sun.plugin.net.protocol vfprintf
java_command: <unknown>

Environment Variables:
CLASSPATH=.;C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\lib\ext\QTJava.zip
PATH=C:\PROGRA~1\Java\JRE15~1.0_0\bin;C:\Program Files\Internet
Explorer;;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Program Files\Common
Files\Autodesk Shared\;C:\Program Files\backburner 2\;C:\Program
Files\QuickTime\QTSystem\;.
USERNAME=Administrator
OS=Windows_NT
PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 6 Model 8 Stepping 1, AuthenticAMD--------------- S Y S T E M ---------------

OS: Windows XP Build 2600 Service Pack 2

CPU:total 1 family 6, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse

Memory: 4k page, physical 523808k(219996k free), swap 1280124k(985304k free)

vm_info: Java HotSpot(TM) Client VM (1.5.0_05-b05) for windows-x86, built on Aug 26 2005 15:36:02 by
"java_re" with MS VC++ 6.0

โดย : bigjod Member - [ 13/08/2006, 19:53:56 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

ผมก็เคยเป็นคับ เครื่องผมมันใหม่ง่ะคับ
ผมเลยมั่วๆ ไป โดยเข้าไปที่ไดร์ c แล้วหาจาวาที่มันมีในเครื่อง ซึ่งไม่ใชจาวาที่เราลงนะคับ
ลบมันออกซะ ( โฟร์เดอร์ JAVA ข้างในเป็น jre1.50_05 นี้แหละคับ) เอามันออกไปคับ
จากนั้นจะเข้าไปที่หน้าต่างเกมส์ได้ แล้วคุณต้องลง JAVA ภาษาอังกฤษ แค่นั้นรับรองเล่นได้แน่นอน

ปล.ถ้าไม่ได้ผมก็ไม่รูแล้ว เฮอะๆ ( ไม่อยู่ไดร์ c ก็ที่อื่นลองหาดูนะครับ
แล้วก็พอลบแล้วเอามาไว้หน้าจอก็ได้ เอาออกมาจากถังขยะซะ เสียดายง่ะ)

โดย : เบี้ยแกร่ง Member - เบอร์ติดต่อ : 038668630 -  [ 10/10/2006, 22:56:50 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

เข้าจาวานานมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ปรกติใส่รหัสก็เข้าเล่นได้เลยทำไมเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้ต้องโหลดจาวาอีกเหรอยากจังเลยยยยยยยยยยยยยยเซ็งงงง
งงงงงงงงงงงงงงงง

โดย : บีด้า Member - เบอร์ติดต่อ : 096841416 -  [ 21/11/2006, 15:07:10 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved