[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


exception

รายละเอียด

โหลดไม่ได้สักเกมเลยครับ ขึ้นกากบาทหมด ไม่ติดไฟล์วอลล์อยู๋แล้ว และอัพเดท jre
ใหม่ล่าสุดแล้วด้วย พอลองเปิด java console ดูปรากฏว่ามี exception เหล่านี้ขึ้นมา กรุณาแก้ไขด้วยครับ

load: class com.thaibg.cwonline.CWOnline.class not found.
java.lang.ClassNotFoundException: com.thaibg.cwonline.CWOnline.class
at sun.applet.AppletClassLoader.findClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at sun.applet.AppletClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at sun.applet.AppletClassLoader.loadCode(Unknown Source)
at sun.applet.AppletPanel.createApplet(Unknown Source)
at sun.plugin.AppletViewer.createApplet(Unknown Source)
at sun.applet.AppletPanel.runLoader(Unknown Source)
at sun.applet.AppletPanel.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Caused by: java.io.IOException: open HTTP connection failed.
at sun.applet.AppletClassLoader.getBytes(Unknown Source)
at sun.applet.AppletClassLoader.access$100(Unknown Source)
at sun.applet.AppletClassLoader$1.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
... 10 more
Exception in thread "Thread-26" java.lang.NullPointerException
at sun.plugin.util.GrayBoxPainter.showLoadingError(Unknown Source)
at sun.plugin.AppletViewer.showAppletException(Unknown Source)
at sun.applet.AppletPanel.runLoader(Unknown Source)
at sun.applet.AppletPanel.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
java.lang.NullPointerException
at sun.plugin.util.GrayBoxPainter.showLoadingError(Unknown Source)
at sun.plugin.AppletViewer.showAppletStatus(Unknown Source)
at sun.applet.AppletPanel.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Exception in thread "thread applet-com.thaibg.cwonline.CWOnline.class"
java.lang.NullPointerException
at sun.plugin.util.GrayBoxPainter.showLoadingError(Unknown Source)
at sun.plugin.AppletViewer.showAppletException(Unknown Source)
at sun.applet.AppletPanel.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)

โดย : octrabond Member [ 26/05/2006, 16:37:17 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2022 ThaiBG.com, All Rights Reserved