[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


การแข่งขันหมากรุกจีนชิงแชมป์ประเทศไทย

รายละเอียด

สมาคมหมากรุกจีน (เซี่ยงฉี) แห่งประเทศไทย
ประกาศ
เรื่อง การแข่งขันหมากรุกจีนชิงแชมป์ประเทศไทย

ก่อนอื่น ทางสมาคมฯขอขอบคุณท่านมีขวดมาขาย ท่านตลาดพลู
และท่านZEEZA เกี่ยวกับเรื่องที่ท่านได้ช่วยประกาศเรื่องการแข่งขันฯก่อนหน้านี้

เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน
บางประการ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ต่อไปนี้
รายละเอียดการแข่งขันจะถือตามประกาศฉบับนี้เป็นเกณฑ์

1. ประเภทการแข่งขัน
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้คือ
1.1 ประเภท ก. การแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย
1.2 ประเภท ข. การแข่งขันชิงแชมป์ดาวรุ่งดวงเด่น

2. คุณสมบัติของผู้เข้าทำการแข่งขัน
ทุกคนมีสิทธิ์สมัครเข้าทำการแข่งขันได้ทั้ง 2 ประเภท
(ทางสมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะชี้ขาดว่า ผู้สมัครฯแต่ละรายนั้น
ควรจะได้เข้าทำการแข่งขันในประเภทใด ตามความเหมาะสม)

3. สถานที่ วัน และเวลาการแข่งขัน
จะจัดการแข่งขัน ณ ศูนย์การค้าคาเธ่ย์ ถนนเยาวราช กทม
3.1 การแข่งขัน (รอบแรก) วันอาทิตย์ที่ 12 ก.พ. 49 เวลา 9.00 น.
การแข่งขัน (รอบสอง)วันอาทิตย์ที่ 12 ก.พ. 49 เวลา 13.00 น.
การแข่งขัน (รอบสาม)วันอาทิตย์ที่ 12 ก.พ. 49 เวลา 18.00 น.
3.2 การแข่งขัน (รอบสี่) วันจันทร์ที่ 13 ก.พ. 49 เวลา 9.00 น.
การแข่งขัน(รอบห้า)วันจันทร์ที่ 13 ก.พ. 49 เวลา 13.00น.
การแข่งขัน(รอบหก)วันจันทร์ที่ 13 ก.พ. 49 เวลา 18.00น.

4. วิธีการสมัครแข่งขัน
4.1 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 ก.พ. 49
4.2 สมัครได้ที่ สมาคมหมากรุกจีน 73 ซอยสว่าง 7 ถนนมหานคร
เขตบางรัก กทม.10500 โทรศัพท์ 02-6332008
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 20.00 น.
หรือที่ email address vo2491@yahoo.com

5. กำหนดการลงทะเบียนนักกีฬา
5.1 ณ. สมาคมหมากรุกจีน 73 ซอยสว่าง7 ถนนมหานคร
เขตบางรัก กทม.10500 โทรศัพท์ 02-6332008
ในวันอาทิตย์ที่ 5 ก.พ. 49 เวลา 13.00 น.
5.2 สำหรับผู้สมัครแข่งขันที่สมัครทาง EMAIL
ให้มากรอกใบสมัครให้เรียบร้อยพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ในวันอาทิตย์ที่ 5 ก.พ.49 เวลา 13.00น.
5.3 ผู้สมัครแข่งขันและคนรักกีฬาหมากรุกจีนสามารถมาทำการฝึกซ้อมได้ทุกวัน
ที่สมาคมหมากรุกจีน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. – 20.00 น.

6. กรรมการตัดสิน ใช้กรรมการตัดสินของสมาคมหมากรุกจีน (เซี่ยงฉี) ประเทศไทย

7. กติกาการแข่งขัน ใช้กติกาการแข่งขันเอเชี่ยน

8. รางวัล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เตรียมรางวัลพร้อมถ้วยเกียรติยศ
แก่ผู้ชนะการแข่งขันตามประเภทดังนี้
8.1 หมากรุกจีนประเภท ข. ชิงแชมป์ดาวรุ่งดวงเด่น
ชนะเลิศ รางวัล 8,000.- บาท
รองชนะเลิศ รางวัล 5,000.- บาท
ที่สาม รางวัล 3,000.- บาท
ที่สี่ รางวัล 2,000.- บาท
8.2 หมากรุกจีนประเภท ก. ชิงแชมป์ประเทศไทย
ชนะเลิศ รางวัล 12,000.- บาท
รองชนะเลิศ รางวัล 6,000.- บาท
ที่สาม รางวัล 4,000.- บาท
ที่สี่ รางวัล 2,000.- บาท
9. หลักฐาน สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
9.1 กรอกใบสมัคร ระบุความประสงค์ ประเภทที่เลือก สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
9.2 แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

