[ แสดงกระทู้ท้งหมด]


#####ข่าวด่วนของคนรักหมากรุกจีน#####


รายละเอียด

<B>งานมิตติ้งของชมรมคนรักหมากรุกจีน</B><P><FONT face="Sim sunf"
color=Blue violet size=3>
<B>เหลือเวลา อีก เพียง 2 วัน เท่านั้น</B>
<P><FONT face="Sim sunf" color=Blanched almond size=3>
<B>ท่านใดที่มีความสนใจที่จะร่วมงานมิตติ้งครั้งนี้ </B>
<P><FONT face="Sim sunf" color=Burly wood size=3>
<B>โปรดลงชื่อนะคับ เพื่อความสะดวกสบายของท่านนะคับ</B>
<P><FONT face="Sim sunf" color=Cadet blue size=3>
<B>ตามลิงค์ตามนี้นะคับ</B>
<P><FONT face="Sim sunf" color=#0000FF size=3>
<B>http://www.thaibg.com/board/view.php?topic=11008</B>;
<P><FONT face="Sim sunf" color=Chocolate size=3>
<B>ส่วนรายละเอียดของงาน ตามเว็บลิงค์นี้นะคับ </B>
<P><FONT face="Sim sunf" color=Dark magenta size=3>
<B>http://www.thaibg.com/board/view.php?topic=11063</B>;
<P><FONT face="Sim sunf" color=Hot pink size=3>

โดย : 24มิตติ้ง - เบอร์ติดต่อ : 040043333 - [ 21/04/2005, 14:50:08 ]

ความคิดเห็นที่ : 1

&sect;&Ograve;&sup1;&Aacute;&Ocirc;&micro;&micro;&Ocirc;&eacute;
&sect;&cent;&Iacute;&sect;&ordf;&Aacute;&Atilde;&Aacute;&curren;
&sup1;&Atilde;&Ntilde;&iexcl;&Euml;&Aacute;&Ograve;&iexcl;&Atild
e;&Oslash;&iexcl;&uml;&Otilde;&sup1;</font>
</p>
<p><font face="AngsanaUPC, BrowalliaUPC, CordiaUPC" size="5"
color="#CC0000">&agrave;&Euml;&Aring;&times;&Iacute;&agrave;&am
p;Ccedil;&Aring;&Ograve;
&Iacute;&Otilde;&iexcl; &agrave;&frac34;&Otilde;&Acirc;&sect; 2
&Ccedil;&Ntilde;&sup1;
&agrave;&middot;&egrave;&Ograve;&sup1;&Ntilde;&eacute;&sup1;
</font></p>
<p><font face="MS Sans Serif" size="3"
color="#339900">&middot;&egrave;&Ograve;&sup1;&atilde;&acute;&a
mp;middot;&Otilde;&egrave;&Aacute;&Otilde;&curren;&Ccedil;&Ograve;&A
acute;&Ecirc;&sup1;&atilde;&uml;&middot;&Otilde;&egrave;&uml;&ET
H;&Atilde;&egrave;&Ccedil;&Aacute;&sect;&Ograve;&sup1;&Aacute;&O
circ;&micro;&micro;&Ocirc;&eacute;&sect;&curren;&Atilde;&Ntilde;&
;eacute;&sect;&sup1;&Otilde;&eacute;
</font></p>
<p><font face="MS Sans Serif" size="3"
color="#CC00FF">&acirc;&raquo;&Atilde;&acute;&Aring;&sect;&
ordf;&times;&egrave;&Iacute;&sup1;&ETH;&curren;&Ntilde;&ordm;

&agrave;&frac34;&times;&egrave;&Iacute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&
Aacute;&Ecirc;&ETH;&acute;&Ccedil;&iexcl;&Ecirc;&ordm;&Ograve;&A
circ;&cent;&Iacute;&sect;&middot;&egrave;&Ograve;&sup1;&sup1;&ET
H;&curren;&Ntilde;&ordm;
</font></p>
<p><font face="MS Sans Serif" size="3"
color="#FF6600">&micro;&Ograve;&Aacute;&Aring;&Ocirc;&sect;&
;curren;&igrave;&micro;&Ograve;&Aacute;&sup1;&Otilde;&eacute;&sup1;&
amp;ETH;&curren;&Ntilde;&ordm;
</font></p>
<p><a href="http://www.thaibg.com/board/view.php?topic=11008"><font
color="#000000">http://www.thaibg.com/board/view.php?topic=11008</font></a>;
</p>
<p><font face="MS Sans Serif" size="3"
color="#99FF00">&Ecirc;&egrave;&Ccedil;&sup1;&Atilde;&Ograve;&a
mp;Acirc;&Aring;&ETH;&agrave;&Iacute;&Otilde;&Acirc;&acute;&cent;&am
p;Iacute;&sect;&sect;&Ograve;&sup1;

&micro;&Ograve;&Aacute;&agrave;&Ccedil;&ccedil;&ordm;&Aring;&Oci
rc;&sect;&curren;&igrave;&sup1;&Otilde;&eacute;&sup1;&ETH;&curre
n;&Ntilde;&ordm;</font></p>
<p><a
href="http://www.thaibg.com/board/view.php?topic=11063%3C/B%3E;">http://www.thaibg.com/
board/view.php?topic=11063</a>

โดย : 24มิตติ้ง  - เบอร์ติดต่อ : 040043337  [ 21/04/2005, 15:01:38 ]

  ลังพลาสติกซ้อนได้แบบทึบ
  E-mail: webmaster@thaibg.com
Copyright 2002-2024 ThaiBG.com, All Rights Reserved