จึงใคร่ขอเรียนเชิญชวน ผู้ที่รักหมากรุกจีน และนักกีฬาทุกท่าน
เข้าร่วมทำการแข่งขันในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2549
คณะกรรมการจัดการแข่งขันหมากรุกจีนสมาคมหมากรุกจีน (เซี่ยงฉี) ประเทศไทยใบสมัคร


เรื่อง ขอสมัครเข้าแข่งขันหมากรุกจีน ประเภท…………………………………………….……….
เรียน คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน

ข้าพเจ้า……………………………………………………………อายุ………..…ปี

อาชีพ………………………..อยู่บ้านเลขที่……………หมู่ที่……...….ซอย……………….…………

ถนน…………………………แขวง……………………………….……เขต…………………….….…

จังหวัด………………………โทรศัพท์…………………………Email : ……………………………...


ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอสมัครเข้าแข่งขัน โดยยินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ
ทุกประการ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในใบสมัครเป็นความจริงทุกประการ และได้แนบ สำนาบัตรประจำตัวประชาชน
มาเป็นหลักฐาน

ขอแสดงความนับถือ


(ลงชื่อ)…………………………..……
(………………………………………)


โดย : towp Member [ 18/01/2006, 17:29:29 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

ประกาศเพิ่มเติม

ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้าแข่งขันหมากรุกจีนควรรีบสมัครแต่เนิ่นๆ เพราะรับจำนวนจำกัด

โดย : towp Member   [ 18/01/2006, 18:33:13 ]

ความคิดเห็นที่ : 2

ประเภท ก. รับ 20 คน ตอนนี้เต็มแล้ว แต่จะรับเกินนิดหน่อยเผื่อคัดออกบางคน
ประเภท ข. รับ 16 คน สมัครมาเยอะแล้ว

เขียนไว้แล้วว่า คุณสมบัติของผู้สมัคร ทุกคนมีสิทธิ์สมัคร แปลว่าใครก็ได้ อายุเท่าไหร่ก็ได้
ผู้ชายก็ได้ ผู้หญิงก็ได้ ( กระเทยก็ยังได้ )

โดย : towp Member   [ 20/01/2006, 13:34:16 ]

ความคิดเห็นที่ : 3

จัดแข่งขันแบบโอเพ่นไม่ควรจำกัดจำนวนคนครับ ยิ่งจำกัดยิ่งทำให้วงการแคบลง ถึงไม่จำกัดคน
ก็ไม่ได้หมายความว่าคนจะมามากมายจนถึงขนาดรับไม่ไหว ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะระบุว่า รับประเภทละกี่คน
เพราะทำเช่นนั้นจะมีข้อครหาเหมือนกับว่าเอาพรรคพวกตัวเองหรือคนรู้จักลงชื่อก่อน
จำกัดสิทธิ์คนนอกที่อาจจะมาเกินจากโควต้าได้

ตัวเต็ง 4 คนแรกน่าจะเป็นใครบ้างครับ ลองทายดูครับ

โดย : hotcold Member   [ 20/01/2006, 21:32:37 ]

ความคิดเห็นที่ : 4

ผู้เข้าแข่งมีค่าใช้จ่ายไหมครับ
แล้วผู้ชมเก็บค่าผ่านประตูไหมครับ

ท่านตรรกะค่อนข้างตรงเกินไป ปัจจุบันในต่างประเทศยอมรับ
ชาวสีม่วงกันแล้ว การที่กระเทยจะร่วมแข่งขันด้วย
มันเสื่อมตรงไหนครับ
กระทู้ที่สมควรตำหนิ กลับทำเฉย ดูแปลกๆแฮะ

โดย : tae1tae2 Member  -  [ 21/01/2006, 00:45:43 ]

ความคิดเห็นที่ : 5

ตอนนี้คนสมัครครบหรือยัง
ถ้าจะไปสมัครจะทันไม๊
ฝีมือต้องระดับไหนถึงสมัครได้

โดย : chess_a Member   [ 22/01/2006, 18:11:20 ]

ความคิดเห็นที่ : 6

ตอนนี้เต็มหรือยัง
ถ้าสมัครต้องฝีมือระดับ 2000 ขึ้นไปถึงจะสมัครได้ หรือว่า
มือใหม่ก็สมัครได้

การแข่งทั้งประเภท ก และ ประเภท ข ใช้ระบบสวิสใช่หรือไม่

โดย : มนต์เสื่อม Member   [ 25/01/2006, 09:45:53 ]

  ขนส่งสินค้าจากจีน
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2023 ThaiBG.com, All Rights Reserved